Usługi - 265884-2017

11/07/2017    S130    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Sokołów Podlaski: Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

2017/S 130-265884

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Sokołowie Podlaskim
ul. Repkowska 49
Sokołów Podlaski
08-300
Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Malinowska-Szeląg
Tel.: +48 257812858
E-mail: itso.sokolow@wzmiuw.waw.pl
Faks: +48 257812858
Kod NUTS: PL925

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.wzmiuw.waw.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.wzmiuw.waw.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: ochrona przeciwpowodziowa i melioracje wodne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa – działanie na terenie Oddziału w Sokołowie Podlaskim (II).

Numer referencyjny: ZP 3 - UW/S-4103.ZP.3/17
II.1.2)Główny kod CPV
90721800
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa – działania na terenie Oddziału w Sokołowie Podlaskim (II).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 056 984.06 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Kostrzyń w km 43+240-54+420, rzeki Stary Kostrzyń w km 0+000-7+310 oraz rzeki Witka w km 0+000-0+865, 3+086-6+310 i 8+600-8+970

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL925
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rzeka Kostrzyń i rzeka Stary Kostrzyń na terenie gminy Skórzec i Domanice oraz rzeka Witka na terenie gminy Wodynie – powiat siedlecki.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Działania na rzece Kostrzyń w km 43+240-54+420, rzece Stary Kostrzyń w km 0+000-7+310 oraz rzece Witka w km 0+000-0+865, 3+086-6+310 i 8+600-8+970 o długości 22,949 km.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 100 463.43 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/09/2017
Koniec: 17/11/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ofertę należy zabezpieczyć wadium w wysokości 2 000 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Kanał Mordy w km 0+000-8+200, 9+200-10+450 i 10+860-16+660

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL925
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rzeka Kanał Mordy na terenie gminy Mordy – powiat siedlecki.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Działanie na rzece Kanał Mordy w km 0+000-8+200, 9+200-10+450 i 10+860-16+660 o długości 15,250 km.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 97 962.02 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/09/2017
Koniec: 27/10/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ofertę należy zabezpieczyć wadium w wysokości 2 000 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Mucha w km 0+000-5+275 i 5+895-12+340, rzeki Muchawka w km 17+720-23+165 oraz rzeki Myrcha w km 0+000-10+180 i 10+680-14+470

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL925
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rzeka Mucha, rzeka Muchawka oraz rzeka Myrcha na terenie gminy Wiśniew – powiat siedlecki.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Działania na rzece Mucha w km 0+000-5+275 i 5+895-12+340, rzece Muchawka w km 17+720-23+165 oraz rzece Myrcha w km 0+000-10+180 i 10+680-14+470 o długości 31,135 km.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 103 872.59 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/09/2017
Koniec: 24/11/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ofertę należy zabezpieczyć wadium w wysokości 2 000 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Liwiec w km 117+214-144+165

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL925
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rzeka Liwiec na terenie gminy Mordy i Zbuczyn – powiat siedlecki.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Działania na rzece Liwiec w km 117+214-144+165 o długości 26,951 km.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 200 152.48 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/09/2017
Koniec: 24/11/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ofertę należy zabezpieczyć wadium w wysokości 5 000 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Bojewka w km 1+218-10+161 i 10+280-21+600 oraz rzeki Nowa Treblinka w km 0+000-0+505, 1+123-1+336, 1+525-4+921, 5+022-5+100 i 6+780-12+578

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL925
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rzeka Bojewka oraz rzeka Nowa Treblinka na terenie gminy Sadowne – powiat węgrowski.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Działania na rzece Bojewka w km 1+218-10+161 i 10+280-21+600 oraz rzece Nowa Treblinka w km 0+000-0+505, 1+123-1+336, 1+525-4+921, 5+022-5+100 i 6+780-12+578 o długości 30,253 km.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 99 872.24 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/09/2017
Koniec: 30/11/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ofertę należy zabezpieczyć wadium w wysokości 2 000 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Ugoszcz w km 5+242-16+696, 18+900-21+000, 27+700-28+600, 32+400-35+000 i 35+967-44+660

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL925
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rzeka Ugoszcz na terenie gminy Łochów, Sadowne, Stoczek i Miedzna – powiat węgrowski.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Działania na rzece Ugoszcz w km 5+242-16+696, 18+900-21+000, 27+700-28+600, 32+400-35+000 i 35+967-44+660 o długości 25,747 km.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 101 348.82 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/09/2017
Koniec: 30/11/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ofertę należy zabezpieczyć wadium w wysokości 2 000 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Piszczanka w km 12+100-14+482 i 14+832-22+440, rzeki Złota Krzywula w km 7+700-17+340, 17+540-18+021 i 18+400-24+870 oraz rzeki Klukówka w km 23+830-34+442

