Suministros - 265400-2019

07/06/2019    S109

Nederland-Apeldoorn: Softwarevoorzieningen

2019/S 109-265400

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 091-218449)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Belastingdienst, IUC Belastingdienst
Nationaal identificatienummer: 12629279
Postadres: John F. Kennedylaan 8, IUC Belastingdienst
Plaats: Apeldoorn
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 7314 PS
Land: Nederland
Contactpersoon: Erwin van Beveren
E-mail: cict.inkoop.aanbestedingen@belastingdienst.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.belastingdienst.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

EU aanbesteding Audiovisuele middelen en Video Conferencing

Referentienummer: IUC19-009
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48700000 Softwarevoorzieningen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De scope van de opdracht wordt gesplitst in perceel 1 voor wat betreft het Rijksdienst Video Conferencing Platform (RVCP) en in perceel 2 voor wat betreft het beheerplatform voor Audiovisuele middelen en de client end-points van AV/VC middelen.

De opdracht in perceel 1 is een overheidsopdracht van 4 jaar met 5 x 2 jaar optie op verlenging. De Belastingdienst is de enige deelnemer.

In een Overheidsopdracht met lange looptijd en verlengingsopties zodat het contract past met de Rijksbrede lange termijn ambities van de Video Brug.

Perceel 2 krijgt de vorm van een Raamovereenkomst voor de deelnemers de Belastingdienst, SSC-ICT en Dictu.

De Raamovereenkomst in perceel 2 wordt aangegaan voor de duur van 2 jaar met de mogelijkheid voor de Opdrachtgever om de Raamovereenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden 2 maal voor de duur van 1 jaar te verlengen.

Voor beide overeenkomsten wordt 1 inschrijver gecontracteerd (en een wachtkamercontractant).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/06/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 091-218449

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.1.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Korte beschrijving
In plaats van:

De scope van de opdracht wordt gesplitst in perceel 1 voor wat betreft het Rijksdienst Video Conferencing Platform (RVCP) en in perceel 2 voor wat betreft het beheerplatform voor Audiovisuele middelen en de client end-points van AV/VC middelen.

De opdracht in perceel 1 is een overheidsopdracht van 4 jaar met 5 x 2 jaar optie op verlenging. De Belastingdienst is de enige deelnemer.

In een Overheidsopdracht met lange looptijd en verlengingsopties zodat het contract past met de Rijksbrede lange termijn ambities van de Video Brug.

Perceel 2 krijgt de vorm van een Raamovereenkomst voor de deelnemers de Belastingdienst, SSC-ICT en Dictu.

De Raamovereenkomst in perceel 2 wordt aangegaan voor de duur van 2 jaar met de mogelijkheid voor de Opdrachtgever om de Raamovereenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden 2 maal voor de duur van 1 jaar te verlengen.

Voor beide overeenkomsten wordt 1 inschrijver gecontracteerd (en een wachtkamercontractant).

Te lezen:

De scope van de opdracht wordt gesplitst in perceel 1 voor wat betreft het Rijksdienst Video Conferencing Platform (RVCP) en in perceel 2 voor wat betreft het beheerplatform voor Audiovisuele middelen en de client end-points van AV/VC middelen.

De opdracht in perceel 1 is een overheidsopdracht van 4 jaar met 10 x 1 jaar optie op verlenging. De Belastingdienst is de enige deelnemer.

In een Overheidsopdracht met lange looptijd en verlengingsopties zodat het contract past met de Rijksbrede lange termijn ambities van de Video Brug.

De Aanbestedende Dienst rectificeert geschiktheidseis GE9 (kritieke taak 1 perceel 1), zie NvI 1, antwoord op vraag 5.

Perceel 2 krijgt de vorm van een Raamovereenkomst voor de deelnemers de Belastingdienst, SSC-ICT en Dictu.

De Raamovereenkomst in perceel 2 wordt aangegaan voor de duur van 2 jaar met 2 x 1 jaar optie op verlenging.

Voor beide overeenkomsten wordt 1 inschrijver gecontracteerd (en een wachtkamercontractant).

Afdelingsnummer: II.2.7)
Perceel nr.: 1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
In plaats van:

Aanvang: 23.11.2019.

Deze opdracht kan worden verlengd: ja.

De opdracht in perceel 1 is een overheidsopdracht van 4 jaar met 5 x 2 jaar optie op verlenging.

De Raamovereenkomst in perceel 2 wordt aangegaan voor de duur van 2 jaar met de mogelijkheid voor de Opdrachtgever om de Raamovereenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden 2 maal voor de duur van 1 jaar te verlengen.

Te lezen:

Aanvang: 23.11.2019.

Deze opdracht kan worden verlengd: ja.

De opdracht in perceel 1 is een overheidsopdracht van 4 jaar met 10 x 1 jaar optie op verlenging.

De Raamovereenkomst in perceel 2 wordt aangegaan voor de duur van 2 jaar met de mogelijkheid voor de Opdrachtgever om de Raamovereenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden 2 maal voor de duur van 1 jaar te verlengen.

Afdelingsnummer: II.2.7)
Perceel nr.: 2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
In plaats van:

Aanvang: 23.11.2019.

Deze opdracht kan worden verlengd: ja.

De opdracht in perceel 1 is een overheidsopdracht van 4 jaar met 5 x 2 jaar optie op verlenging.

De Raamovereenkomst in perceel 2 wordt aangegaan voor de duur van 2 jaar met de mogelijkheid voor de Opdrachtgever om de Raamovereenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden 2 maal voor de duur van 1 jaar te verlengen.

Te lezen:

Aanvang: 23.11.2019.

Deze opdracht kan worden verlengd: ja.

De opdracht in perceel 1 is een overheidsopdracht van 4 jaar met 10 x 1 jaar optie op verlenging.

De Raamovereenkomst in perceel 2 wordt aangegaan voor de duur van 2 jaar met de mogelijkheid voor de Opdrachtgever om de Raamovereenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden 2 maal voor de duur van 1 jaar te verlengen.

VII.2)Overige nadere inlichtingen: