We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 265578-2021

27/05/2021    S101

Luxemburg-Luxemburg: Sluiten van raamovereenkomsten voor de vertaling van juridische teksten vanuit een aantal officiële talen van de Europese Unie naar het Nederlands

2021/S 101-265578

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hof van Justitie van de Europese Unie
Postadres: Plateau de Kirchberg (bureau TC 18/0104)
Plaats: Luxemburg
NUTS-code: LU000 Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
Contactpersoon: Nederlandstalige vertaaleenheid
E-mail: FreelanceNL@curia.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.curia.europa.eu
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10741/nl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sluiten van raamovereenkomsten voor de vertaling van juridische teksten vanuit een aantal officiële talen van de Europese Unie naar het Nederlands

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79530000 Vertaaldiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht omvat 13 percelen (zie II.2) die permanent zijn zodat tijdens de gehele looptijd van de opdracht nieuwe aanvragen in behandeling kunnen worden genomen. De raamovereenkomsten worden per perceel gegund en de duur ervan bedraagt 1 jaar, met een mogelijke stilzwijgende verlenging voor 3 nieuwe perioden van telkens 1 jaar. Het maximumaantal raamovereenkomsten voor elk perceel wordt hierna gepreciseerd. Op basis van de gunningscriteria wordt een lijst met een klassement van de contractanten opgesteld. Deze lijst bepaalt de oorspronkelijke volgorde waarin de contractanten, gelet op hun productiecapaciteit en eventuele specialisatiegebied, worden benaderd voor concrete werkzaamheden. Het klassement wordt periodiek herzien om het in overeenstemming te brengen met de daadwerkelijke kwaliteit van de prestaties, en kan tijdens de gehele looptijd van de opdracht worden gewijzigd wanneer nieuwe raamovereenkomsten worden gesloten of bestaande raamovereenkomsten worden beëindigd.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 6 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

FR

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79530000 Vertaaldiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU000 Luxembourg
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sluiten van meerdere raamovereenkomsten voor de vertaling van juridische teksten vanuit het Frans naar het Nederlands. Het maximumaantal overeenkomsten voor dit perceel bedraagt: 50. De uitnodiging tot inschrijving is permanent.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 50
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

In 2020 werd voor alle percelen van de vorige aanbesteding samen een gemiddelde prijs van 44,97 EUR betaald (totale prijs per standaardbladzijde van 1 500 karakters, spaties niet meegerekend, in de brontaal, waarin alle kosten zijn verwerkt).

Het Hof behoudt zich het recht voor te duur geachte of abnormaal lage offertes af te wijzen.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

DE

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79530000 Vertaaldiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU000 Luxembourg
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sluiten van meerdere raamovereenkomsten voor de vertaling van juridische teksten vanuit het Duits naar het Nederlands. Het maximumaantal overeenkomsten voor dit perceel bedraagt: 50. De uitnodiging tot inschrijving is permanent.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 50
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

In 2020 werd voor alle percelen van de vorige aanbesteding samen een gemiddelde prijs van 44,97 EUR betaald (totale prijs per standaardbladzijde van 1 500 karakters, spaties niet meegerekend, in de brontaal, waarin alle kosten zijn verwerkt).

Het Hof behoudt zich het recht voor te duur geachte of abnormaal lage offertes af te wijzen.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

EN

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79530000 Vertaaldiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU000 Luxembourg
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sluiten van meerdere raamovereenkomsten voor de vertaling van juridische teksten vanuit het Engels naar het Nederlands. Het maximumaantal overeenkomsten voor dit perceel bedraagt: 50. De uitnodiging tot inschrijving is permanent.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 50
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

In 2020 werd voor alle percelen van de vorige aanbesteding samen een gemiddelde prijs van 44,97 EUR betaald (totale prijs per standaardbladzijde van 1 500 karakters, spaties niet meegerekend, in de brontaal, waarin alle kosten zijn verwerkt).

Het Hof behoudt zich het recht voor te duur geachte of abnormaal lage offertes af te wijzen.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ES

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79530000 Vertaaldiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU000 Luxembourg
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sluiten van meerdere raamovereenkomsten voor de vertaling van juridische teksten vanuit het Spaans naar het Nederlands. Het maximumaantal overeenkomsten voor dit perceel bedraagt: 20. De uitnodiging tot inschrijving is permanent.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 20
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

In 2020 werd voor alle percelen van de vorige aanbesteding samen een gemiddelde prijs van 44,97 EUR betaald (totale prijs per standaardbladzijde van 1 500 karakters, spaties niet meegerekend, in de brontaal, waarin alle kosten zijn verwerkt).

