De TED-website is sinds 02-11-2022 klaar voor de e formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s

Diensten - 265853-2019

07/06/2019    S109

Nederland-'s-Gravenhage: Databasediensten

2019/S 109-265853

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Nationaal identificatienummer: 41335830
Postadres: Turfmarkt 147
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 2511 DP
Land: Nederland
Contactpersoon: Niels van der Haar
E-mail: niels.haar@rijksoverheid.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/bzk
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/a2a0d07a1325862b9d7a7e8c439bbae8
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/a2a0d07a1325862b9d7a7e8c439bbae8
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Database financiën medeoverheden

Referentienummer: 201800267.197.001
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72320000 Databasediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie paragraaf 2.1 van het Beschrijvend Document.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

N.t.b.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 65
Prijs - Weging: 35
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/09/2019
Einde: 01/09/2025
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De initiële looptijd van de overeenkomst bedraagt drie (3) jaar zijn met daarnaast de mogelijkheid om de overeenkomst nog driemaal (3 maal) te verlengen met elk een periode van maximaal twaalf (12) maanden. Deze verlenging vindt stilzwijgend plaats.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De initiële looptijd van de overeenkomst bedraagt drie (3) jaar zijn met daarnaast de mogelijkheid om de overeenkomst nog driemaal (3 maal) te verlengen met elk een periode van maximaal twaalf (12) maanden. Deze verlenging vindt stilzwijgend plaats.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Bijlage 1 - Akkoordverklaring Programma van Eisen Wensen en voorwaarden,

— Bijlage 5 - Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Bijlage 3 - Prijsopgave

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Bijlage 2 Uitwerken Subgunningscriteria,

— Bijlage 4 - Referentieverklaring (bestand in PDF)

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/07/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 15/11/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18/07/2019
Plaatselijke tijd: 14:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Arrondissementsrechtbank Den Haag
Postadres: Prins Clauslaan 60
Plaats: Den Haag
Postcode: 2595 AJ
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883622200
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Arrondissementsrechtbank Den Haag
Postadres: Prins Clauslaan 60
Plaats: Den Haag
Postcode: 2595 AJ
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883622200
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/06/2019