Services - 265571-2021

27/05/2021    S101

Люксембург-Luxembourg: Сключване на рамкови договори за превод на юридически текстове от някои официални езици на Европейския съюз на български

2021/S 101-265571

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: plateau de Kirchberg, TB/23 LB 0038
Град: Luxembourg
код NUTS: LU000 Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Лице за контакт: отдел за писмени преводи на български език
Електронна поща: FreelanceBG@curia.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.curia.europa.eu
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10741/bg/
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Сключване на рамкови договори за превод на юридически текстове от някои официални езици на Европейския съюз на български

II.1.2)Основен CPV код
79530000 Услуги по писмени преводи
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Поръчката обхваща 6 обособени позиции (вж. раздел II.2). Процедурата за обособените позиции се повтаря периодично, като във всеки момент при изпълнение на поръчката могат да се приемат нови заявления. Рамковите договори се възлагат по обособени позиции. Срокът им е едногодишен с възможност за мълчаливо продължаване евентуално за 3 нови периода от по 1 година. Максималният брой рамкови договори, които ще бъдат сключени за всяка обособена позиция, е точно определен. Въз основа на критериите за възлагане се съставя списък за класиране. С този списък се определя първоначално поредността, в която на изпълнителите ще се предлагат конкретни задачи, като се имат предвид производственият им капацитет и областта, в която са специализирани. Класирането ще бъде преразглеждано периодично, за да отразява действителното качество на предоставените услуги. Класирането може да бъде променяно и вследствие на сключването на нови рамкови договори или на прекратяването на действащи рамкови договори.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 6 000 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

FR

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79530000 Услуги по писмени преводи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU000 Luxembourg
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Сключване на рамкови договори с многократно изпълнение за превод на юридически текстове от френски на български.

Максималният брой на рамковите договори, които се сключват за тази обособена позиция, е 50. Процедурата за възлагане на поръчка е постоянна.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.9)Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени
Предвиден минимален брой: 50
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Средната цена, плащана през 2020 г. за същата обособена позиция от предходната обществена поръчка, е била 19,48 EUR (обща, покриваща всички разходи цена за стандартна страница от 1 500 знака без интервали на изходния език). Съдът си запазва правото да отхвърли офертите, за които счете, че са с прекомерно висока или прекомерно ниска цена.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

EN

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79530000 Услуги по писмени преводи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU000 Luxembourg
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Сключване на рамкови договори с многократно изпълнение за превод на юридически текстове от английски на български.

Максималният брой на рамковите договори, които се сключват за тази обособена позиция, е 50. Процедурата за възлагане на поръчка е постоянна.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.9)Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени
Предвиден минимален брой: 50
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Средната цена, плащана през 2020 г. за същата обособена позиция от предходната обществена поръчка, е била 12,39 EUR (обща, покриваща всички разходи цена за стандартна страница от 1 500 знака без интервали на изходния език). Съдът си запазва правото да отхвърли офертите, за които счете, че са с прекомерно висока или прекомерно ниска цена.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

DE

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79530000 Услуги по писмени преводи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU000 Luxembourg
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Сключване на рамкови договори с многократно изпълнение за превод на юридически текстове от немски на български.

Максималният брой на рамковите договори, които се сключват за тази обособена позиция, е 50. Процедурата за възлагане на поръчка е постоянна.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.9)Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени
Предвиден минимален брой: 50
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Средната цена, плащана през 2020 г. за същата обособена позиция от предходната обществена поръчка, е била 19,94 EUR (обща, покриваща всички разходи цена за стандартна страница от 1 500 знака без интервали на изходния език). Съдът си запазва правото да отхвърли офертите, за които счете, че са с прекомерно висока или прекомерно ниска цена.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

IT

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79530000 Услуги по писмени преводи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU000 Luxembourg
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Сключване на рамкови договори с многократно изпълнение за превод на юридически текстове от италиански на български.

Максималният брой на рамковите договори, които се сключват за тази обособена позиция, е 20. Процедурата за възлагане на поръчка е постоянна.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.9)Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени
Предвиден минимален брой: 20
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Средната цена, плащана през 2020 г. за същата обособена позиция от предходната обществена поръчка, е била 19,71 EUR (обща, покриваща всички разходи цена за стандартна страница от 1 500 знака без интервали на изходния език). Съдът си запазва правото да отхвърли офертите, за които счете, че са с прекомерно висока или прекомерно ниска цена.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

ES

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79530000 Услуги по писмени преводи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU000 Luxembourg
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Сключване на рамкови договори с многократно изпълнение за превод на юридически текстове от испански на български.

