darbai - 26574-2021

Submission deadline has been amended by:  97228-2021
20/01/2021    S13

Lenkija-Pszczyna: Visi ar daliniai statybos ir civilinės inžinerijos darbai

2021/S 013-026574

Skelbimas apie pirkimą

Darbai

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Gmina Pszczyna
Adresas: ul. Rynek 2
Miestas: Pszczyna
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pašto kodas: 43-200
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Monika Kalkowska
El. paštas: pszczyna@pszczyna.pl
Telefonas: +48 324493932
Faksas: +48 324493955
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.pszczyna.pl
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: www.bip.pszczyna.pl
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: http://miniportal.uzp.gov.pl
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Budowa sali widowiskowej Pszczyńskiego Centrum Kultury z uwzględnieniem funkcji sportowo-rekreacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu

Nuorodos numeris: IZP.271.4.0001.2021
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
45200000 Visi ar daliniai statybos ir civilinės inžinerijos darbai
II.1.3)Sutarties tipas
Darbai
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa sali widowiskowej Pszczyńskiego Centrum Kultury z uwzględnieniem funkcji sportowo-rekreacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 – dokumentacji projektowej oraz w załączniku nr 11 – zakresie rzeczowym dokumentacji filmowej postępów realizacji inwestycji.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL2 MAKROREGION POŁUDNIOWY
NUTS kodas: PL22 Śląskie
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Pszczyna

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pod nazwą „Budowa sali widowiskowej Pszczyńskiego Centrum Kultury z uwzględnieniem funkcji sportowo-rekreacyjnych” na działkach nr: 2052/49, 2054/49, 2053/49, 594/49, 1548/50, 1661/49, 1662/49, 1663/49,1655/49,1656/49,1657/49,1658/49, Obręb 0001 w Pszczynie.

Zakres objęty przedmiotem zamówienia to budowa nowego obiektu Pszczyńskiego Centrum Kultury wraz z infrastrukturą techniczną, w którego skład wchodzi:

— budowa budynku głównego,

— budynek gospodarczy: śmietnik, trafo, pom. przyłączy, magazyny zewnętrzne,

— budowa elementów małej architektury: górka zielona z „amfiteatrem” i estradą, mur oporowy podtrzymujący zielony stok od ul. Bielskiej,

— budowa infrastruktury drogowej (place, chodniki, drogi, parkingi).

Budowa przyłączy: wodociągowego, kanalizacji, cieplnego oraz energetycznego.

W ramach przedmiotu zamówienia zaplanowano:

Pojemność sali:

— segment dolny parteru – 149 miejsc (w tym 38 do demontażu),

— segment górny parteru – 245 miejsc + 4 dla NP,

— razem widownia parteru – 394 miejsc + 4 dla NP,

— czasowa widownia galeria lewa – 49 miejsc,

— czasowa widownia galeria prawa – 49 miejsc,

— 492 miejsca + 4 dla NP.

Scena:

Podstawowe wymiary sceny w ścianach sali 17,40 x 10,00 z możliwością zwiększania jej głębokości poprzez zmniejszenie widowni w segmencie dolnym. Wejścia na scenę artystów i elementów wyposażenia widowiska w ścianach bocznych w rejonie estrady stałej.

Technika sceniczna:

Przyjmuje się możliwość budowlaną zastosowania rozwiązań technicznych zapewniających kaszetowanie otworu scenicznego, wprowadzenie kurtyny rozsuwanej i ew. podnoszonej, zawieszenia kulis oraz horyzontu, sztankietów, mostów oświetleniowych, EA, podnośników punktowych (uściślenie zakresu wyposażenia na etapie PW).

Kabiny techniczne sali:

Za ścianą tylną sali rozwiązano zespół kabin technicznych oświetlenia EA.

Wyposażenie sali:

Pod stropem sali istnieje możliwość zastosowania rozwiązania poprzecznych pomostów technologicznych dla oświetlenia scenicznego i ogólnego oraz podwieszenia elementów akustycznej adaptacji powierzchni przegród budowlanych. Przewiduje się potrzebę wprowadzenia elementów kierunkowych (refleksyjnych bądź rozpraszających).

