Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Leveringen - 265566-2020

08/06/2020    S109

Estland-Tallinn: Motorvoertuigen

2020/S 109-265566

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 106-257928)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Elering AS
Nationaal identificatienummer: 11022625
Postadres: Kadaka tee 42
Plaats: Tallinn
NUTS-code: EE EESTI
Postcode: 12915
Land: Estland
Contactpersoon: Kätlin Kajupank
E-mail: info@elering.ee
Telefoon: +372 7151152
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.elering.ee

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Elering AS autode ja ATV-de ost

Referentienummer: 222591
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34100000 Motorvoertuigen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Elering AS-ile autode ja ATV-de ostmine riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustel.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/06/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 106-257928

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
In plaats van:
Datum: 01/07/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 02/07/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Pakkumuste avamise tingimused
In plaats van:
Datum: 01/07/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 02/07/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Hankija on pikendanud pakkumuste esitamise tähtpäeva, et tähtaeg oleks kooskõlas RHS-is sätestatuga.