Forniture - 265421-2018

21/06/2018    S117    - - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta 

Polonia-Dobra: Impianto solare

2018/S 117-265421

Bando di gara

Forniture

Legal Basis:

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Gmina Dobra
pl. Wojska Polskiego 10
Dobra
62-730
Polonia
Persona di contatto: Marek Świętochowski
Tel.: +48 632799939
E-mail: fotosolar@dobra24.pl
Codice NUTS: PL414

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: http://dobra.nowoczesnagmina.pl/

I.2)Appalto congiunto
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://dobra.nowoczesnagmina.pl/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Dostawa i montaż instalacji solarnych oraz instalacji fotowoltaicznych na obiektach budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Dobra

Numero di riferimento: IGOŚR.271.7.2018.MŚ
II.1.2)Codice CPV principale
09332000
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiot zamówienia jest podzielony na dwie części w zależności od miejsca położenia obiektów, na których mają zostać zamontowane ww. urządzenia:

Cześć I obejmuje dostawę i montaż:

1. 64 szt. solarnych systemów grzewczych;

2. 154 szt. instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej;

Cześć II obejmuje dostawę i montaż:

1. 90 szt. solarnych systemów grzewczych;

2. 128 szt. instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej;

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Dostawa i montaż instalacji solarnych oraz instalacji fotowoltaicznych na obiektach budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Dobra, część I

Lotto n.: 1
II.2.2)Codici CPV supplementari
09331100
09331200
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL414
Luogo principale di esecuzione:

Dostawy i montaż będą wykonywane w miejscowościach na terenie Gminy Dobra.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Część I: obejmuje miejscowości: Chrapczew, Czajków, Długa Wieś, Dobra, Linne, Mikulice, Potworów, Stefanów, Ugory, Żeronice.

Cześć I obejmuje dostawę i montaż:

1. 64 szt. solarnych systemów grzewczych;

2. 154 szt. instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej;

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w SIWZ.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Okres gwarancji / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: Termin realizacji / Ponderazione: 20
Prezzo - Ponderazione: 60
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 08/08/2018
Fine: 01/12/2018
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto: RPWP.03.01.01-30-0166/17
II.2.14)Informazioni complementari

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia:

— wadium w wysokości 60 000 PLN (sześćdziesiąt tysięcy złotych),

— zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości ceny oferty.

Formy wniesienia oraz inne postanowienia dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały wskazane w SIWZ.

II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Dostawa i montaż instalacji solarnych oraz instalacji fotowoltaicznych na obiektach budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Dobra, część II

Lotto n.: 2
II.2.2)Codici CPV supplementari
09331100
09331200
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL414
Luogo principale di esecuzione:

Dostawy i montaż będą wykonywane w miejscowościach na terenie Gminy Dobra.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Część II: obejmuje miejscowości: Czyste, Dąbrowa, Dąbrowica, Dąbrowica Kolonia, Januszówka, Józefów, Kościanki, Łęg Piekarski, Miłkowice, Młyny Piekarskie, Moczydła, Ostrówek, Piekary, Rzechta, Rzymsko, Skęczniew, Stawki, Strachocice, Strachocice Kolonia, Szymany, Wola Piekarska, Zagaj, Zborów, Rzymsko BG,

Cześć II obejmuje dostawę i montaż:

1. 90 szt. solarnych systemów grzewczych;

2. 128 szt. instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej;

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Okres gwarancji / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: Termin realizacji / Ponderazione: 20
Prezzo - Ponderazione: 60
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 08/08/2018
Fine: 01/12/2018
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto: RPWP.03.01.01-30-0166/17
II.2.14)Informazioni complementari

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia:

— wadium w wysokości 60 000 PLN (sześćdziesiąt tysięcy złotych),

— zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości ceny oferty.

Formy wniesienia oraz inne postanowienia dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały wskazane w SIWZ.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej i zdolności technicznej lub zawodowej – określone w ppkt III.1.2 oraz III.1.3 niniejszego ogłoszenia o zamówieniu oraz którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp.

1) Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), dotyczące:

a) wykonawcy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdego z nich) w zakresie braku podstaw do wykluczenia (część II, III w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp.

b) podmiotów, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie braku podstaw wykluczenia (odpowiednio część II, część III w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust 1 oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp.,

2) W celu ustalenia czy nie zachodzi podstawa do wykluczenia Wykonawcy z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp na formularzu stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w Postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3) Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie wezwany do złożenia dokumentów wskazanych w pkt 8.4 - 8.12 oraz odpowiednio 8.14 - 8.16 SIWZ potwierdzających brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy lub podmiotu, na potencjał którego Wykonawca powołuje się w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Zamawiający zastrzega prawo do wezwania w ww. zakresie w oparciu o art. 26 ust. 2f ustawy Pzp. na każdym etapie postępowania.

