Servicios - 265919-2019

07/06/2019    S109

Bélgica-Gante: Servicios relacionados con el software

2019/S 109-265919

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Universitair Ziekenhuis Gent
Número de identificación fiscal: BE0232.987.862
Dirección postal: Corneel Heymanslaan 10
Localidad: Gent
Código NUTS: BE234 Arr. Gent
Código postal: 9000
País: Bélgica
Persona de contacto: Mevrouw Annelot Vermeire
Correo electrónico: annelot.vermeire@uzgent.be
Teléfono: +32 93324768
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.uzgent.be
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2086/UJ/2019
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Universitair ziekenhuis
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Oproep tot aanvraag tot deelneming – Raamovereenkomst voor de implementatie en het onderhoud van een oplossing voor central identity en access governance

Número de referencia: MPMO/PBA/AVE/D34190095
II.1.2)Código CPV principal
72260000 Servicios relacionados con el software
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Zie II.2.4

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48517000 Paquetes de software de TI
48900000 Paquetes de software y sistemas informáticos diversos
72212218 Servicios de desarrollo de software de gestión de licencias
72212517 Servicios de desarrollo de software de TI
72212730 Servicios de desarrollo de software de seguridad
72212900 Servicios de desarrollo de software y sistemas informáticos diversos
72230000 Servicios de desarrollo de software personalizado
72262000 Servicios de desarrollo de software
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BE234 Arr. Gent
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Dienst ICT – Bedrijfstoepassingen, Corneel Heymanslaan 10, te 9000 Gent, +32 (0)93322111

II.2.4)Descripción del contrato:

Het Universitair Ziekenhuis Gent (UZ Gent) is één van de grootste gezondheidsvoorzieningen in Vlaanderen met meer dan 6 500 medewerkers en met een erkenning voor meer dan 1 000 bedden. De kernopdrachten van het universitair ziekenhuis zijn patiëntenzorg, onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en dienstverlening.

Het Universitair ziekenhuis Gent (UZ Gent) wenst een Identity en Acces Governance oplossing te implementeren voor het beheer en de controle van alle gebruikersautorisaties op de vele resources binnen onze organisatie (ICT-toepassingen, printers, shares, [...] alsook fysieke locaties).

Deze centrale Identity en Access Governance oplossing omvat functionaliteiten om eenvoudig de juiste accounts aan te maken, zodat elke medewerker, afhankelijk van zijn/haar positie, de juiste toegangsrechten én rollen toebedeeld krijgt. Het gehele in-, door- en uitstroomproces van medewerkers dient automatisch gereflecteerd te worden in autorisaties, zodat elke personeelswijziging snel, foutloos en efficiënt wordt doorgevoerd.

De centrale IAG-oplossing moet in de eerste plaats voorzien in een koppeling met het bestaande HR-systeem. Voor verder doorgedreven autorisaties zullen lees- en schrijfkoppelingen met de vele informatiesystemen noodzakelijk zijn.

De oplossing moet voorzien zijn van controlemechanismes en rapportagetools.

Tenslotte wenst UZ Gent een gebruiksvriendelijke en duidelijke oplossing, waarbij het ook voor niet ICT medewerkers (verplegend en administratief personeel) snel en eenvoudig toe te passen is.

De inschrijver dient aldus een totaaloplossing naar voren te schuiven die aan de bovenstaande noden voldoet en volgens een vooraf duidelijk gefaseerde invoer.

De opdracht kan ook een voorwaardelijk deel bevatten waarin tevens Universiteit Gent eventueel kan beslissen om, tijdens de looptijd van de opdracht, deze oplossing te implementeren.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 120
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.9)Información sobre la limitación del número de candidatos a los que se invitará
Número mínimo previsto: 3
Número máximo: 5
Criterios objetivos aplicables a la selección del número limitado de candidatos:

De kandidaat toont zijn geschiktheid om de opdracht uit te voeren aan. Hij geeft een uitgebreide en gedetailleerde toelichting omtrent de referenties die hij gaf ter staving van het technisch selectiecriterium, zie 1.4.

Indien er meer dan 3 referenties worden aangereikt, zal de aanbestedende overheid de voor haar 3 meest relevante referenties selecteren om de geschiktheid te evalueren waarbij voorkeur gaat naar (in afnemend belang):

— referenties binnen de gezondheidszorg,

— referenties binnen de Belgische gezondheidszorg,

— referenties met minstens 6 000 werknemers.

