Usługi - 265843-2017

11/07/2017    S130    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego

2017/S 130-265843

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Ministerstwo Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11
Warszawa
00-567
Polska
Osoba do kontaktów: Ministerstwo Sprawiedliwości, Biuro Administracyjno-Finansowe, Wydział Zamówień Publicznych, w tym Biuro Podawcze
Tel.: +48 225212611
E-mail: majdan@ms.gov.pl
Faks: +48 226289785
Kod NUTS: PL911

Adresy internetowe:

Główny adres: www.ms.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/aktualne---wszczete/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Ministerstwo Sprawiedliwości, w tym Biuro Podawcze
Al. Ujazdowskie 11
Warszawa
00-950
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Jaworska
Tel.: +48 225212611
E-mail: Joanna.Majdan@ms.gov.pl
Kod NUTS: PL911

Adresy internetowe:

Główny adres: www.ms.gov.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: resort sprawiedliwości

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Utrzymanie, modyfikacje i szkolenia dla systemu informatycznego obsługującego.

Numer referencyjny: BA-F-II-3710-24/17
II.1.2)Główny kod CPV
72212000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Utrzymanie, modyfikacje i szkolenia dla systemu informatycznego obsługującego

e-Płatności.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72230000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ministerstwo Sprawiedliwości.

II.2.4)Opis zamówienia:

Utrzymanie, modyfikacje i szkolenia dla systemu informatycznego obsługującego

e-Płatności.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas usunięcia awarii lub błędów / Waga: 16
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe doświadczenie / Waga: 24
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Kolejne wznowienie nastąpi w 2021 roku.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz ust. 5 pkt 1 – 8 ustawy Pzp.

3. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4.Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu;

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4.1.Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 4 lit. a i pkt. 4 lit. b Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem”.5.W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawcy, na wezwanie Zamawiającego, mają obowiązek złożyć oświadczenie i dokumenty, o których mowa w § 5rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. poz. 1126).

6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, zobowiązany jest do złożenia:

1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem odpowiednio informacji dot. przedmiotu, dat wykonania, wartości i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów–oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Wykonawca spełni warunek jeżeli, wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, tj. zrealizował, zakończył, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również aktualnie wykonuje (świadczy, realizuje):

a) co najmniej 1 usługę polegającą na zaprojektowaniu i zbudowaniu lub zmodyfikowaniu systemu teleinformatycznego, dla którego został wydany w ciągu ostatnich 3 lat certyfikat potwierdzający, że system ten przeszedł z wynikiem pozytywnym audyt PCI-DSS, o wartości co najmniej 1 000 000 PLN brutto, z wyłączeniem wartości dostarczanego sprzętu.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Cd. zapisów z sekcji III.1.1

b) wykonywał (albo wykonuje) przez okres co najmniej 12 miesięcy w sposób ciągły co najmniej jedną usługę obejmującą świadczenie serwisu i wsparcia technicznego systemu teleinformatycznego dla którego został wydany w ciągu ostatnich 3 lat certyfikat potwierdzający, że system ten przeszedł z wynikiem pozytywnym audyt PCI-DSS, obsługującego co najmniej 5 000 użytkowników.

7.Wykonawca składający ofertę musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem zawodowym odpowiednim do funkcji, jaka zostanie im powierzona.

Wykonawca spełni warunek jeżeli, wykaże że osoby skierowane do realizacji zamówienia „Zespół dedykowany do realizacji umowy” będzie składał się co najmniej z nw. osób:

rola: Analityk systemowy, minimalna liczba personelu:2, minimalne doświadczenie: W okresie ostatnich 5 lat, dla co najmniej 3 różnych systemów informatycznych pełnił rolę analityka systemowego, za każdym razem przez okres co najmniej 6 miesięcy, wykonując analizę systemową z zastosowaniem języka UML., rola: Projektant< minimalna liczba personelu: 1, minimalne doświadczenie: W okresie ostatnich 5 lat, w co najmniej 3 projektach obejmujących budowę lub modyfikację systemów informatycznych wykorzystujących technologie Red Hat JBoss Fuse i/lub Red Hat JBoss Enterprise Application Platform pełnił rolę projektanta, przy czym dla jednego projektu dla systemu, który wykorzystywał/wykorzystuje łącznie obie technologie. rola: Programista w zakresie technologii Microsoft, minimalna liczba personelu: 1, kwalifikacje zawodowe: a)certyfikat potwierdzający znajomość przygotowywania i integrowania aplikacji opartych o architekturę SOA

oraz

b) certyfikat Microsoft Certified Professional Developer (MCPD) ASP.NET Developer3.5 lub równoważny*

lub

Web Applications Development with Microsoft .NET Framework 4 (MCTS) lub równoważny*

lub

Designing and Developing Web Applications Using Microsoft .NET Framework 4 (MCPD) lub równoważny*

w wersji podanej powyżej lub wyższej.