4) Oświadczenia składane są w oryginale z zastrzeżeniem pkt 5) poniżej. Dokumenty muszą zostać złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za „zgodność z oryginałem”.

5) JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Szczegółowe informacje nt. składania JEDZ podano w SIWZ.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w Postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomiczneji finansowej, jeżeli wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż:

Dla części I: 2 500 000 PLN (dwa miliony pięćset tysięcy złotych).

Dla części II: 2 500 000 PLN (dwa miliony pięćset tysięcy złotych).

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu, polegać na sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na zasadach określonych w art. 22a Pzp.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunku określonego w pkt III.1.2 niniejszego ogłoszenia Wykonawca składa:

1) Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) dotyczące:

a) wykonawcy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdego z nich) w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu (część IV w zakresie potwierdzającym spełnianie warunku określonego w pkt III.1.2 niniejszego ogłoszenia).

b) podmiotów, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie spełniania warunku odnoszącego się do udostępnianego zasobu (część IV w zakresie potwierdzającym spełnianie warunku określonego w pkt III.1.2 niniejszego ogłoszenia),

2) Na potwierdzenie, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w pkt III.1.2 ogłoszenia o zamówieniu, w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów (np.zobowiązania - oświadczenia o treści) z których będzie wynikać:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3) Na potwierdzenie spełniania warunków Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie wezwany do złożenia dokumentów wskazanych w pkt 8.3 SIWZ dotyczących spełniania warunków udziału w postępowaniu.Zamawiający zastrzega prawo do wezwania w ww. zakresie w oparciu o art. 26 ust. 2f ustawy Pzp. na każdym etapie postępowania.

4) Oświadczenia składane są w oryginale z zastrzeżeniem pkt 5) poniżej. Dokumenty muszą zostać złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za „zgodność z oryginałem”.

5) JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Szczegółowe informacje nt. składania JEDZ podano w SIWZ.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:

1) wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

Dla części nr I:

— dostawy instalacji solarnej wraz z montażem o łącznej wartości minimum 450 000 PLN (czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych),

— dostawy instalacji fotowoltaicznej wraz z montażem o łącznej wartości minimum 1 800 000 PLN (jeden milion osiemset tysięcy złotych).

Dla części II:

— dostawy instalacji solarnej wraz z montażem o łącznej wartości minimum 600 000 PLN (sześćset tysięcy złotych),

— dostawy instalacji fotowoltaicznej wraz z montażem o łącznej wartości minimum 1 500 000 PLN (jeden milion pięćset tysięcy złotych).

Wykonawca może spełnić ww. warunki poprzez zsumowanie wartości kliku umów o wartości niższej od wskazanej w warunku, których łączna wartość spełnia wymagania warunku.W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na dwie części, może wskazać te same umowy na potwierdzenie warunku w obu częściach.

2) dysponuje następującymi osobami, które skieruje do realizacji zamówienia:

a) Kierownikiem budowy posiadającym:

i) minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy w zakresie kierowania robotami budowlanymi polegającymi na budowie lub przebudowie budynku lub budowli;

ii) uprawnienia budowlane co najmniej w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa;

W przypadku składania oferty na 2 części wymaga się dysponowania w każdej części inną osobą skierowaną do pełnienia funkcji kierownika budowy.

b) Kierownikiem robót wodociągowych posiadającym:

i) minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót obejmujących budowę lub przebudowę instalacji c.o. lub wodociągowej;

ii) uprawnienia budowlane co najmniej w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych lub wodociągowy chlub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa;

W przypadku składania oferty na 2 części wymaga się dysponowania w każdej części inną osobą skierowaną do pełnienia funkcji kierownika robót wodociągowych.

c) Kierownikiem robót elektrycznych posiadającym:

i) minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót obejmujących budowę lub przebudowę instalacji elektrycznej;

ii) uprawnienia budowlane co najmniej w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa;

W przypadku składania oferty na 2 części wymaga się dysponowania w każdej części inną osobą skierowaną do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych.

d) Zespołem minimum 5 monterów kolektorów słonecznych (dla każdej części Zamówienia), którzy:

i) posiadają minimum trzyletnie doświadczenie w montażu instalacji solarnej;

ii) ukończyli szkolenie w zakresie montażu oferowanych przez Wykonawcę kolektorów.

