Usługi - 266156-2018

21/06/2018    S117

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie promocji

2018/S 117-266156

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna
Krajowy numer identyfikacyjny: 012070669
Adres pocztowy: ul. Bagatela 12
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL91 Not specified
Kod pocztowy: 00-585
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Czochra
E-mail: bpp@paih.gov.pl
Tel.: +48 223349998
Faks: +48 223349926
Adresy internetowe:
Główny adres: www.paih.gov.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.paih.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wielokanałowa (radio, prasa, internet) kampania medialna promująca wydarzenie PAIH EXPO 2018 - Pierwsze Forum Wsparcia Polskiego Biznesu za Granicą. BOK/AC-25-52/2018

Numer referencyjny: BOK/AC-25-52/2018
II.1.2)Główny kod CPV
79342200 Usługi w zakresie promocji
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Kampania obejmuje planowanie działań, produkcję niezbędnych materiałów promocyjnych i zakup przestrzeni reklamowej we wskazanych przez PAIH S.A. mediach celem promocji konferencji PAIH, która odbędzie się w dniach 24-25.10.2018 r.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Produkcja spotów reklamowych do radia i Internetu oraz przeprowadzenie kompleksowej kampanii online

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
92111200 Produkcja filmów reklamowych, propagandowych i informacyjnych i taśm wideo
92111210 Produkcja filmów reklamowych
92111250 Produkcja filmów informacyjnych
92211000 Usługi produkcji radiowej
92210000 Usługi radiowe
79341400 Usługi prowadzenia kampanii reklamowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie obejmuje wyprodukowanie spotów i bannerów, z potencjałem zbudowania szerokiego zasięgu na grupie docelowej wydarzenia (przedsiębiorcy, właściciele firm, kadra zarządzająca, grupa biznes) i przeprowadzenie intensywnej kampanii internetowej (online) na bazie wyprodukowanego materiału. Celem kampanii online z użyciem spotów reklamowych i bannerów jest promocja wydarzenia: PAIH EXPO 2018 – Pierwsze Forum Wsparcia Polskiego Biznesu za Granicą, które odbędzie się w dniach 24-25.10.2018. Organizatorem wydarzenia jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Wyprodukowane materiały audiowizualne będą wykorzystane do emisji w Internecie w miejscach, których grupa docelowa jest zbieżna z grupą docelową planowanego wydarzenia o charakterze biznesowym

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Koncepcja kreatywna spotu filmowego / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Scenariusz spotu radiowego / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Media plan kampanii online / Waga: 35
Cena - Waga: 25
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 280 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 24/10/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zaplanowanie i zakup przestrzeni reklamowej we wskazanej przez PAIH S.A. prasie ogólnopolskiej (trzy wiodące tytuły prasowe: Rzeczpospolita, Puls Biznesu, Dziennik Gazeta Prawna)

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79341000 Usługi reklamowe
79341200 Usługi zarządzania reklamą
98390000 Inne usługi
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup powierzchni reklamowej w prasie. Celem kampanii reklamowej jest promocja wydarzenia: PAIH EXPO 2018 – Pierwsze Forum Wsparcia Polskiego Biznesu za Granicą, które odbędzie się w dniach 24-25.10.2018. Organizatorem wydarzenia jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Kampania reklamowa w prasie ma zagwarantować szeroki zasięg na grupie docelowej wydarzenia (przedsiębiorcy, właściciele firm, kadra zarządzająca, grupa biznes). Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiającego projekty graficzne reklam w formacie dostosowanym do wybranych pozycji prasowych. Finalny projekt graficzny powstanie na podstawie przesłanej przez Wykonawcę specyfikacji uwzględniającej wymagania danego tytułu prasowego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 220 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 24/10/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania zamówienia od dnia zawarcia umowy do 24.10.2018 r.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, dalej zwanego: „JEDZ”, stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ - espd-request [BOK-AC-25 –52-2018]xml” - czytelny Załącznik nr 6a do SIWZ - espd-request [BOK-AC-25 –52-2018] PDF, zgodnie z Instrukcją wypełniania JEDZ, stanowiącą Załącznik nr 5 do SIWZ oraz zgodnie wzorem określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 Dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 Dyrektywy 2014/25/UE.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawców, „JEDZ” składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te wstępnie potwierdzają brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

3. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa w art. 22a ustawy Pzp, Wykonawca składa JEDZ dotyczący tych podmiotów oraz zobowiązanie – załącznik nr 10 do SIWZ. Dokumenty te wstępnie potwierdzają brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na zasoby tych podmiotów.

4. Zamawiający informuje, że w Części IV Kryteria kwalifikacji formularza JEDZ przewiduje możliwość złożenia przez Wykonawcę ogólnego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (kryteriów kwalifikacji), co pozwala wykonawcy na niewypełnianie dalszych pół odnoszących się do szczegółowych warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego. Wykonawca ogranicza się do wypełnienia α Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji, stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

I Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia - na wezwanie Zamawiającego

1. Zamawiający, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności- Załącznik nr 11 do SIWZ;

3) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne- Załącznik nr 12 do SIWZ.

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

Cd. w sekcji III.1.2) ogłoszenia

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Cd. z sekcji III.1.1) ogłoszenia

4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 1 pkt 1, składa dokument, o którym mowa w ust. 2, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

5. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 1, 2 i 3.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. i spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego. Część I zamówienia – Produkcja spotów reklamowych do radia i Internetu oraz przeprowadzenie kompleksowej kampanii online:

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj. polegającą na produkcji filmu promocyjnego lub reklamowego o jakości telewizyjnej oraz przeprowadził skuteczną, kompleksową kampanię online z wykorzystaniem wyprodukowanych materiałów audiowizualnych o wartości co najmniej 300 000 PLN brutto.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Zamawiający, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy - wzór wykonanych usług stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z umową

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/07/2018
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 04/07/2018
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna Warszawa, 00-585, ul. Bagatela 12 – Biblioteka, piętro II

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości dla części I - 5 000 PLN, dla części II 5 000 PLN

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, zgodnie z Rozdziałem 2, Dział VI ustawy Pzp. jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

11. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

13. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania.

14. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.

15. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

16. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/06/2018