Roboty budowlane - 266191-2020

09/06/2020    S110

Polska-Wojkowice: Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

2020/S 110-266191

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 092-218656)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojkowickie Wody Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 6252465724
Adres pocztowy: ul. Jana III Sobieskiego 125
Miejscowość: Wojkowice
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Kod pocztowy: 42-580
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Wroński
E-mail: poczta@wojkowickiewody.pl
Tel.: +48 327602078
Adresy internetowe:
Główny adres: https://wojkowickiewody.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – etap II

Numer referencyjny: WPM.271.17.2020
II.1.2)Główny kod CPV
45232400 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie („zaprojektuj i wybuduj”) robót budowlanych w ramach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – etap II” w zakresie:

— wykonania koncepcji budowy kanalizacji,

— wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę,

— pełnienia nadzoru autorskiego,

— wykonania robót budowlanych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/06/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 092-218656

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 16/06/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 23/06/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 16/06/2020
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 23/06/2020
Czas lokalny: 12:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: