Доставки - 265507-2018

21/06/2018    S117    - - Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Процедура на договаряне без публикуване на обявление за поръчка 

България-Смядово: Млечни продукти

2018/S 117-265507

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Община Смядово
000931657
пл. „Княз Борис I“ № 2
Смядово
9820
България
Лице за контакт: димитрина Маринова
Телефон: +359 53512130
Електронна поща: оbshtina_smiadovo@abv.bg
Факс: +359 53512226
код NUTS: BG333

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.smyadovo.bg

Адрес на профила на купувача: http://op.smyadovo.bg/

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на мляко, млечни произведения, яйца и др. по предварителна заявка за нуждите на детски градини в гр. Смядово и в селата Риш и Янково, ДСП, обществена трапезария, ДВХПР — с.Черни връх, ЗЖЛПР — с. Янко

II.1.2)Основен CPV код
15500000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Настоящата процедура е процедура, с която се цели да се избере изпълнител, който да доставя „мляко, млечни произведения, яйца и др. по предварителна заявка за нуждите на детски градини в гр. Смядово и в селата Риш и Янково, ДСП, обществена трапезария, ДВХПР — с. Черни връх, ЗЖЛПР — с. Янково, защитени жилища № 1 и № 2 в гр. Смядово, ЦНСТ — с. Веселиново, ОП ЧОБ — гр. Смядово, ДЦВХУ, ДЦСХ в гр. Смядово за бюджетните 2018 и 2019 година“

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 107 998.90 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15500000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG333
Основно място на изпълнение:

община Смядово, област Шумен, Република България

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на мляко, млечни произведения, яйца и др. по предварителна заявка за нуждите на детски градини в гр. Смядово и в селата Риш и Янково, ДСП, обществена трапезария, ДВХПР — с. Черни връх, ЗЖЛПР — с. Янково, защитени жилища № 1 и № 2 в гр. Смядово, ЦНСТ — с. Веселиново, ОП ЧОБ — гр. Смядово, ДЦВХУ, ДЦСХ в гр. Смядово за бюджетните 2018 и 2019 година“

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Поръчката частично се финансира от проект BG05FMOP001-3.002-0014-C03 "Осигуряване на топъл обяд - 2016 в община Смядово" по Оперативна пограма за храни и/или основно материално подпомагане - Фонд за е
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу
  • Няма оферти или няма подходящи оферти/заявления за участие в отговор на открита процедура
Обяснение:

С Решение номер 741 от дата 4.12.2017 г. община Смядово е открила открита по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет

„Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на детски градини в гр. Смядово и в селата Риш и Янково, ДСП, обществена трапезария, ДВХПР — с.Черни връх, ЗЖЛПР — с. Янково, защитени жилища № 1 и № 2 в гр. Смядово, ЦНСТ — с. Веселиново, ОП ЧОБ — гр. Смядово, ДЦВХУ, ДЦСХ в гр. Смядово за бюджетните 2018 и 2019 година“.

Обществената поръчка включва е била раздела на 7 (седем) обособени позиции, както следва:

— обособена позиция 1 (ОП 1) „Хляб, хлебни, тестени изделия, брашно и др.“,

— обособена позиция 2 (ОП 2) „Мляко, млечни произведения, яйца и др.“,

— обособена позиция 3 (ОП 3) „Месо, месни произведения, риба и др.“,

— обособена позиция 4 (ОП 4) „Олио, оцет, варива, подправки, ориз и др.“,

— обособена позиция 5 (ОП 5) „Плодове и зеленчуци (пресни) и др.“,

— обособена позиция 6 (ОП 6) „Захар, захарни изделия и др.“,

— обособена позиция 7 (ОП 7) „Плодове и зеленчуци (консервирани) и др.“.

До изтичане на срока за подаване на оферти в частта на обособена позиция 2 „Мляко, млечни произведения, яйца и др.“ са подадени 2 на брой оферти.

Подадените оферти в процедурата по тази обособена позиция са отстранени от участие с Решение № 178 от 19.4.2018 г. на кмета на община Смядово, което решение е влязло в законна сила и е породило предписаните в него права.

Офертата на поканения в настоящата процедура участник е отговаряла на изискванията на възложителят, но е надхвърляла предвидения в процедурата финансов ресурс.

Оптималният финансов ресурс за изпълнение на дейностите предмет на тази обособена позиция е бил в размер на 108 000 BGN без ДДС, а поканеният участник е предложил да изпълни дейностите в откритата по вид процедура по тази обособена позиция за сумата от 136 224,10 BGN без ДДС.

Съгласно разпоредбата на чл. 79, ал. 1, т. 2 от ЗОП община Смядово разполага с правната възможност да проведе процедура на договаряне без предварително обявление, като покани участника, предложил цена за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, надвишаващ предварително предвидения финансов ресурс.

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 22
Наименование:

Доставка на мляко, млечни произведения, яйца и др. по предварителна заявка за нуждите на детски градини в гр. Смядово и в селата Риш и Янково, ДСП, обществена трапезария, ДВХПР — с. Черни връх, ЗЖЛПР — с. Янково,

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
04/06/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
„Братя Великови“ ООД
125504742
кв. „Запад“, бл. 54, ап. 16
Търговище
7700
България
Телефон: +359 60163888
Електронна поща: velikovi@mail.bg
Факс: +359 60163999
код NUTS: BG334
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 108 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 107 998.90 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Поръчката частично се финансира от проект BG05FMOP001-3.002-0014-C03 „Осигуряване на топъл обяд 2016 в община Смядово“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане — Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
18/06/2018