W przypadku składania oferty na 2 części wymaga się dysponowania dla każdej części zespołem innych osób.

e) Zespołem minimum 5 monterów paneli fotowoltaicznych (dla każdej części Zamówienia), którzy:

i) posiadają minimum trzyletnie doświadczenie w montażu instalacji fotowoltaicznych;

ii) ukończyli szkolenie w zakresie montażu oferowanych przez Wykonawcę paneli fotowoltaicznych.

W przypadku składania oferty na 2 części wymaga się dysponowania dla każdej części zespołem innych osób.

Dalsze warunki co do osób wskazano poniżej w części: „Minimalny poziom...”.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

f) Projektantem posiadającym uprawnienia budowlane co najmniej w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych lub wodociągowych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.

g) Projektantem posiadającym uprawnienia budowlane co najmniej w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa;

W przypadku składania oferty na dwie części wymaga się dysponowania w każdej części inną osobą skierowaną do pełnienia funkcji Projektanta w wymienionych w lit. f) i g) specjalnościach.

Zamawiający, dopuszcza łączenie funkcji „Projektanta” i „Kierownika Robót” w tej samej specjalności, który posiada wymagane uprawnienia do kierowania i projektowania zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, Zamawiający uzna warunek posiadania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie za spełniony również przez osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (m.in. ustawa z dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej).

W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunku określonego w pkt III.1.3 niniejszego ogłoszenia Wykonawca składa:

1) Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) dotyczące:

a) wykonawcy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdego z nich) w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu (część IV w zakresie potwierdzającym spełnianie warunku określonego w pkt III.1.3 niniejszego ogłoszenia).

b) podmiotów, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie spełniania warunku odnoszącego się do udostępnianego zasobu (część IV w zakresie potwierdzającym spełnianie warunku określonego w pkt III.1.3 niniejszego ogłoszenia),

2) Na potwierdzenie, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w pkt III.1.3 ogłoszenia o zamówieniu, w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów (np.zobowiązania - oświadczenia o treści) z których będzie wynikać:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

d) oraz czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują usługi których wskazane zdolności dotyczą.

3) Na potwierdzenie spełniania warunków Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie wezwany do złożenia dokumentów wskazanych w pkt 8.1 i 8.2 SIWZ dotyczących spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający zastrzega prawo do wezwania w ww. zakresie w oparciu o art. 26 ust. 2f ustawy Pzp. na każdym etapie postępowania.

4) Oświadczenia składane są w oryginale z zastrzeżeniem pkt 5) poniżej. Dokumenty muszą zostać złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za „zgodność z oryginałem”.

5) JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Szczegółowe informacje nt. składania JEDZ podano w SIWZ.

III.1.5)Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4)Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 30/07/2018
Ora locale: 10:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 2 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 30/07/2018
Ora locale: 10:30
Luogo:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Dobra, pl. Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra, pokój nr 13.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3)Informazioni complementari:

1. Każdy wykonawca może złożyć w ramach niniejszego postępowania tylko jedną ofertę dla każdej z części.

2. Oferta zawiera:

a) Formularz ofertowy – sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Wykonawca wskazuje w formularzu oferty w odniesieniu do części na które składa ofertę: łączną cenę brutto, długość okresu gwarancji, termin wykonania przedmiotu zamówienia oraz pozostałe wymagane informacje.

b) Pełnomocnictwo do podpisania oferty lub inny dokument, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty. Pełnomocnictwa należy przedłożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

c) W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Pełnomocnictwa należy przedłożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

d) Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w ust. 7 SIWZ ze szczególnym uwzględnieniem formy złożenia JEDZ opisanej w pkt 7.1 SIWZ.

e) Potwierdzenie wpłaty wadium w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu lub oryginał poręczenia lub gwarancji w odniesieniu do części na które Wykonawca składa ofertę.

3. Termin realizacji umowy rozpocznie się w dniu jej podpisania. Termin rozpoczęcia robót budowlanych zostanie ustalony w porozumieniu z właścicielem każdego obiektu, którego roboty będą dotyczyły

4. Zamawiający informuje, że niniejsze zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dobra poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałanie 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii”. W związku z powyższym Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy odebrania Przedmiotu zamówienia w przypadku gdy nie zostanie on wykonany w terminie. Brak odbioru może nastąpić w przypadku, gdy Zamawiający nie uzyska zgody na przedłużenie okresu kwalifikowalności wydatków w umowie o dofinansowanie.

5. Zamawiający zastrzega, iż zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp. może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach Działu VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określone w ww. przepisach przysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeśli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeśli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
18/06/2018