Het Hof behoudt zich het recht voor te duur geachte of abnormaal lage offertes af te wijzen.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

IT

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79530000 Vertaaldiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU000 Luxembourg
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sluiten van meerdere raamovereenkomsten voor de vertaling van juridische teksten vanuit het Italiaans naar het Nederlands. Het maximumaantal overeenkomsten voor dit perceel bedraagt: 20. De uitnodiging tot inschrijving is permanent.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 20
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

In 2020 werd voor alle percelen van de vorige aanbesteding samen een gemiddelde prijs van 44,97 EUR betaald (totale prijs per standaardbladzijde van 1 500 karakters, spaties niet meegerekend, in de brontaal, waarin alle kosten zijn verwerkt).

Het Hof behoudt zich het recht voor te duur geachte of abnormaal lage offertes af te wijzen.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

PL

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79530000 Vertaaldiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU000 Luxembourg
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sluiten van meerdere raamovereenkomsten voor de vertaling van juridische teksten vanuit het Pools naar het Nederlands. Het maximumaantal overeenkomsten voor dit perceel bedraagt: 20. De uitnodiging tot inschrijving is permanent.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 20
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

In 2020 werd voor alle percelen van de vorige aanbesteding samen een gemiddelde prijs van 44,97 EUR betaald (totale prijs per standaardbladzijde van 1 500 karakters, spaties niet meegerekend, in de brontaal, waarin alle kosten zijn verwerkt).

Het Hof behoudt zich het recht voor te duur geachte of abnormaal lage offertes af te wijzen.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

DA

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79530000 Vertaaldiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU000 Luxembourg
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sluiten van meerdere raamovereenkomsten voor de vertaling van juridische teksten vanuit het Deens naar het Nederlands. Het maximumaantal overeenkomsten voor dit perceel bedraagt: 10. De uitnodiging tot inschrijving is permanent.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 10
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

In 2020 werd voor alle percelen van de vorige aanbesteding samen een gemiddelde prijs van 44,97 EUR betaald (totale prijs per standaardbladzijde van 1 500 karakters, spaties niet meegerekend, in de brontaal, waarin alle kosten zijn verwerkt).

Het Hof behoudt zich het recht voor te duur geachte of abnormaal lage offertes af te wijzen.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

SV

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79530000 Vertaaldiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU000 Luxembourg
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sluiten van meerdere raamovereenkomsten voor de vertaling van juridische teksten vanuit het Zweeds naar het Nederlands. Het maximumaantal overeenkomsten voor dit perceel bedraagt: 10. De uitnodiging tot inschrijving is permanent.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 10
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

In 2020 werd voor alle percelen van de vorige aanbesteding samen een gemiddelde prijs van 44,97 EUR betaald (totale prijs per standaardbladzijde van 1 500 karakters, spaties niet meegerekend, in de brontaal, waarin alle kosten zijn verwerkt).

Het Hof behoudt zich het recht voor te duur geachte of abnormaal lage offertes af te wijzen.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

FI

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79530000 Vertaaldiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU000 Luxembourg
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sluiten van meerdere raamovereenkomsten voor de vertaling van juridische teksten vanuit het Fins naar het Nederlands. Het maximumaantal overeenkomsten voor dit perceel bedraagt: 10. De uitnodiging tot inschrijving is permanent.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 10
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

In 2020 werd voor alle percelen van de vorige aanbesteding samen een gemiddelde prijs van 44,97 EUR betaald (totale prijs per standaardbladzijde van 1 500 karakters, spaties niet meegerekend, in de brontaal, waarin alle kosten zijn verwerkt).

Het Hof behoudt zich het recht voor te duur geachte of abnormaal lage offertes af te wijzen.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

EL

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79530000 Vertaaldiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU000 Luxembourg
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sluiten van meerdere raamovereenkomsten voor de vertaling van juridische teksten vanuit het Grieks naar het Nederlands. Het maximumaantal overeenkomsten voor dit perceel bedraagt: 10. De uitnodiging tot inschrijving is permanent.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 10
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

In 2020 werd voor alle percelen van de vorige aanbesteding samen een gemiddelde prijs van 44,97 EUR betaald (totale prijs per standaardbladzijde van 1 500 karakters, spaties niet meegerekend, in de brontaal, waarin alle kosten zijn verwerkt).

