Servicios - 265944-2019

07/06/2019    S109

Polonia-Cracovia: Servicios de cartografía digital

2019/S 109-265944

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Województwo Małopolskie
Dirección postal: ul. Basztowa 22
Localidad: Kraków
Código NUTS: PL21 Małopolskie
Código postal: 31-156
País: Polonia
Persona de contacto: Bożena Cyz, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Generalny, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Correo electrónico: przetargi@umwm.pl
Teléfono: +48 126303222
Fax: +48 126303158
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.malopolska.pl
Dirección del perfil de comprador: http://bip.malopolska.pl/umwm/
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://bip.malopolska.pl/umwm/
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Wykonanie III Etapu projektu pn. „m_MSIT - mobilny Małopolski System Informacji Turystycznej” polegającego na wykonaniu wirtualnych spacerów po wybranych atrakcjach turystycznych z terenu Małopolski,

Número de referencia: TS-VII.272.1.2019
II.1.2)Código CPV principal
71354100 Servicios de cartografía digital
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie III Etapu projektu pn. „m_MSIT - mobilny Małopolski System Informacji Turystycznej” polegającego na wykonaniu wirtualnych spacerów po wybranych atrakcjach turystycznych z terenu Małopolski, wykonanych w technologii 2D i 3D z wykorzystaniem filmów 360o, do prezentacji na regionalnym portalu turystycznym visitmalopolska.pl, aplikacji mobilnej VisitMałopolska oraz w goglach VR.

2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie m. in. do:

1) Opracowania min. 16 scenariuszy wirtualnych spacerów, w których zostanie zaprezentowanych łącznie min. 131 atrakcji turystycznych Małopolski.

2) Zrealizowania min. 131 filmów 360o, każdy przedstawiający 1, wybraną atrakcję turystyczną leżącą na obszarze Województwa Małopolskiego. Każdy film wykonany będzie w 8 wersjach językowych (polskiej, angielskiej, niemieckiej, francuskiej, włoskiej, hiszpańskiej, rosyjskiej, słowackiej);

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 1 675 829.00 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72312000 Servicios de introducción de datos
79961000 Servicios de fotografía
79962000 Servicios de revelado fotográfico
79530000 Servicios de traducción
79540000 Servicios de interpretación
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL21 Małopolskie
II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie III Etapu projektu pn. „m_MSIT - mobilny Małopolski System Informacji Turystycznej” polegającego na wykonaniu wirtualnych spacerów po wybranych atrakcjach turystycznych z terenu Małopolski, wykonanych w technologii 2D i 3D z wykorzystaniem filmów 360o, do prezentacji na regionalnym portalu turystycznym visitmalopolska.pl, aplikacji mobilnej VisitMałopolska oraz w goglach VR.

2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:

1) Opracowania min. 16 scenariuszy wirtualnych spacerów, w których zostanie zaprezentowanych łącznie min. 131 atrakcji turystycznych Małopolski.

2) Zrealizowania min. 131 filmów 360o, każdy przedstawiający 1, wybraną atrakcję turystyczną leżącą na obszarze Województwa Małopolskiego. Każdy film wykonany będzie w 8 wersjach językowych (polskiej, angielskiej, niemieckiej, francuskiej, włoskiej, hiszpańskiej, rosyjskiej, słowackiej); (łącznie zaprezentowanych zostanie min. 131 atrakcji turystycznych z terenu Województwa Małopolskiego), zgodnie z załącznikiem nr 1 do SOPZ.

3) Zrealizowania, w oparciu o filmy, o których mowa w pkt 1), min. 16 wirtualnych spacerów. Każdy spacer wykonany będzie w 8 wersjach językowych (polskiej, angielskiej, niemieckiej, francuskiej, włoskiej, hiszpańskiej, rosyjskiej, słowackiej), w tym:

a. min. 11 spacerów, każdy wykonany w technologii 3D i 2D (wersja 3D z przeznaczeniem do prezentacji za pomocą gogli VR oraz wersja 2D z przeznaczeniem do prezentacji na regionalnym portalu turystycznym visitmalopolska.pl i w aplikacji mobilnej VisitMałopolska, w tym:

• min. 5 spacerów tematycznych z określonym motywem przewodnim (tj. aktywnie latem, aktywnie zimą, na rowery, dla dzieci, wodne szaleństwa),

• min. 6 spacerów regionalnych prezentujących poszczególne subregiony Małopolski (jeden spacer dla jednego subregionu),

b. 5 spacerów tematycznych wykonanych w technologii 2D (z przeznaczeniem do prezentacji na regionalnym portalu turystycznym visitmalopolska.pl i w aplikacji mobilnej VisitMałopolska). Tematy spacerów: UNESCO, zamki wiecznie żywe, tradycje

I zwyczaje, parki i rezerwaty, agroturystyka i enoturystyka,

4) Wykonania aplikacji rozprowadzającej przygotowanej w technologii 2D dostępnej online

W Internecie,

5) Wykonania aplikacji offline umożliwiającej odtwarzanie wirtualnego spaceru 3D na goglach VR

6) Opracowania raportu końcowego.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowi załącznik: nr 3 do SIWZ, nr 1 do umowy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji całości zamówienia / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: Dodatkowa liczba filmów 360° - każdy wykonany w 8 wersjach językowych / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 675 829.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 16
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPMP.02.01.01-12-0698/17 m_MSIT

II.2.14)Información adicional

Dot. pkt II.2.7): Całość zamówienia należy wykonać w terminie nie krótszym niż 14 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy i nie dłuższym niż 16 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy.

