Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 265647-2019

07/06/2019    S109

Rumanía-Roșiorii de Vede: Servicios de desarrollo de software de TI

2019/S 109-265647

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Primăria Roșiorii de Vede
Número de identificación fiscal: 4652694
Dirección postal: Str. Dunării nr. 58
Localidad: Roșiorii de Vede
Código NUTS: RO317 Teleorman
Código postal: 145100
País: Rumania
Persona de contacto: Mihaela Munteanu
Correo electrónico: achizitii_rosiori@yahoo.com
Teléfono: +40 247466250
Fax: +40 247466141
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.primariarosioriidevede.ro
Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.e-licitatie.ro
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Furnizarea de echipamente specializate, software și conținutul educațional pentru înființarea unui muzeu virtual în Municipiul Roșiorii de Vede“ – Proiect nr. ROBG-41 [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Número de referencia: 4652694_2019_PAAPD1081298
II.1.2)Código CPV principal
72212517 Servicios de desarrollo de software de TI
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Scopul acestei achiziții publice este înființarea unui muzeu virtual în municipalitatea Roșiorii de Vede, prin furnizarea de echipament specializat, software și conținut educațional de divertisment, ca parte a implementării Pachetului de lucru nr. 3 „Înființarea unui Muzeu virtual în municipalitatea Gorna Oryahovitsa și în municipalitatea Roșiorii de Vede", Activitate nr. 3.2. „Înființarea unui Muzeu virtual în municipalitatea Roșiorii de Vede" din proiect.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor = 18.

Data la care autoritatea contractantă va răspunde (prin intermediul buletinului consolidat de răspuns) în mod clar și complet la toate solicitările de clarificări și la toate solicitările de informații suplimentare primite de la operatorii economici interesați este: cu 8 zile calendaristice înainte de termenul limită pentru primirea ofertelor.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 1 666 544.36 RON
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48820000 Servidores
48900000 Paquetes de software y sistemas informáticos diversos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO317 Teleorman
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Str. Mărășești 39, Roșiorii de Vede, 145100, Teleorman, ROMÂNIA.

II.2.4)Descripción del contrato:

Muzeul virtual din municipalitatea Roșiorii De Vede va fi amplasat într-o cameră specială din clădirea situată la: Str. Mărășești 39, Roșiorii de Vede, 145100, Teleorman, Romania.

Muzeul virtual va cuprinde o colecție de artefacte electronice și resurse informaționale, aproape tot ceea ce poate fi digitizat. Colecțiile artefactelor electronice pot include imagini, desene, fotografii, diagrame, grafică, înregistrări, segmente video, articole din ziare, stenograme ale unor interviuri, baze de date digitale și o serie de alte elemente care pot fi salvate pe serverul muzeului virtual. De asemenea, prin crearea muzeului virtual, va fi posibilă prezentarea patrimoniului cultural și natural într-un mediu digital tridimensional.

În muzeul virtual planificat de la municipalitatea Roșiorii de Vede, vor exista 2 (două) secțiuni separate pentru „realitatea vizuală", după cum urmează:

— Secțiune „Proiecții“,

— Secțiune „Holograme“.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Componenta tehnică: experiență în calitate de expert în securitate IT de cel puțin 1 (un) proiect finalizat cu succes, implicând dezvoltarea și implementarea sistemelor informatice web based. / Ponderación: 4
Criterio de calidad - Nombre: Componenta tehnică: experiență în calitate de arhitect de sistem de cel puțin 1 (un) proiect finalizat cu succes, implicând dezvoltarea și implementarea sistemelor informatice web based. / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Componenta tehnică: experiență în calitate de inginer de software de cel puțin 1 (un) proiect finalizat cu succes, implicând dezvoltarea și implementarea sistemelor informatice web based. / Ponderación: 4
Criterio de calidad - Nombre: Componenta tehnică: experiență în calitate de expert în design grafic de cel puțin 1 (un) proiect finalizat cu succes, implicând dezvoltarea și implementarea sistemelor informatice web based. / Ponderación: 4
Criterio de calidad - Nombre: Componenta tehnică: experiență în calitate de lider de cel puțin 1 (un) proiect finalizat cu succes, implicând dezvoltarea și implementarea sistemelor informatice web based. / Ponderación: 8
Criterio de calidad - Nombre: Componenta tehnică: înțelegerea relației dintre obiectivele ce trebuie atinse și rezultatele ce urmează a fi obținute în contextul descris în caietul de sarcini și cu ipotezele și riscurile asociate. / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: Componenta tehnică: cea mai mică durată de livrare. / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 40
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