Het Hof behoudt zich het recht voor te duur geachte of abnormaal lage offertes af te wijzen.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

HU

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79530000 Vertaaldiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU000 Luxembourg
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sluiten van meerdere raamovereenkomsten voor de vertaling van juridische teksten vanuit het Hongaars naar het Nederlands. Het maximumaantal overeenkomsten voor dit perceel bedraagt: 10. De uitnodiging tot inschrijving is permanent.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 10
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

In 2020 werd voor alle percelen van de vorige aanbesteding samen een gemiddelde prijs van 44,97 EUR betaald (totale prijs per standaardbladzijde van 1 500 karakters, spaties niet meegerekend, in de brontaal, waarin alle kosten zijn verwerkt).

Het Hof behoudt zich het recht voor te duur geachte of abnormaal lage offertes af te wijzen.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

RO

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79530000 Vertaaldiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU000 Luxembourg
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sluiten van meerdere raamovereenkomsten voor de vertaling van juridische teksten vanuit het Roemeens naar het Nederlands. Het maximumaantal overeenkomsten voor dit perceel bedraagt: 10. De uitnodiging tot inschrijving is permanent.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 10
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

In 2020 werd voor alle percelen van de vorige aanbesteding samen een gemiddelde prijs van 44,97 EUR betaald (totale prijs per standaardbladzijde van 1 500 karakters, spaties niet meegerekend, in de brontaal, waarin alle kosten zijn verwerkt).

Het Hof behoudt zich het recht voor te duur geachte of abnormaal lage offertes af te wijzen.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

PT

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79530000 Vertaaldiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU000 Luxembourg
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sluiten van meerdere raamovereenkomsten voor de vertaling van juridische teksten vanuit het Portugees naar het Nederlands. Het maximumaantal overeenkomsten voor dit perceel bedraagt: 10. De uitnodiging tot inschrijving is permanent.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 10
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

In 2020 werd voor alle percelen van de vorige aanbesteding samen een gemiddelde prijs van 44,97 EUR betaald (totale prijs per standaardbladzijde van 1 500 karakters, spaties niet meegerekend, in de brontaal, waarin alle kosten zijn verwerkt).

Het Hof behoudt zich het recht voor te duur geachte of abnormaal lage offertes af te wijzen.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Deelname aan deze aanbestedingsprocedure staat onder gelijke voorwaarden open voor alle natuurlijke en rechtspersonen die binnen de werkingssfeer van de oprichtingsverdragen van de Europese Unie vallen en voor alle natuurlijke en rechtspersonen die zijn gevestigd in een derde land dat met de Europese Unie een bijzondere overeenkomst heeft gesloten op het gebied van overheidsopdrachten, zulks onder de in deze overeenkomst vastgestelde voorwaarden. De gegadigden moeten aangeven in welke staat zij zijn gevestigd en de bewijzen overleggen die volgens het recht van deze staat zijn vereist.

De gegadigden moeten met betrekking tot de uitsluitingscriteria en de selectiecriteria de verklaring op erewoord ondertekenen (te vinden op het internetadres dat in punt I.3 is vermeld) dat zij in geen van de situaties verkeren als beschreven in de artikelen 136 tot en met 140 van verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad.

Indien de gegadigde een rechtspersoon is (of een rechtspersoon die deel uitmaakt van een combinatie van ondernemers), gelden deze uitsluitingscriteria voor de gegadigde en voor elk van de dienstverrichters die door de gegadigde worden voorgedragen.

Tevens moeten de volgende bewijsstukken worden verstrekt:

* indien de gegadigde een rechtspersoon is (of een rechtspersoon die deel uitmaakt van een combinatie van ondernemers):

— de vermelding en het bewijs van de plaats van vestiging,

— de vermelding en het bewijs van de juridische status, bijvoorbeeld inschrijving in het handelsregister, inschrijving in het btw-register, kopieën van stichtings- of oprichtingsakten, in overeenstemming met de regelgeving van de staat waarin de gegadigde is gevestigd,

— de identiteit van de personen die bevoegd zijn om hem te vertegenwoordigen of namens hem beslissingen te nemen, of die over hem zeggenschap hebben.

