Servizi - 265739-2019

07/06/2019    S109

Polonia-Jarocin: Servizi di gestione discariche di rifiuti

2019/S 109-265739

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: „ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu”
Indirizzo postale: Witaszyczki 1a
Città: Jarocin
Codice NUTS: PL416 Kaliski
Codice postale: 63-200
Paese: Polonia
Persona di contatto: Justyna Liberek
E-mail: sekretariat@zgo-jarocin.pl
Tel.: +48 627472456
Fax: +48 627472456
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.zgo-jarocin.pl
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.zgo-jarocin.pl
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
Denominazione ufficiale: Jarocińska Agencja Rozwoju Sp. z o.o.
Indirizzo postale: ul. T. Kościuszki 15B
Città: Jarocin
Codice NUTS: PL41 Wielkopolskie
Codice postale: 63-200
Paese: Polonia
Persona di contatto: Edyta Szymczak
E-mail: szymczak@jarjarocin.pl
Tel.: +48 627400295
Fax: +48 627400295
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.zgo-jarocin.pl
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://epuap.gov.pl/wps/portal
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5)Principali settori di attività
Altre attività: Gospodarka odpadami

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

„Usługa odbioru, transportu i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 w postaci zbelowanej w ilości do 1 500 Mg”

Numero di riferimento: ZGO/ZP/13/2019
II.1.2)Codice CPV principale
90533000 Servizi di gestione discariche di rifiuti
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów powstałych po procesie mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów, z których zostają wydzielone frakcje komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) oznaczone kodem: 19 12 12 - Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 w postaci zbelowanej w ilości do 1 500 Mg.

Szacunkowa ilość odpadów przeznaczonych do zagospodarowania wyniesie do 1 500 Mg. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości przewidywanych do zagospodarowania odpadów, co nie skutkuje odstąpieniem od umowy lub zmianą jej warunków. Rzeczywista ilość odpadów wynikała będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
90511000 Servizi di raccolta di rifiuti
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
90513000 Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi
90514000 Servizi di riciclo dei rifiuti
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL41 Wielkopolskie
Luogo principale di esecuzione:

„ZGO Sp. z o. o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu”, Witaszyczki 1A, 63-200 Jarocin, POLSKA

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów powstałych po procesie mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów, z których zostają wydzielone frakcje komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) oznaczone kodem: 19 12 12 - Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 w postaci zbelowanej w ilości do 1 500 Mg.

Szacunkowa ilość odpadów przeznaczonych do zagospodarowania wyniesie do 1 500 Mg. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości przewidywanych do zagospodarowania odpadów, co nie skutkuje odstąpieniem od umowy lub zmianą jej warunków. Rzeczywista ilość odpadów wynikała będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego.

Oferowany sposób zagospodarowania odpadu musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz procesami odzysku wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 701, ze zm.; zwaną dalej „ustawą o odpadach”).

Komponenty do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) będą przygotowane przez Zamawiającego do odbioru w postaci sprasowanej beli, wiązanej drutem stalowym. Wymiary sprasowanych beli wynoszą: 80 x 110 x 90-120. Średnia waga jednej beli wynosi około 400 - 700 kg.

Odbiór komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) odbywał się będzie z terenu „ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu”, Witaszyczki 1A, 63-200 Jarocin, POLSKA w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6:00 do 19.00. Ilości transportowe będą każdorazowo określane w zamówieniu jednostkowym przesłanym mailem (lub faksem) do Wykonawcy na 2 dni przed odbiorem. Istnieje możliwość innego terminu odbioru surowca, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. Załadunek komponentu jest po stronie Zamawiającego. Ważenie odbieranych przez Wykonawcę komponentów będzie odbywało się na zalegalizowanej wadze Zamawiającego, zlokalizowanej w zakładzie Zamawiającego i będzie potwierdzane kwitem wagowym. Dokument ten stanowić będzie wyłączną podstawę do określenia ilości odebranych komponentów do produkcji paliwa alternatywnego. Zamawiający będzie wystawiał karty przekazania odpadu dla komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF), odebranych w danym miesiącu, na podstawie bilansu ważeń odebranych komponentów, pochodzącego z programu komputerowego obsługującego system wagowy w Zakładzie Zamawiającego. Karty przekazania odpadu wystawiane będą w 3 egzemplarzach, po 1 dla Zamawiającego oraz po 2 egzemplarze dla Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest po każdym miesiącu wykonywania usługi przedstawiać Zamawiającemu pisemne oświadczenie o sposobie ich zagospodarowania ze wskazaniem procesu odzysku wyszczególnionego w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14.12.2012 roku o odpadach.

Wykonawca musi wskazać w umowie instalację, w której odebrane odpady będą poddawane procesowi odzysku. W każdym półroczu wykonywania usługi Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wynik z badania odbieranych komponentów do produkcji RDF o kodzie 19 12 12, w tym: morfologii (struktury składu) odpadów odebranych od Zamawiającego, wilgotności, zawartości chloru w ww. odpadach, ciepła spalania oraz wartości opałowej, zawartości siarki, węgla i wodoru. Koszty wykonywania badań ponosi Wykonawca. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej w Zakładzie w Witaszyczkach. Zamawiający informuje, że możliwość dokonania wizji lokalnej istnieje w okresie od dnia ogłoszenia przetargu do dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Zamawiającym.