Sala kinowa:

Sala przeznaczona głównie dla projekcji filmowych.

Widownia o pojemności 142 widzów w 9 rzędach.

Sala dostępna dla widzów z poziomu holu wejściowego poprzez przedsionki i centralne wejście na widownię. Niepełnosprawni przewidziani w pierwszym rzędzie widowni na poziomie holu głównego.

Sale warsztatowe:

Zespół sal warsztatowych to przestrzenie służące edukacji z możliwością prowadzenia zajęć artystycznych (malarstwo, garncarstwo etc.). Sale parteru maja bezpośredni kontakt z ogrodem atrialnym wzbogacającym możliwości zmian charakteru zajęć czy rekreacji. Przestrzenie sal mogą również być wykorzystywane jako zaplecze głównej sali koncertowej jako: garderoby, pomieszczenia cateringu etc.

Pomieszczenia administracyjne:

Pomieszczenia administracji umieszczone na poz. 1 to biuro PCK w charakterze open-space z wydzielonymi 3 pomieszczeniami dyrektorskimi zapleczem socjalnym i toaletami.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Pradžia: 22/03/2021
Pabaiga: 28/04/2023
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 28.4.2023.

Przez datę wykonania zamówienia przyjmuję się zakończenie robót oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego i przekazanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji właściwego inspektora nadzoru budowlanego o pozwoleniu na użytkowanie obiektu oraz datę protokolarnego przekazania obiektu w użytkowanie zgodnie z rozdziałem III pkt 2 SWZ.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

a) Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 15 000 000,00 PLN (piętnaście milionów złotych), w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:

b) Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę w wysokości minimum 25 000 000 PLN (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych). Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada polisę OC. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności ekonomicznej i finansowej będzie dokonana na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów, opisanych w rozdziale IV SIWZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek może być spełniony łącznie przez wszystkich Wykonawców lub przez co najmniej jednego z Wykonawców.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

1) Minimalne warunki dotyczące doświadczenia:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie:

a) co najmniej jedną robotę budowlaną polegająca na budowie lub/i przebudowie lub/i rozbudowie lub/i odbudowie, nadbudowie obiektu kubaturowego o charakterze widowiskowym np. teatr, opera, sala koncertowa, filharmonia i ich sale prób, sala wielofunkcyjna lub sala kongresowa z funkcjami widowiskowymi i koncertowymi (wyklucza się audytoria/sale wykładowe), hale widowiskowo-sportowe o wartości robót nie mniejszej niż 18 000 000 PLN brutto, w zakres której wchodziły roboty związane z technologią teatralną, w tym technologie sceniczne w zakresie elektroakustyki, mechaniki sceny i oświetlenia scenicznego oraz zagospodarowanie terenu, przy czym wartość robót związanych z technologiami teatralnymi/scenicznymi była nie mniejsza niż 3 000 000 PLN brutto.

Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, w zakresie doświadczenia zawodowego, musi być spełniony:

— przez Wykonawcę samodzielnie,

— przez co najmniej jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (podwykonawcę) samodzielnie,

— w przypadku Wykonawców występujących wspólnie – samodzielnie przez co najmniej jednego z Wykonawców występujących wspólnie.

Nie jest dopuszczalne łączenie (sumowanie) wyżej wymaganego doświadczenia różnych podmiotów zaangażowanych w realizację zamówienia.

Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć podpisanie protokołu odbioru końcowego robót lub równoważnego dokumentu bez uwag i uzyskanie decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu.

2) Minimalne warunki dotyczące osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują lub będą dysponować na etapie realizacji umowy, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą pełnić następujące funkcje:

a) do pełnienia funkcji kierownika kontraktu – 1 osobę posiadającą łącznie: wykształcenie wyższe, aktualne uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w branży konstrukcyjno-budowlanej, który pełnił funkcję kierownika kontraktu w zakresie remontu, przebudowy, rozbudowy, odbudowy, nadbudowy co najmniej dwóch obiektów, których wartość robót budowlanych wynosiła minimum 10 000 000 PLN brutto każdego;

b) do pełnienia funkcji kierownika budowy – osobę posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w branży konstrukcyjno-budowlanej, która pełniła funkcję kierownika budowy w zakresie remontu, przebudowy, rozbudowy, odbudowy, nadbudowy, co najmniej dwóch obiektów kubaturowych, których wartość robót budowlanych wynosiła minimum 10 000 000 PLN brutto każdego;

c) kierownika robót (co najmniej 1 osoba) branży elektrycznej – osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.