Dot. pkt II.2.13): mobilny Małopolski System Informacji Turystycznej

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

I. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia wykonawcy, w tym, o których mowa w art. 24ust. 5 ustawy

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) i pkt 8) ustawy,

b. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

Warunek udziału w postępowaniu zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem w należytym wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzech usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia.

Za usługę* odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia uważa się usługę polegającą na wykonaniu wirtualnych spacerów zawierających filmy 360o, z których co najmniej jedna ma wartość przynajmniej

100 000,00 PLN brutto, a dwie pozostałe są na kwotę przynajmniej 50 000 PLN brutto każda.

* przez „usługę” Zamawiający rozumie realizację usługi w ramach jednej umowy.

2. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu może polegać na zdolnościach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo), chyba że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia, czego niezbędne będzie załączenie do oferty umowy spółki cywilnej). Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako Pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

II. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

II.1) – Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą:

1. Do oferty Wykonawca winien dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, (zwane dalej oświadczenie JEDZ), którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

Informacje zawarte w oświadczeniu JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający informuje, że Wykonawca w oświadczeniu JEDZ może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α (alfa): Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV oświadczenia JEDZ.

Instrukcja wypełniania oświadczenia JEDZ jest zamieszczona na następującej stronie internetowej https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

Uwaga! Zamawiający załącza formularz oświadczenia JEDZ/ESPD w formacie .xml jako załącznik nr 2 do SIWZ oraz informuje, iż w celu jego uzupełnienia należy załącznik pobrać ze strony internetowej Zamawiającego (BIP), zapisać na dysku, a następnie zaimportować i uzupełnić poprzez serwis JEDZ/ESPD dostępny pod adresem:

https://espd.uzp.gov.pl/

Formularz JEDZ należy przekazać Zamawiającemu w sposób, o którym mowa w pkt VIII SIWZ. Należy mieć na względzie, że serwis ESPD nie archiwizuje plików.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o zamówienie, oświadczenie JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Cd. z pkt III.1.1):

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolity europejski dokument zamówienia, dotyczący tych podmiotów.

4. Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – Zamawiający zaleca złożenie zobowiązania wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

5. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik wraz z ofertą winno być złożone pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

6. Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 96 ustawy z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2014 poz. 164 z późniejszymi zmianami)).

II.2) – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.

3. Oświadczenie składane jest w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem na adres poczty elektronicznej: przetargi@umwm.pl.

4. Wzór oświadczenia wraz z informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zostanie zamieszczony przez Zamawiającego na stronie internetowej, na której była zamieszczona SIWZ wraz z załącznikami.

II.3) – Oświadczenia i dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 składane na wezwanie Zamawiającego:

1. Zamawiający, wezwie do złożenia następujących dokumentów:

1) potwierdzających brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz

Z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia

W sprawie spłat tych należności,

f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).

Wzory oświadczeń lit. e-g są ujęte w załączniku nr 6 do SIWZ.

2) potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

a) wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz

Z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

Wykaz usług stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1):

1) lit. a) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21,

2) lit. b) – d) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1) i ust. 2 pkt 2) lit. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 2) lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

c.d. z pkt III.1.2):

4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 3 stosuje się.

5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 1 pkt 1 lit. a), składa dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21.

Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 3 zdanie pierwsze stosuje się.

6. W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o zamówienie, dokumenty wymienione w ust. 1 pkt 1) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

7. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 1).

8. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

VII.4) – Forma składania dokumentów:

1. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu, składane są w oryginale

W postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

3. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o której mowa powyżej, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowi załącznik: nr 3 do SIWZ, nr 1 do umowy.

2. Warunki realizacji zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

3. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, na zasadach określonych we wzorze umowy.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Procedimiento acelerado
Justificación:

Zamawiający zgodnie z treścią art. 43 ust. 2b pkt 1) ustawy Pzp opublikował wstępne ogłoszenie informacyjne, które zawierało wszystkie informacje wymagane dla ogłoszenia o zamówieniu, w zakresie, w jakim były one dostępne w chwili publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego, i zostało zamieszczone w profilu nabywcy na co najmniej 35 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 14.1.2019 r.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 009-016476
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 24/06/2019
Hora local: 13:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 24/06/2019
Hora local: 14:00
Lugar:

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, POLSKA, w pok.nr 608a

2. Otwarcie ofert nastąpi na zasadach i w trybie art. 86 ust. 2, 3 i 4 ustawy.

3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

1. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy, informuje, że najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe, na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: 50 000,00 PLN, słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100.

3. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także ich formy zawiera SIWZ.

4. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

5. Przed zawarciem umowy Wykonawca winien wnieść do Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

2. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, przysługuje odwołanie

3. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
05/06/2019