Maksymalna ilość transportów do odbioru dziennie – do 8 szt., co odpowiada maksymalnemu dziennemu tonażowi odpadów do odbioru - do ok 192 Mg.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, pozostałe informacje zawarto w SIWZ Tom I.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Termin płatności FV / Ponderazione: 40
Prezzo - Ponderazione: 60
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

1. Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości 10.000 PLN. Wadium należy wnieść zgodnie z wym. określ. w pkt. 16 SIWZ Tom I.

2. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 %wynagrodzenia umownego brutto.

3. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.

4. Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art.67 ust 1 pkt 6

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający uzna spełnianie przez Wykonawcę przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:

a) wpis do rejestru, na podstawie art. 50 ust. 1 pkt. 5 lit. b ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach,

b) aktualne i ważne zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12 wydane przez organ właściwy odpowiednio ze względu na miejsce zbierania lub przetwarzania odpadów, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach oraz ustawy z dnia 27.4.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799, ze zm.).

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), powyższy warunek może być spełniony przez Wykonawców łącznie, z zastrzeżeniem, że usługę będącą przedmiotem zamówienia może świadczyć jedynie firma posiadająca w/w zezwolenia.

W związku z powyższym, jeśli w ramach konsorcjum w/w usługę świadczyć będzie więcej niż 1 członek konsorcjum warunek, o którym mowa w pkt 7.2.1 lit. a) i b) spełnić musi każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który w trakcie realizacji zamówienia będzie wykonywał czynności, co do których przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takiego zezwolenia.

Jeśli członkowie konsorcjum rozdzielą pomiędzy siebie transport i zbieranie/ przetwarzanie odpadów, wówczas każdy z konsorcjantów musi okazać się wymaganym zezwoleniem w zakresie, jakim będzie świadczyć usługę.

2. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

a) dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

— wpis do rejestru, na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, - aktualne i ważne zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12 wydane przez organ właściwy odpowiednio ze względu na miejsce zbierania lub przetwarzania odpadów, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach oraz ustawy z dnia 27.4.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 519, ze zm.).

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego wystąpi okoliczność z art. 24 ust. 5 pkt. 1) i 4) ustawy Pzp,

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Zamawiający uzna spełnianie przez Wykonawcę przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100 000,00 PLN brutto (słownie brutto: sto tysięcy złotych 00/10).

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), powyższy warunek może być spełniony przez Wykonawców łącznie.

2. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej:

— informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentu dotyczącego sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganego przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna spełnianie przez Wykonawcę przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:

a) minimum 1 instalacją do zagospodarowania odpadów objętych przedmiotem zamówienia w procesie ich odzysku i/lub recyklingu,

b) minimum 2 samochodami o ładowności minimum 60 m3 każdy, które są dostosowane do transportu odpadów oraz posiadają trwałe zabezpieczenia uniemożliwiające zwiewanie lub wysypywanie się odpadów podczas transportu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), powyższy warunek może być spełniony przez Wykonawców łącznie.

W przypadku przetwarzania odpadów objętych przedmiotem zamówienia w instalacji zagospodarowania odpadów należącej do podmiotu trzeciego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne, umowę regulującą współpracę pomiędzy wykonawcą a podmiotem trzecim w zakresie przetwarzania odpadów.

2. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:

— wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24ust. 5 pkt. 1) i 4) ustawy Pzp.

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

b) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

d) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

4. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w pkt. 9.6.1) IDW budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz, którego usługi, były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.6.2) SIWZ Tom I IDW:

1) lit. a) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21.

2) lit. b) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

9.9. Dokumenty, o których mowa w pkt. 9.8.1) IDW i pkt. 9.8.2) IDW, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9.10. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.8. IDW, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 9.9.IDW stosuje się.

6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu;

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1. IDW Wykonawca zobowiązany jest złożyć zgodnie z zapisami pkt. 14.10 i 14.11 SIWZ (Formularz 3.1. JEDZ).

7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych

Lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

8. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

9. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów (JEDZ) podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

10. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 9.6.2) SIWZ Tom I.

11. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

1. Tom II SIWZ stanowi projekt umowy, która zostanie podpisana z wybranym Wykonawcą.

2. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 459) i ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986).

3. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany oraz określenie warunków zmian zostało zawarte w SIWZ Tom I i II.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 11/07/2019
Ora locale: 11:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 2 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 11/07/2019
Ora locale: 11:30
Luogo:

„ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu”

Witaszyczki 1A, 63-200 Jarocin, POLSKA.

Otwarcie ofert jest jawne i następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Otwarcie ofert jest jawne i następ. bezpośrednio po upływie terminu do ich składania. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące cen,terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3)Informazioni complementari:

1. Wraz z ofertą powinny być złożone:

1) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo sporządzone w formie elektronicznej podpisane certyfikowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

2) Pełnomocnictwo lub inny dokument, sporządzony w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z którego wynika prawo do podpisania oferty względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 700, ze zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą;

3) JEDZ,

4) Zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia zasobów, o ile wykonawca polega na takich zasobach w celu wykazania spełnienia warunków udziału.

2. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp, tj. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

4. Wykonawca składa ofertę w postępowaniu, za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny na miniPortalu oraz stan. SIWZ TOM IV.

5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, dla których wartość nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego - zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 22.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 22.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 22.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 22.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 22.5. Terminy wniesienia odwołania: 22.5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 22.5.2.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 22.5.3.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 22.5.1. i 22.5.2. IDW wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 22.5.4.Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 22.6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp. 22.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 22.8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2016 r. poz.1113, 1250, 1823 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 1128) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Urząd Zamówień Publicznych
Indirizzo postale: ul. Postępu 17A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
05/06/2019