Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 265572-2019

07/06/2019    S109

Polonia-Varsovia: Servicios de consultoría en sistemas y consultoría técnica

2019/S 109-265572

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala
Dirección postal: ul. Grójecka 186
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 02-390
País: Polonia
Correo electrónico: zamowienia@nfz.gov.pl
Teléfono: +48 225726254
Fax: +48 225726305
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://nfz.ezamawiajacy.pl
Dirección del perfil de comprador: https://nfz.ezamawiajacy.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://nfz.ezamawiajacy.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Świadczenie usługi wsparcia technicznego oprogramowania dla środowiska serwerów HPE wraz z osprzętem w oddziałach wojewódzkich NFZ oraz zapewnienie wsparcia merytorycznego

Número de referencia: BAG.261.1.11.2019
II.1.2)Código CPV principal
72220000 Servicios de consultoría en sistemas y consultoría técnica
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Świadczenie usługi wsparcia technicznego oprogramowania dla środowiska serwerów HPE wraz z osprzętem w oddziałach wojewódzkich NFZ oraz zapewnienie wsparcia merytorycznego

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 3 311 396.00 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Centrala NFZ i OW NFZ

II.2.4)Descripción del contrato:

Świadczenie usługi wsparcia technicznego oprogramowania dla środowiska serwerów HPE wraz z osprzętem w oddziałach wojewódzkich NFZ oraz zapewnienie wsparcia merytorycznego. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do Specyfikacji.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Ilość roboczogodzin wsparcia merytorycznego / Ponderación: 25
Precio - Ponderación: 75
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 3 311 396.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, w oparciu o art. 24 aa ust. 1 ustawy, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy w terminach określonych w rozdziale VII muszą złożyć następujące dokumenty:

a) informację i z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

c) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

d) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje wskazujące, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie ww. oświadczenie składa odrębnie każdy Wykonawca,

e) Wykonawca, w celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu, składa oświadczenie w formie jednolitego dokumentu tj. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

a) Zamawiający uzna ww. warunek w zakresie zdolności technicznej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych uwzględniane są również wykonywane) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usługi, każda trwająca przez co najmniej 12 miesięcy polegające na świadczeniu w języku polskim serwisu oprogramowania HP-UX wraz z osprzętem, każda o wartości przekraczającej 1 500 000,00 PLN brutto.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek musi spełniać co najmniej 1 podmiot

b) Zamawiający uzna ww. warunek w zakresie zdolności zawodowej za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum dwoma inżynierami posiadającymi minimum 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu i administrowaniu oprogramowaniem HP-UX. oraz posiadających certyfikaty inżynierskie HP ASE, HP ATP wydane przez producenta sprzętu (HPE), w zakresie oprogramowania systemowego HP-UX.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek musi spełniać, 1 podmiot lub warunek podmioty te mogą spełniać łącznie.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca musi przedstawić:

— wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy w zakres umowy wchodziło wiele usług i działań, należy podać, czy w zakres tej umowy wchodziło także zamówienie określone w warunku, o którym mowa w pkt V.1. wymagana przez Zamawiającego

— wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych uprawnień, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Szczegółowe warunki umowy określa załącznik nr 2 do SIWZ.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 12/07/2019
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 12/07/2019
Hora local: 10:30
Lugar:

Otwarcie ofert będzie odbywało się przy użyciu Platformy Zakupowej zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na Platformie Zakupowe https://nfz.ezamawiający.pl

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

Zgodnie z art. 45 ustawy Wykonawca jest obowiązany wnieść na rzecz Zamawiającego wadium. Wysokość wadium wynosi 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł). Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Zasady związane ze składaniem odwołań określa Dział VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
05/06/2019