* Indien de gegadigde een natuurlijke persoon is (of een natuurlijke persoon die deel uitmaakt van een combinatie van ondernemers):

— verklaring betreffende zijn status van zelfstandige voor de betrokken dienstverlening,

— verklaring betreffende zijn btw-plichtigheid.

De aanvragen tot deelneming moeten zodanig worden opgesteld dat ze volledig, nauwkeurig en zo snel mogelijk kunnen worden beoordeeld om de gegadigden te kunnen selecteren die worden uitgenodigd om in te schrijven. Gegadigden die niet de nodige inlichtingen hebben verstrekt door het verplichte inschrijvingsformulier (beschikbaar op het in I.3 vermelde internetadres) in te vullen en de vermelde documenten en bewijsstukken bij te voegen, riskeren dat hun aanvraag wordt afgewezen.

Het aantal exemplaren van de aanvraag moet overeenstemmen met het aantal percelen waarop deze betrekking heeft, en de inlichtingen die nodig zijn voor de beoordeling van de geschiktheid van de gegadigden moeten per perceel worden verstrekt.

Gegadigden van wie de raamovereenkomst voor hetzelfde perceel is opgezegd wegens ontoereikende kwaliteit, kunnen voor het betrokken perceel eveneens van deelneming aan de opdracht worden uitgesloten.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Niet van toepassing

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Iedere natuurlijke persoon die gegadigde is en iedere natuurlijke persoon die bij het verrichten van de betrokken dienst wordt ingeschakeld, moet aan de navolgende minimumvereisten van beroepsbekwaamheid voldoen:

— volledige universitaire opleiding in de rechtsgeleerdheid die toegang geeft tot de beroepsopleidingen tot rechter en advocaat („civiel effect”), blijkend uit een Nederlands of Belgisch diploma rechtsgeleerdheid (meester/master of licentiaat in de rechtsgeleerdheid, dat wil zeggen een bachelordiploma in de rechtsgeleerdheid, gevolgd door een masterdiploma in de rechtsgeleerdheid, of een kandidaatsdiploma in de rechten, gevolgd door een licentiaatsdiploma in de rechten, of een bachelordiploma in de rechten, gevolgd door een masterdiploma in de rechten), of een universitaire bachelor in Nederlands recht of in Belgisch recht, aangevuld door een universitaire master internationaal of Europees recht,

— of een universitair diploma (kandidaatsdiploma, gevolgd door een licentiaatsdiploma; doctoraaldiploma; bachelordiploma, gevolgd door een masterdiploma) op vertaal- of taalkundig gebied, en beroepservaring die overeenkomt met ten minste twee jaar voltijdse ervaring in de vertaling van juridische teksten of van teksten die het beleid of het optreden van de Europese Unie betreffen,

— of een universitair diploma (kandidaatsdiploma, gevolgd door een licentiaatsdiploma; doctoraaldiploma; bachelordiploma, gevolgd door een masterdiploma) op een ander gebied, en beroepservaring die overeenkomt met ten minste drie jaar voltijdse ervaring in de vertaling van juridische teksten of van teksten die het beleid of het optreden van de Europese Unie betreffen,

— perfecte beheersing van het Nederlands en van de Nederlandstalige rechtsterminologie,

— goede kennis van de brontaal (per perceel).

Voor alle percelen vormt een universitaire opleiding in de rechtsgeleerdheid een plus.

Nodige inlichtingen en formaliteiten om te beoordelen of aan deze vereisten is voldaan:

— juridische opleiding [niveau, diploma(’s), betrokken rechtssysteem],

— universitaire opleiding [diploma(’s)],

— bewijs van ervaring als vertaler en/of revisor van juridische teksten of van teksten die het beleid of het optreden van de Europese Unie betreffen.