Максималният брой на рамковите договори, които се сключват за тази обособена позиция, е 20. Процедурата за възлагане на поръчка е постоянна.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.9)Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени
Предвиден минимален брой: 20
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Средната цена, плащана през 2020 г. за за същата обособена позиция от предходната обществена поръчка, е била 20,40 EUR (обща, покриваща всички разходи цена за стандартна страница от 1 500 знака без интервали на изходния език). Съдът си запазва правото да отхвърли офертите, за които счете, че са с прекомерно висока или прекомерно ниска цена.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

PL

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79530000 Услуги по писмени преводи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU000 Luxembourg
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Сключване на рамкови договори с многократно изпълнение за превод на юридически текстове от полски на български.

Максималният брой на рамковите договори, които се сключват за тази обособена позиция, е 20. Процедурата за възлагане на поръчка е постоянна.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.9)Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени
Предвиден минимален брой: 20
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Съдът си запазва правото да отхвърли офертите, за които счете, че са с прекомерно висока или прекомерно ниска цена.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

В тази процедура за възлагане на обществена поръчка могат да участват при равни условия всички физически и юридически лица, попадащи в обхвата на Учредителните договори на Европейския съюз, и всички физически и юридически лица, установени в трета държава, която е сключила с Европейския съюз специално споразумение по въпросите на обществените поръчки, при условията, предвидени в това споразумение. Кандидатите трябва да посочат държавата, в която са установени, и да представят изискуемите в тази връзка доказателства според законодателството на тази държава. Кандидатите трябва да подпишат декларация (намира се на интернет адреса, посочен в точка I.3) относно критериите за отстраняване и критериите за подбор, в която да посочат, че за тях не са налице обстоятелствата по членове 136—140 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета.

Ако кандидатът е юридическо лице (или юридическо лице, част от група), тези критерии за отстраняване се прилагат както за кандидата, така и за всеки от доставчиците от неговия състав.

Необходимо е също така:

* Ако кандидатът е юридическо лице (или юридическо лице, част от група):

— да се посочи мястото на установяването му и да се представят доказателства за същото,

— да се посочи правно-организационната му форма и да се представят доказателства за нея, например вписване в търговския регистър, регистрация по ДДС, копие от учредителен акт или дружествен договор в съответствие с разпоредбите на държавата, където кандидатът е установен,

— да се посочи самоличността на лицата с правомощия за представителство, вземане на решения или контрол спрямо кандидата.

* Ако кандидатът е физическо лице (или физическо лице, част от група):

— да декларира, че самостоятелно ще предоставя услугите, предмет на поръчката,

— да декларира дали има регистрация като данъчнозадължено лице за целите на ДДС.

Заявленията за участие се съставят така, че да може да бъдат оценени пълно, точно и възможно най-бързо с цел подбор на кандидатите, които ще бъдат поканени да подадат оферти. Заявленията за участие на кандидати, които не са представили достатъчно сведения с попълването на задължителния формуляр за регистрация (намира се на интернет адреса, посочен в точка I.3) и прилагането на указаните документи и доказателства, може да бъдат отхвърлени.

Заявлението трябва да се представи в толкова екземпляра, колкото са обособените позиции, за които се отнася, а информацията, необходима за оценяване на капацитета на кандидата, трябва да бъде съобразена със съответната обособена позиция.

От участие в обществената поръчка за определена обособена позиция може да бъдат отстранени и кандидатите, чиито рамкови договори за същата обособена позиция са били прекратени от Съда поради недостатъчно добро качество.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Неприложимо

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Всеки кандидат — физическо лице, и всяко физическо лице, ангажирано за извършването на услугите, предмет на поръчката, трябва да покрива следните минимални равнища на технически и професионален капацитет:

— завършено висше образование по българско право, удостоверено с диплома на магистър по право с професионална квалификация „юрист“, или друго завършено висше образование по право, икономика, политология, международни отношения, филология или друга тясно свързана с правото на ЕС или с превода специалност с минимум четиригодишен курс на обучение, удостоверено със съответната диплома,

— отлично владеене на български език,

— задълбочено владеене на изходния език (ниво С1 или по-високо) (вж. списъка на обособените позиции),

— от кандидатите, които не са завършили висше образование по българско право, се изисква двегодишен професионален опит в редакцията или превода на правни текстове на български от съответния изходен език.