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL925
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rzeka Piszczanka i rzeka Złota Krzywula na terenie gminy Huszlew oraz rzeka Klukówka na terenie gminy Kornica Stara, Huszlew, Łosice – powiat łosicki.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Działania na rzece Piszczanka w km 12+100-14+482 i 14+832-22+440, rzece Złota Krzywula w km 7+700-17+340, 17+540-18+021 i 18+400-24+870 oraz rzece Klukówka w km 23+830-34+442 o długości 37,193 km.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 160 609.15 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/09/2017
Koniec: 30/11/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ofertę należy zabezpieczyć wadium w wysokości 4 000 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Kałuża w km 0+000-0+600 i 8+438-13+046

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL925
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rzeka Kałuża na terenie gminy Stara Kornica, Łosice – powiat łosicki.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Działania na rzece Kałuża w km 0+000-0+600 i 8+438-13+046 o długości 5,208 km.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 116 452.50 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/09/2017
Koniec: 30/11/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ofertę należy zabezpieczyć wadium w wysokości 3 000 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Sarenka w km 0+500-6+390 i 6+720-10+560, rzeki Walim w km 5+550-8+550 i 9+250-16+240, rzeki Czyżówka w km 18+850-24+500 i rzeki Litewnik w km 0+000-13+048

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL925
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rzeka Sarenka i rzeka Litewnik – gmina Sarnaki i Platerów, rzeka Walim – gmina Stara Kornica i Sarnaki, rzeki Czyżówka – gmina Sarnaki, powiat łosicki.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Działania na rzece Sarenka w km 0+500-6+390 i 6+720-10+560, rzece Walim w km 5+550-8+550 i 9+250-16+240, rzece i Czyżówka w km 18+850-24+500 i rzece Litewnik w km 0+000-13+048 o długości 38,418 km.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 172 403.13 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/09/2017
Koniec: 30/11/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ofertę należy zabezpieczyć wadium w wysokości 4 000 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Buczynka w km 1+950-20+611 i 20+800-40+229 oraz rzeki Ciek C w km 0+000-3+000

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL925
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rzeka Buczynka na terenie gminy Ceranów, Sterdyń, Kosów Lacki oraz rzeka Ciek C na terenie gminy Sterdyń – powiat sokołowski.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Działania na rzece Buczynka w km 1+950-20+611 i 20+800-40+229 oraz rzece Ciek C w km 0+000-3+000 o długości 41,090 km.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 113 885.07 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/09/2017
Koniec: 10/11/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ofertę należy zabezpieczyć wadium w wysokości 3 000 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Kosówka w km 0+000-13+392 i 13+642-16+500, rzeki Stara Treblinka w km 7+450 -12+328 oraz rzeki Ciek B w km 0+000-9+569

Część nr: 11
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL925
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rzeka Kosówka i rzeka Stara Treblinka na terenie gminy Kosów Lacki oraz rzeka Ciek B na terenie gminy Ceranów – powiat sokołowski.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Działania na rzece Kosówka w km 0+000-13+392 i 13+642-16+500, rzece Stara Treblinka w km 7+450 -12+328 oraz rzece Ciek B w km 0+000-9+569 o długości 30,697 km.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 109 895.18 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/09/2017
Koniec: 10/11/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ofertę należy zabezpieczyć wadium w wysokości 3 000 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Cetynia w km 0+000-10+213, 11+113-18+600, 23+965-25+065 i 32+460-34+876

Część nr: 12
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL925
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rzeka Cetynia ma terenie gminy Sterdyń, Sabnie i Sokołów Podlaski – powiat sokołowski.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Działania na rzece Cetynia w km 0+000-10+213, 11+113-18+600, 23+965-25+065 i 32+460-34+876 o długości 21,216 km.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 75 019.31 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/09/2017
Koniec: 10/11/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ofertę należy zabezpieczyć wadium w wysokości 2 000 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Czapelka w km 5+970-14+560, rzeki Myśla w km 8+710-9+210, 18+422-19+264 i 21+368-24+276, rzeki Turna km 4+200-16+800 i 17+350-18+089, rzeki Ciek Zanioski w km 0+000-7+540 oraz zbio...

Część nr: 13
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL925
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rzeka Czapelka, rzeka Myśla, rzeka Ciek Zanioski oraz zbiornik wodny Zanioski na terenie gminy Repki oraz rzeka Turna na terenie gminy Jabłonna Lacka – powiat sokołowski.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Działania na rzece Czapelka w km 5+970-14+560, rzece Myśla w km 8+710-9+210, 18+422-19+264 i 21+368-24+276, rzece Turna km 4+200-16+800 i 17+350-18+089, rzece Ciek Zanioski w km 0+000-7+540 oraz zbiorniku wodnym Zanioski o długości 33,719 km.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 82 648.25 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/09/2017
Koniec: 10/11/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ofertę należy zabezpieczyć wadium w wysokości 2 000 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Kanał Ulgi w km 0+000-0+903

