Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 265513-2019

07/06/2019    S109

Nederland-'s-Gravenhage: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel

2019/S 109-265513

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Den Haag
Nationaal identificatienummer: 221909103
Postadres: Spui 70
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 2511 BT
Land: Nederland
Contactpersoon: Monica Demkes
E-mail: inkooptenderdesk@denhaag.nl
Telefoon: +31 703532412
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.denhaag.nl
Adres van het kopersprofiel: https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/ondernemen/zaken-doen-met-de-gemeente.htm
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: TenderNed
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL NEDERLAND
Land: Nederland
E-mail: aanbesteden@denhaag.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tenderned.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marktconsultatie - marktconsultatie Raamovereenkomst uitzendkrachten (verwachte einddatum: 03-07-2019).

Referentienummer: 19.293-GBC
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De gemeente Den Haag is op zoek naar inzicht in de markt op het gebied van het inhuren van uitzendkrachten. Het te verkrijgen inzicht moet leiden tot een Europese aanbesteding waar de vraagstelling zodanig is dat optimale aansluiting mogelijk is tussen de behoefte van de gemeente en de kennis, kunde en mogelijkheden die de markt biedt.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Den Haag

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

X

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
01/01/2020

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/06/2019