minimalne doświadczenie: W ciągu ostatnich 5 lat, za każdym razem przez okres co najmniej 6 miesięcy pełnił rolę programisty w zakresie technologii Microsoft w co najmniej 3 projektach IT, w których zajmował się budowaniem, utrzymywaniem i rozwijaniem aplikacji oraz administracją serwerami w technologii ASP.NET, rola: Programista w zakresie technologii JAVA, minimalna liczba personelu:1, kwalifikacje zawodowe: a) certyfikat potwierdzający znajomość przygotowywania i integrowania aplikacji opartych o architekturę SOA

oraz

b) certyfikat RedHat Certified JBoss Developer, w zakresie budowania, utrzymywania, rozwijania aplikacji w technologiach JAVA na platformie aplikacyjnej RedHat JBoss, minimalne doświadczenie: a) W ciągu ostatnich 5 lat, za każdym razem przez okres co najmniej 6 miesięcy pełnił rolę programisty w zakresie technologii JAVA w co najmniej 3 projektach IT, w których zajmował się budowaniem, utrzymywaniem i rozwijaniem aplikacji oraz administracją serwerami w technologii JAVA.

lub

b) W ciągu ostatnich 5 lat, za każdym razem przez okres co najmniej 6 miesięcy pełnił rolę programisty w zakresie technologii JAVA w co najmniej 3 projektach IT, w których zajmował się budowaniem, utrzymywaniem i rozwijaniem aplikacji oraz administracją serwerami w technologii JBoss oraz RedHatJBoss FUSE, rola: Inżynier ds. rozwoju oprogramowania bazy danych DB2 w systemie operacyjnym z/OS, minimalna liczba personelu: 1, kwalifikacje zawodowe: Wymagane posiadanie co najmniej 2 z 3 niżej wymienionych certyfikatów:

1) Certyfikat IBM Certified System Administrator – DB2 10 for z/OS lub wyższy lub równoważny*,

2) Certyfikat IBM Certified Database Administrator – DB2 10 for z/OS lub wyższy lub równoważny*,

3) IBM DB2 10 Application Developer for z/OS lub wyższy

lub certyfikat(y) równoważne*,

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Cd. zapisów sekcji III.1.2) minimalne doświadczenie: W okresie ostatnich 5 lat, w każdym projekcie przez okres co najmniej 6 miesięcy pełnił rolę Inżyniera ds. rozwoju oprogramowania bazy danych DB2 w systemie operacyjnym z/OS w co najmniej 3 projektach obejmujących budowę lub modyfikację systemu informatycznego, w których wykonywał zadania obejmujące tworzenie i wdrażanie oprogramowania w środowisku IBM MainFrame oraz budowanie baz danych w DB2 for z/OS, rola: Inżynier systemowy w zakresie technologii JAVA, minimalna liczba personelu: 1, kwalifikacje zawodowe: Certyfikat RedHat Certified JBoss Administration, minimalne doświadczenie: W okresie ostatnich 5 lat, w każdym projekcie przez okres co najmniej 6 miesięcy, pełnił rolę Inżyniera systemowego w zakresie technologii JAVA w co najmniej 3 projektach IT obejmujących, utrzymanie lub serwis lub budowę lub modyfikację systemów informatycznych dla których wykonywał zadania obejmujące administrowanie platformy aplikacyjnej JBoss FUSE ESB. rola: Inżynier systemowy w zakresie technologii Microsoft, minimalna liczba personelu: 1, minimalne doświadczenie: W okresie ostatnich 5 lat, w każdym projekcie przez okres co najmniej 6 miesięcy, pełnił rolę Inżyniera systemowego w zakresie technologii Microsoft w co najmniej 3 projektach IT obejmujących, utrzymanie lub serwis lub budowę lub modyfikację systemów informatycznych dla których wykonywał zadania obejmujące administrowanie platformy aplikacyjnej IIS. rola: Specjalista ds. serwisu systemów informatycznych, minimalna liczba personelu: 2, minimalne doświadczenie: W ciągu ostatnich 3 lat przez okres co najmniej 6 miesięcy pełnił rolę specjalisty (konsultanta) w zakresie serwisu systemów informatycznych, w co najmniej 1 projekcie IT. rola: Specjalista ds. testów, minimalna liczba personelu: 1, kwalifikacje zawodowe: Certyfikat w zakresie testów oprogramowania, minimalne doświadczenie: W ciągu ostatnich 3 lat przez okres co najmniej co najmniej 6 miesięcy zajmował się testowaniem aplikacji, rola: Specjalista/ konsultant w zakresie sieci teleinformatycznych, minimalna liczba personelu: 1, minimalne doświadczenie: W ciągu ostatnich 5 lat przez okres co najmniej 3 lat pełnił rolę specjalisty/ konsultanta w zakresie sieci teleinformatycznych wykonując zadania związane z konfiguracją i zarządzaniem infrastrukturą sieciową opartą o aktywne urządzenia sieciowe F5 Network w zakresie LTM i ASM. rola: Kierownik projektu, minimalna liczba personelu: 1, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe: Wykształcenie wyższe informatyczne, Certyfikat w zakresie zarządzania projektami PRINCE2 co najmniej na poziomie „Foundation”, wydany przez APMG lub instytucję przez niego akredytowaną lub certyfikat co najmniej na poziomie Certified Associate In Project Management (CAPM), wydany przez PMI lub instytucję przez niego akredytowaną lub certyfikat równoważny*, minimalne doświadczenie: W ciągu ostatnich 5 lat, w każdym projekcie przez okres co najmniej 6 miesięcy pełnił rolę Kierownika Projektu, w minimum 3 projektach IT, w tym przynajmniej jednym polegającym łącznie na budowie i utrzymaniu lub modyfikacji i utrzymaniu systemu informatycznego o wartości zamówienia co najmniej 1 000 000 PLN brutto.