За всички обособени позиции завършеното висше образование по право се счита за предимство. Информация и формалности, необходими за да се прецени дали изискванията са спазени:

— подробна автобиография,

— копие от дипломата за изискваното висше образование по право,

— копие от дипломата за висше образование,

— информация за това как са придобити отлични познания по български език,

— копие от дипломата или друг меродавен документ, надлежно доказващо задълбоченото владеене на изходния език по обособената позиция,

— ако е необходимо, копия от документите, доказващи придобиването на професионален опит в превода/редакцията на правни документи (напр. копия от договори, сертификати, финансови документи).

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Качеството на изпълнените съгласно рамковите договори услуги трябва да бъде такова, че да позволява текстът веднага да бъде използван за публикуване или по друг начин. Ето защо изпълнителят трябва да осигури:

— спазване на специфичните указания, предоставени от Съда,

— правилно, точно и вярно използване на целевия език,

— точно използване на адекватния правен език и адекватната правна терминология на целевия език,

— стриктно придържане към правната терминология, използвана в референтните документи (изходен и целеви език),

— точно цитиране на релевантните законодателни текстове и/или съдебна практика,

— използване на необходимите юридически бази данни (на Европейския съюз и национални),

— спазване на Вадемекума на Съда (ако се налага),

— доставка в уговорения срок, уточнен в поръчката за превод.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Ограничена процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 210
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 03/09/2021
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 12 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

Процедурата за възлагане на обществената поръчка се повтаря периодично. Публикуването на ново обявление за обществена поръчка е предвидено най-късно 42 месеца след влизането в сила на първите рамкови договори.

VI.2)Информация относно електронното възлагане
Ще се използва електронно фактуриране
VI.3)Допълнителна информация:

Подписаните заявления за участие се изпращат по електронна поща (подписан и сканиран формуляр за регистрация (на целевия език), приложен към електронното съобщение) или с писмо (подписан формуляр за регистрация (на целевия език). Няма да се приемат препратките към онлайн хранилища за данни.

Кандидатите, подбрани въз основа на оценката на капацитета им, ще бъдат поканени да представят една оферта (най-малко по петима кандидати за обособена позиция, при условие че достатъчен брой кандидати удовлетворяват критериите за подбор).

Тъй като процедурата за обособените позиции се повтаря периодично, на редовни интервали от време в хода на изпълнението на поръчката ще се извършва оценяване на новите заявления, получени след крайния срок за получаване на заявления, стига да не е достигнат максималният брой изпълнители

За обособената позиция. Участието в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка е безплатно и поради това кандидатите/оферентите нямат право да изискват каквото и да било парично обезщетение за направените разходи.

Подбраните кандидати ще бъдат поканени да представят оферти с електронно писмо, което по административни съображения ще е съставено на английски или френски език.

Текстовете за превод обхващат широк спектър от правни области, до които се отнасят делата пред Съда. Както дължината на текстовете, така и и степента на спешност на превода им са различни. Примери за различните видове текстове за превод могат да бъдат намерени на уебсайта на Съда: http://www.curia.europa.eu.

Изпълнителите трябва да работят върху текстове, които са предварително обработени с помощта на система за подпомагане на превода. Избраните оференти трябва да заявят готовност да се запознаят с тази система, ако това се окаже необходимо за изпълнението на определени специфични задачи. При липса на такава готовност и независимо от класирането им в списъка на изпълнителите, оферентите се отказват от правото да получават задачите, за чието изпълнение се изисква такова запознаване.

Частите от текста, които са предварително изцяло или частично преведени и са предоставени на изпълнителя във файла за превод или отделно, ще бъдат приспаднати при отчитане на броя на страниците в съответствие с предвиденото в рамковия договор.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu/e-Curia
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Срок от 2 месеца, считано от публикуването на акта, от уведомяването на жалбоподателя за него или, при липса на уведомяване, от деня, в който той е узнал за него, в съответствие с член 263 от ДФЕС.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
12/05/2021