Voorbeelden:

[Referenties van klanten met vermelding van het aantal vertaalde bladzijden juridische tekst; orderbevestigingen, facturen; arbeidsovereenkomsten; stageverklaringen; lijst van geleverde diensten onder vermelding van de aard (soort tekst, rechtsgebied), de klant, het aantal standaardbladzijden (woorden) en de datum van voltooiing; of enig ander bewijs waaruit blijkt dat de gegadigde over de vereiste ervaring beschikt (gegadigde, natuurlijke persoon, en iedere natuurlijke persoon die de betrokken dienst moet leveren)]

— beheersing van het Nederlands [wijze van verwerving, diploma(’s), beroepservaring],

— kennis van de brontaal [wijze van verwerving, diploma(’s), beroepservaring]

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

De kwaliteit van de prestaties dient zodanig te zijn dat de tekst onmiddellijk kan worden gebruikt voor publicatie of anderszins. De contractant moet dus instaan voor:

— overeenstemming met de door het Hof gegeven specifieke instructies,

— correct en nauwgezet gebruik van de doeltaal,

— nauwgezet gebruik van de adequate juridische taal en terminologie van de doeltaal,

— nauwgezet gebruik van de juridische terminologie die in de referentiedocumenten voorkomt (bron- en doeltaal),

— nauwkeurige aanhaling van relevante wetteksten en/of rechtspraak,

— gebruik van de relevante juridische databases (van de Europese Unie en de lidstaten),

— toepassing van het Vademecum van het Hof (indien van toepassing),

— levering binnen de overeengekomen en op de opdrachtbon gespecificeerde termijn.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 280
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/09/2021
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 12 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

De uitnodiging tot inschrijving is permanent. Naar verwachting zal binnen uiterlijk 42 maanden nadat de eerste raamovereenkomsten zijn ingegaan een nieuwe opdracht worden aangekondigd.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

De aanvragen tot deelneming moeten per e-mail [met in de bijlage het ondertekende en gescande inschrijvingsformulier (in de doeltaal)] of per brief [ondertekend inschrijvingsformulier (in de doeltaal)] worden toegestuurd. Links naar online opgeslagen gegevens worden niet geaccepteerd.

Op basis van de beoordeling van hun geschiktheid zullen de geselecteerde gegadigden worden uitgenodigd om een offerte in te dienen (minimaal 5 gegadigden per perceel, mits voldoende gegadigden aan de selectiecriteria voldoen).

Aangezien de inschrijvingsoproep voor alle percelen permanent is, zullen met regelmatige tussenpozen gedurende de periode waarin uitvoering wordt gegeven aan de opdracht, na de uiterste datum van ontvangst binnengekomen nieuwe aanvragen worden beoordeeld, mits het maximumaantal contractanten voor het perceel nog niet is bereikt. De deelneming aan deze aanbesteding is kosteloos en geeft de gegadigde/inschrijver derhalve geen enkel recht op enigerlei financiële vergoeding voor de gemaakte kosten.

De geselecteerde gegadigden zullen per e-mail worden uitgenodigd om een inschrijving in te dienen. Deze e-mail is om administratieve redenen gesteld in het Engels of het Frans, naargelang van het geval.

De te vertalen teksten bestrijken een breed spectrum van juridische onderwerpen die betrekking hebben op de aan het Hof voorgelegde zaken. De teksten zijn van verschillende lengte; ook zullen sommige vertalingen sneller moeten worden geleverd dan andere. Voorbeelden van te vertalen teksten kunnen worden ingezien op de website van het Hof: http://www.curia.europa.eu

Van de contractanten wordt gevraagd te werken aan teksten die zijn voorbewerkt met behulp van een computerondersteund vertaalsysteem. De gekozen inschrijvers zullen een verklaring moeten ondertekenen dat zij bereid zijn om zich met dit systeem vertrouwd te maken, indien dit voor enig concreet werk noodzakelijk blijkt. Indien zij dit niet willen doen, zien zij daarmee af van hun recht om werk te ontvangen waarvoor vertrouwdheid met dit systeem vereist is, ongeacht hun plaats op de lijst van de contractanten.

De tekstgedeelten die al volledig of gedeeltelijk zijn vertaald en in het te vertalen bestand, dan wel apart, aan de contractant worden geleverd, worden overeenkomstig de in de raamovereenkomst vermelde voorwaarden afgetrokken van het aantal bladzijden.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht van de Europese Unie
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxemburg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetadres: http://curia.europa.eu/e-Curia
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Twee maanden vanaf de bekendmaking van het besluit, de kennisgeving aan de verzoeker of, bij gebreke daarvan, vanaf de dag waarop hij kennis heeft gekregen van het besluit, een en ander overeenkomstig artikel 263 VWEU.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/05/2021