Minimumeis: de kandidaat beschrijft per referentie hoe hij dit project heeft volbracht.

Per referentie dient minimaal volgende informatie te worden verstrekt (max. 1 A4):

— korte beschrijving en inhoud van het project,

— korte beschrijving van het plan van aanpak,

— datum van de opdracht,

— duurtijd van de opdracht,

— gebruikte technologie,

— budget,

— contactpersoon, telefoonnummer en e-mail,

— overzicht van (deel)opdrachten die in onderaanneming werden uitgevoerd met vermelding van de naam van de onderaannemer.

De referenties krijgen elk een score volgens onderstaande schaal:

— 5 = uitstekend: de referenties worden als uitstekend beoordeeld,

— 4 = zeer goed: de referenties worden als zeer goed beoordeeld,

— 3 = goed: de referenties worden als goed beoordeeld,

— 2 = matig: de referenties worden als matig beoordeeld,

— 1 = zwak: de referenties worden als zwak beoordeeld,

— 0 = zeer zwak of geen toegevoegde waarde: de referenties worden als zeer zwak beoordeeld of bieden geen toegevoegde waarde.

De scores op de 3 referenties worden opgeteld om een score op 15 punten te bekomen.

De aanbestedende overheid heeft, conform artikel 79 van de wet inzake overheidsopdrachten, het recht om het aantal geselecteerde kandidaten te beperken tot minimum de 3 best scorende (op het totaal van 15 punten) kandidaten en tot maximum de 5 best scorende (op 15 punten) kandidaten, voor zover er voldoende geselecteerde kandidaten zijn.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016.

De inschrijver van vreemde nationaliteit moet, opdat zijn inschrijving als regelmatig zou worden beschouwd, attesten voorleggen die door de bevoegde overheden zijn uitgereikt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is, en waaruit blijkt dat hij:

— niet in staat van faillissement verkeert,

— voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen,

— en voldaan heeft aan zijn verplichtingen ten aanzien van betalingen van de bijdragen voor sociale zekerheid.

Meer info m.b.t. deze documenten: http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do?clean=false

De kandidaat/inschrijver dient een recent (max. 3 maanden oud t.o.v. openingsdatum) uittreksel uit het strafregister uitgereikt door een gerechtelijke overheid of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst bij zijn offerte te voegen. Uittreksel staat op naam van de inschrijver zoals vermeld op het inschrijvingsformulier (zijnde een natuurlijke persoon of een vennootschap met rechtspersoonlijkheid).

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1) verklaring betreffende de gemiddelde totale jaaromzet van de onderneming over de laatste 3 boekjaren.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1) De gemiddelde totale jaaromzet van de onderneming dient minimum 500 000,00 EUR te bedragen.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1) een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de afgelopen 3 jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1) Een selectie van 3 relevant geachte referenties uitgevoerd gedurende de laatste 3 jaar. De referenties die worden opgegeven moeten succesvol afgerond zijn of minstens voorlopig opgeleverd, m.a.w. er moet een duidelijke IAG-oplossing worden beschreven.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento de licitación con negociación
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
Acuerdo marco con un solo operador
En caso de acuerdos marco – justificación de cualquier duración superior a cuatro años:

De implementatie van de gewenste Identity en Acces Governance - oplossing en procedure zal een lang (modulair) proces zijn met een hoge implementatiekost en –duur. De beoogde totaaloplossing moet volgens een vooraf duidelijk gefaseerde invoer verlopen teneinde de complexiteit in te perken evenals de invloed op betrokken diensten en medewerkers. Daarom wordt geopt...(zie opdrachtdocumenten)

IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
Aplicación del procedimiento en fases sucesivas con el fin de reducir gradualmente el número de soluciones que se examinarán o de ofertas que se negociarán
IV.1.5)Información sobre la negociación
El poder adjudicador se reserva el derecho de adjudicar el contrato sobre la base de las ofertas iniciales sin negociación
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 09/07/2019
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Neerlandés
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 6 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Raad Van State
Dirección postal: Wetenschapstraat 33
Localidad: Brussel
Código postal: 1040
País: Bélgica
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/06/2019