*Jako certyfikat równoważny Zamawiający rozumie certyfikat analogiczny co do zakresu wskazanego certyfikatu, co jest rozumiane jako:

1) analogiczna dziedzina merytoryczna wynikająca z wiedzy, której dotyczy certyfikat (np. zarządzenie bazami danych, kompetencje związane z zarządzaniem projektami, testowaniem, administracją bazami danych, programowanie, etc.),

2) analogiczny stopień poziomu kompetencji (np. podstawowy, zaawansowany, ekspert),

3) analogiczny poziom doświadczenia zawodowego wymagany dla otrzymania danego certyfikatu (np.: konieczność wykazania się uczestnictwem w określonej liczbie projektów w danej roli, etc.),

4) uzyskanie certyfikatu potwierdzone jest egzaminem.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Cd. zapisów z sekcji III.1.2)

Certyfikat równoważny nie może być wystawiony przez Wykonawcę lub podmiot zależny od Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega, że w ramach zespołu osób nie dopuszcza łączenia przez jedną i tę samą osobę różnych funkcji.

Wskazane osoby muszą biegle posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie. Jeżeli któraś z wymienionych osób nie posiada obywatelstwa polskiego, musi legitymować się certyfikatem znajomości języka polskiego na poziomie C2 wydanym przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako języka Obcego.

8.Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (art. 22d ust. 2 ustawy Pzp).

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Zgodnie ze wzorem umowy.

2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 7 % ceny brutto podanej w ofercie w jednej lub kilku formach określonych w art. 148 ustawy Pzp.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 056-103673
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/07/2017
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 25/07/2017
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-567 Warszawa.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

2021 r.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1.Wykonawca będzie realizował przedmiot Umowy:

1) w zakresie wsparcia eksploatacji, świadczenia serwisu i wsparcia technicznego dla Systemu przez okres 48 miesięcy,

2) w zakresie modyfikacji Systemu przez okres 48 miesięcy albo do wyczerpania liczby osobogodzin, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej,

3) w zakresie przygotowania i zrealizowania szkoleń przez okres 48 miesięcy albo do wyczerpania liczby godzin szkoleniowych, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zamawiający informuje, iż rozpoczęcie realizacji umowy nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty przekazania Wykonawcy kodów źródłowych oraz dokumentacji systemu

2.Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

3.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 67 ustawy ust. 1 pkt 6 ustawy w zakresie przedmiotu, o którym mowa w sekcji II. 2.4 pkt 1.

4.Zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy Zamawiający informuje, iż w dniu 13.7.2017 o godz. 11.00 odbędzie się zebranie Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ, w szczególności dotyczących funkcjonalności systemu

e-Płatności.

Zebranie Wykonawców odbędzie się w Sądzie Apelacyjnym przy ul. Przy Rondzie 3 w Krakowie. Udział Wykonawców w zebraniu nie jest obowiązkowy.

Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy zainteresowani udziałem w zebraniu zgłosili pisemną deklarację uczestnictwa w zebraniu, wskazując nazwę firmy oraz liczbę osób, które wezmą udział w zebraniu na adres poczty elektronicznej: joanna.majdan@ms.gov.pl.

5.Wraz z ofertą powinny być złożone:

5.1. Oświadczenie (w formie jednolitego dokumentu)

5.2 Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii (jeżeli dotyczy);

5.3. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty;

5.4. wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wypełniony w zakresie spełniania warunku udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

5.5. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy);

5.6. Gwarancja lub poręczenie, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.

6.Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” oraz wypełniony w zakresie części B kryterium „Dodatkowe doświadczenie” „Wykaz osób”.

Uwaga odnośnie wypełnienia Wykazu osób:

Wykonawca zobowiązany jest złożyć wykaz osób stanowiący formularz 3.3 do SIWZ w zakresie spełnienia warunków udziału (Część A) oraz kryterium oceny ofert – dodatkowe doświadczenie (Część B) (zgodnie z zakresem danych wskazanym w wykazie osób w części A).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub

może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki

ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu

oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której

mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej

w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany

na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się

niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwołania:

5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5.2.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

5.3.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 20.5.1. i 20.5.2. IDW wnosi się w terminie 10dniod dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5.4.Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp. 7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego,

za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/07/2017