Stavební práce - 266105-2020

09/06/2020    S110

Česko-Přerov: Zařízení čistíren odpadních vod

2020/S 110-266105

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Výsledky zadávacího řízení

Stavební práce

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Národní identifikační číslo: 47674521
Poštovní adresa: Šírava 482/21
Obec: Přerov
Kód NUTS: CZ071 Olomoucký kraj
PSČ: 750 02
Země: Česko
Kontaktní osoba: Zuzana Kovářová
E-mail: zuzana.kovarova@apinvesting.cz
Tel.: +420 541426064
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.vakprerov.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.vakpr.cz/
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní úřad/agentura
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

ČOV Přerov - kalová koncovka

II.1.2)Hlavní kód CPV
45252200 Zařízení čistíren odpadních vod
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je doplnění stávajícího kalového hospodářství ČOV Přerov o hygienizaci odvodněného kalu sušením.

II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 178 879 555.00 CZK
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
45252200 Zařízení čistíren odpadních vod
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ071 Olomoucký kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

k.ú. Dluhonice a k.ú. Henčlov okres Přerov Jedná se o areál stávající mechanicko-biologické čistírny odpadních vod pro město Přerov. Mimo tento areál navrhovaná stavba nezasahuje.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je doplnění stávajícího kalového hospodářství ČOV Přerov o hygienizaci odvodněného kalu sušením.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Kritérium kvality - Název: Garantované parametry / Váha: 20
Cena - Váha: 80
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_104/0009568

II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Užší řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2019/S 236-577560
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 0212-oov
Název:

ČOV Přerov - kalová koncovka

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
01/06/2020
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 4
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: Arko Technology, a.s.
Národní identifikační číslo: 00219169
Poštovní adresa: Vídeňská 206/108
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 619 00
Země: Česko
E-mail: arko@arko-brno.cz
Tel.: +420 547423211
Internetová adresa: https://arko-brno.cz
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: OHL ŽS a.s.
Národní identifikační číslo: 46342796
Poštovní adresa: Burešova 938/17
Obec: Brno
Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj
PSČ: 602 00
Země: Česko
E-mail: ohlzs@ohlzs.cz
Tel.: +420 541571111
Internetová adresa: https://www.ohlzs.cz
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 171 532 177.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 178 879 555.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách
Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky
Uveďte hodnotu nebo poměrnou část zakázky, která bude pravděpodobně provedena subdodavatelsky třetími stranami
Poměrná část: 31 %
Krátký popis části zakázky, která bude provedena subdodavatelsky:

Zeměměřičské práce a práce spojené s ověřováním výsledků zeměměřičských činností; Personální a odborné zajištění člena týmu odpovědného za bezpečnost práce a prevence rizik a člena týmu v pozici geotechnik; realizace jednotky na hygienizaci čistírenského kalu (nízkoteplotní sušárny).

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

U vybraného dodavatele v čl. V.2.3. není známo, zda se jedná o malý či střední podnik. Uvedení dodavatelé vytvořili společnost s názvem "Společnost ARKO - OHL ŽS - Přerov".

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
04/06/2020