PROIECT nr. ROBG-419 "ABORDARE INOVATOARE PENTRU PROMOVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL /NATURAL ÎN REGIUNEA TRANSFRONTALIERĂ"

II.2.14)Información adicional

Programul de Cooperare Transfrontalieră „INTERREG V-A România-Bulgaria 2014-2020".

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Cerințele enumerate mai jos în legătură cu motivele de excludere se adresează oricărui operator economic implicat în procedură, indiferent de rolul acestuia (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, terț susținător). Orice operator economic care participă la această procedură trebuie să demonstreze că nu se află în niciuna dintre situațiile care ar putea duce la excluderea sa din procedură, așa cum sunt acestea descrise în Legea nr. 98/2016, conform subsecţiunii 2: paragraful 2: „Motive de excludere a candidatului/ofertantului" art. 164, 165, 167 și 169 și detaliate în DUAE (solicitare) în cadrul părții III „Motive de excludere".

Operatorii economici (ofertant individual, membru al asocierii, subcontractant și terț susținător) trebuie să fie înscriși într-un registru profesional sau comercial din țara în care sunt stabiliți. Cerința minimă menționată mai sus referitoare la înscrierea într-un registru profesional sau comercial trebuie să fie îndeplinită de toți operatorii economici implicați în procedură, indiferent de rolul acestora: ofertant (operator economic individual), membru al unei asocieri, subcontractanții nominalizați sau terți susținători pe care se bazează ofertantul.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Specificati cifra de afaceri medie anuala. Ofertantul (operator economic individual sau asociere de operatori economici) trebuie sa dovedească o medie a cifrei de afaceri anuală în domeniul obiectului Contractului, în ultimele 3 (trei) exerciții financiare încheiate 2015, 2016, 2017 de cel puțin: 1 666 500 RON.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Documentele justificative considerate adecvate pentru demonstrarea informațiile incluse în DUAE (răspuns):

(i) Trebuie să susțină toate declarațiile incluse în DUAE (răspuns) în secțiunea/secțiunile solicitată(e),

(ii) Includ, dar nu se limitează la: extrase din situațiile financiare pentru ultimele 3 (trei) exerciții financiare încheiate 2015, 2016, 2017, indicând cifra de afaceri anuală in domeniul obiectului cntractului.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Ofertantul (operator economic individual sau asociere de operatori economici) trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani până la data limită de depunere a ofertei, respectiv 2016, 2017, 2018 a prestat servicii similare celor care fac obiectul prezentului contract (livrare echipamente IT, servicii de dezoltare sistem informatic), în valoare de minim 1 666 500 RON la nivelul a maxim 2 contracte.

Proportia de subcontractare În cazul în care ofertantul (operatorul economic individual sau asocierea de operatori economici) intenționează să subcontracteze o parte din obiectul contractului, iar subcontractanții sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei, acesta trebuie să prezinte informații despre partea pe care intenționează să o subcontracteze.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Documentele justificative (nominalizate de către ofertant în DUAE (răspuns) și care vor fi prezentate de ofertantul aflat pe primul loc la finalizarea procesului de evaluare) considerate adecvate pentru demonstrarea informațiilor incluse în DUAE (răspuns) includ, dar nu se limitează la:

(i) Procese-verbale de recepție/acceptanță a serviciilor, recomandări sau orice alte documente echivalente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, cantitatea/valoarea, perioada și locul prestării, orice alte dovezi nominalizate de Ofertant în DUAE (răspuns) ca documente justificative pentru declarațiile făcute în legătură cu serviciile prestate în mod corespunzător care îndeplinesc cerința minimă.