Ciąg dalszy warunków od ppktu d znajduje się w sekcji VI) Informacje uzupełniające.

III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Wzór przyszłej umowy z Wykonawcą stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 22/02/2021
Vietos laikas: 10:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lenkų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Pasiūlymas turi galioti iki: 22/05/2021
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 22/02/2021
Vietos laikas: 11:00
Vieta:

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Pszczynie, ul. Rynek 2 43-200 Pszczyna, POLSKA, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, pok. nr 121, 10.2.2021 o godzinie 11.00.

Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce „Deszyfrowanie” na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.3)Papildoma informacija:

1. Ciąg dalszy warunków w zakresie kadry technicznej określonych sekcji III:

d) kierownika robót (co najmniej 1 osoba) branży sanitarnej – osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych;

e) jedną osoba na stanowisko specjalisty ds. elektroakustyki, który posiada wyższe wykształcenie techniczne w specjalności akustyka lub inżynieria dźwięku oraz co najmniej 10-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji specjalisty ds. elektroakustyki lub kierownika projektu kierującego pracami polegającymi na instalacji i uruchomieniu systemu elektroakustycznego w obiektach o charakterze widowiskowym i który w okresie ostatnich 5 lat przed dniem złożenia oferty kierował pracami polegającymi na instalacji i uruchomieniu systemu elektroakustycznego obejmującego systemy nagłośnienia sceny i widowni, konsolety cyfrowe oraz system inspicjenta dla co najmniej 1 obiektu o charakterze widowiskowym o minimum 400 miejscach na widowni;

f) jedną osobą na stanowisko specjalisty ds. oświetlenia scenicznego, który posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji oświetlenia scenicznego i który w okresie ostatnich 5 lat kierował pracami polegającymi na instalacji i uruchomieniu oświetlenia scenicznego dla co najmniej 1 obiektu o charakterze widowiskowym o minimum 400 miejscach na widowni;

g) jedną osobą na stanowisko specjalisty ds. mechaniki scenicznej, który posiada wyższe wykształcenie techniczne na kierunku mechanika lub pokrewnym, posiada zaświadczenie kwalifikacyjne UDT do konserwacji wciągarek i wciągników oraz co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji urządzeń mechanicznych sceny i który w okresie ostatnich 5 lat kierował pracami związanymi z mechaniką sceniczną przy realizacji co najmniej 1 zamówienia polegającego na dostawie wraz montażem urządzeń mechanicznych sceny odpowiadającego swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia dla obiektu o charakterze widowiskowym o minimum 400 miejscach na widowni.

2. Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz podmiotowych śr. dowodów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia – rozdział IV SWZ.

3. Korzystanie z zasobów innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – określa rozdział V SWZ.

4. Informacja na temat podwykonawców – określa rozdział VIII SWZ.

5. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, w tym jedz w formie elektronicznej, a także wskazania osób uprawnionych do porozumiewania się w Wykonawcami – określa rozdział IX SWZ.

6. Wymagania dotyczące wadium – określa rozdział XI SWZ – każdy Wykonawca biorący udział w przetargu musi przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych złotych).

7. Opis sposobu przygotowania ofert – określa rozdział XIII SWZ.

8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert – określa rozdział XIV SWZ.

9. Opis sposobu obliczenia ceny określa rozdział XV SWZ.

10. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert określa rozdział XVIISWZ.

11. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy – określa rozdział XIX SWZ.

12. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach rozdz. XX.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17 a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy, zostały określone w dziale IX ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy oraz rzecznikowi małych i średnich przedsiębiorstw.

Art. 515. ustawy Pzp z 11.9.2019:

1. Odwołanie wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie:

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

2) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

4. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił Wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki – ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

3) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie (...)

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17 a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
15/01/2021