Część nr: 14
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL925
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rzeka Kanał Ulgi na terenie gminy Garwolin – powiat garwoliński.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Działania na rzece Kanał Ulgi w km 0+000-0+903 o długości 0,903 km.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 84 632.93 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/09/2017
Koniec: 31/10/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ofertę należy zabezpieczyć wadium w wysokości 2 000 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Okrzejka w km 35+488-38+448

Część nr: 15
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL925
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rzeka Okrzejka na terenie gminy Trojanów – powiat garwoliński.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Działania na rzece Okrzejka w km 35+488-38+448 o długości 2,96 km.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 92 780.12 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/09/2017
Koniec: 10/11/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ofertę należy zabezpieczyć w wysokości 2 000 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Promnik w km 14+100-15+700 i 22+290-35+806, rzeki Swarzyna w km 0+000-2+426 oraz rzeki Wilga w km 23+290-27+516 i 29+400-31+000

Część nr: 16
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL925
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rzeka Promnik – gmina Łaskarzew, Żelechów, Sobolew, rzeka Swarzyna – gmina Trojanów oraz rzeki Wilga – gmina Garwolin na terenie powiatu garwolińskiego.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Działania na rzece Promnik w km 14+100-15+700 i 22+290-35+806, rzece Swarzyna w km 0+000-2+426 oraz rzece Wilga w km 23+290-27+516 i 29+400-31+000 o długości 23,368 km.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 246 506.04 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/09/2017
Koniec: 17/11/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ofertę należy zabezpieczyć wadium w wysokości 6 000 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Utrzymanie rzeki Kanał Puznowski w km 3+535-15+286, rzeki Kanał Parysowski w km 1+500-5+160 oraz rzeki Kanał Zuzanowski w km 18+550-20+401

Część nr: 17
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90721800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL925
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Rzeka Kanał Puznowski – gmina Pilawa, rzeka Kanał Parysowski – gmina Parysów oraz rzeka Kanał Zuzanowski – gmina Garwolin na terenie powiatu garwolińskiego.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Działania na rzece Kanał Puznowski w km 3+535-15+286, rzece Kanał Parysowski w km 1+500-5+160 oraz rzece Kanał Zuzanowski w km 18+550-20+401 o długości 17,262 km.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 98 480.80 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/09/2017
Koniec: 31/10/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Ofertę należy zabezpieczyć wadium w wysokości 2 000 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W okresie ostatnich 3lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonawca musi się wykazać zrealizowanymi zamówieniami o podobnym rodzaju i wartości. Za podobne zamówienie Zamawiający uzna wykonanie robót utrzymaniowych na rzekach i urządzeniach melioracji wodnych tj.:

— Część 1 – co najmniej 1 zamówienie o wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN brutto

— Część 2 – co najmniej 1 zamówienie o wartości nie mniejszej niż 90 000 PLN brutto

— Część 3 – co najmniej 1 zamówienie o wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN brutto

— Część 4 – co najmniej 1 zamówienie o wartości nie mniejszej niż 200 000 PLN brutto

lub

co najmniej 2 zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN brutto każde

— Część 5 – co najmniej 1 zamówienie o wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN brutto

— Część 6 – co najmniej 1 zamówienie o wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN brutto

— Część 7 – co najmniej 1 zamówienie o wartości nie mniejszej niż 140 000 PLN brutto

— Część 8 – co najmniej 1 zamówienie o wartości nie mniejszej niż 110 000 PLN brutto

— Część 9– co najmniej 1 zamówienie o wartości nie mniejszej niż 170 000 PLN brutto

lub

co najmniej 2 zamówienia o wartości nie mniejszej niż 80 000 PLN brutto każde

— Część 10 – co najmniej 1 zamówienie o wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN brutto

— Część 11 – co najmniej 1 zamówienie o wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN brutto

— Część 12 – co najmniej 1 zamówienie o wartości nie mniejszej niż 70 000 PLN brutto

— Część 13 – co najmniej 1 zamówienie o wartości nie mniejszej niż 80 000 PLN brutto

— Część 14 – co najmniej 1 zamówienie o wartości nie mniejszej niż 70 000 PLN brutto

— Część 15 – co najmniej 1 zamówienie o wartości nie mniejszej niż 80 000 PLN brutto

— Część 16 – co najmniej 1 zamówienie o wartości nie mniejszej niż 200 000 PLN brutto

lub

co najmniej 2 zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN brutto każde

— Część 17 – co najmniej 1 zamówienie o wartości nie mniejszej niż 80 000 PLN brutto

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Istotne postanowienia zawarto w projekcie umowy będącej załącznikiem do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 043-078511
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/07/2017
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 24/07/2017
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Sokołowie Podlaskim, ul. Repkowska 49, pokój nr 4.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, podstawy wykluczenia, wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania oraz pozostałe informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia zawiera dokument zamówienia – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

3. Zamawiający wymaga aby osoby wykonujące prace konserwacyjne były zatrudnione na umowę o pracę.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzup.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwłań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzup.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/07/2017