Informațiile privind partea/părțile pe care ofertantul intenționează să le subcontracteze vor fi incluse în DUAE, împreună cu care se va depune acordul de subcontractare. Ofertantul trebuie să prezinte cel puțin acordul/acordurile de subcontractare cu operatorul economic/operatorii economici care îndeplinește/îndeplinesc rolul de terț susținător pentru demonstrarea cerinței minime referitoare la experiența profesională relevantă, în ceea ce privește principalele servicii prestate în mod corespunzător. Autoritatea contractantă poate solicita oricărui operator economic implicat în procedură, în orice moment pe parcursul procesului de evaluare să prezinte dovezi în legătură cu informațiile completate în DUAE (răspuns).

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 10/07/2019
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 10/10/2019
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 10/07/2019
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Nu este cazul.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

Având în vedere integrarea Documentului Unic de Achiziții European (DUAE) în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) și ținând cont de îndrumările tehnice primite de la Agenția pentru Agenda Digitală a României, facem următoarele precizări:

— Pentru îndeplinirea obligației de la art. 20 alin. (5) din H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 22 alin. (5) din HG nr. 394/2016, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile/entitățile contractante vor configura DUAE direct în secțiunea dedicată din formularul electronic de definire a documentației de atribuire. DUAE, astfel configurat, va fi atașat automat de către sistem la respectiva documentație, ca fișier în format .xml,

— Pentru îndeplinirea obligației referitoare la modul de transmitere a DUAE de către operatorii economici participanți la procedurile de atribuire, prevăzută la art. 60 alin. (1) și (4), art. 69 alin. (1) și (3), art. 123 alin. (2) și (3) din H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 67 alin. (1) și (4), art. 76 alin. (1) și (3), art. 129 alin. (2) și (3) din H.G. nr. 394/2016, cu modificările și completările ulterioare, aceștia vor completa direct în SEAP, în secțiunea dedicată a procedurii de interes, DUAE deja configurat de autoritatea contractantă. DUAE, astfel completat, va putea fi vizualizat și analizat de către autoritățile contractante în secțiunea dedicată acestuia.

Astfel, DUAE va fi configurat de către autoritatea/entitatea contractantă direct în SEAP la definirea documentației de atribuire. SEAP va genera automat fișierul în format .xml aferent și îl va atașa fără ca utilizatorii să aibă posibilitatea să-l modifice direct sau-l să șteargă.

De asemenea, vă informăm că răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant.

Pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în care ofertantul are subcontractanți sau terți susținători, fiecare operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire de interes, în vederea completării DUAE, în calitatea în care a fost inclus în respectiva procedură (asociat, subcontractant, terț susținător).

Este necesar ca toți cei care trebuie să răspundă la DUAE să fie înregistrați ca utilizatori ai sistemului.

La fel ca în prezent, la procedura de atribuire se înscrie și depune ofertă unul dintre membrii asocierii sau operatorul economic care participă cu ofertă individuală, iar ceilalți participanți completează direct în sistem doar DUAE și nu pot modifica oferta.

În vederea evaluării răspunsurilor DUAE ale operatorilor economici, autoritățile/entitățile contractante vor vizualiza direct în SEAP ceea ce a completat fiecare participant. Acestea sunt generate automat, în scopul includerii în dosarul achiziției.

Astfel, operatorul SEAP certifică faptul că:

— Datele încărcate ca răspunsuri DUAE sunt completate numai de către utilizatorii de tip ofertant după autentificare,

— Datele sunt completate de către fiecare membru al ofertantului (operatorul economic care se înscrie la procedură declară forma de participare – individuală/în asociere, precum și componența, iar ceilalți validează că fac parte din acea asociere/componență).

De asemenea, detalii cu privire la întocmirea DUAE veți regăsi, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – ghid de completare DUAE.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Dirección postal: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localidad: București
Código postal: 030084
País: Rumania
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Teléfono: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Dirección de internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

În conformitate cu Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor publicat în Monitorul Oficial al României nr. 393 din 23.5.2016, cu modificările și completările ulterioare.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Unitatea Administrativ Teritorială – Orașul Roșiorii de Vede
Dirección postal: Str. Dunării nr. 58
Localidad: Roșiorii de Vede
Código postal: 145100
País: Rumania
Correo electrónico: achizitii_rosiori@yahoo.com
Teléfono: +40 247466250
Fax: +40 247466141
Dirección de internet: www.primariarosioriidevede.ro
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
04/06/2019