Dostawy - 266278-2020

Submission deadline has been amended by:  371258-2020
09/06/2020    S110

Polska-Warszawa: Serwery

2020/S 110-266278

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Urząd do Spraw Cudzoziemców
Adres pocztowy: ul. Koszykowa 16
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-564
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia.publiczne@udsc.gov.pl
Faks: +48 226014453

Adresy internetowe:

Główny adres: www.udsc.gov.pl

Adres profilu nabywcy: https://bip.udsc.gov.pl/profil-nabywcy

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://udsc.ezamawiajacy.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://udsc.ezamawiajacy.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup i dostawa nowej infrastruktury teleinformatycznej w ramach projektu Modernizacja Systemu Pobyt v.2 oraz Krajowego Systemu Konsultacyjnego (KSK)

Numer referencyjny: 14/DOSTAWA INFRASTRUKTURY/PN/20
II.1.2)Główny kod CPV
48820000 Serwery
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa infrastruktury teleinformatycznej (ITS) na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Zamówienie obejmuje w szczególności:

1) dostawę sprzętu i oprogramowania oraz licencji wraz ze świadczeniem gwarancji, do obiektów UdSC w Warszawie przy ul. Koszykowej 16 i przy ul. Taborowej 33, zgodnych z wymaganiami określonymi w Zał. nr 1 i 3 do OPZ; wraz z prawem do bezpłatnego aktualizowania tego oprogramowania oraz do dostarczania jego nowych wersji w okresie trwania umowy;

2) dostawę licencji niezbędnych dla prawidłowego i nienaruszającego prawa osób trzecich użytkowania ITS przez UdSC;

3) montaż i instalacja sprzętu w obiektach wskazanych w pkt 1;

4) podłączenie infrastruktury technicznej do sieci zasilającej UdSC i uruchomienie wszystkich elementów ITS;

5) opracowanie scenariuszy testów sprzętu i przeprowadzenie testów sprzętu zgodnie ze scenariuszami testów zaakceptowanymi przez UdSC;

6) przeprowadzenie warsztatów i szkoleń w zakresie dostarczonych rozwiązań sprzętowych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
30236000 Różny sprzęt komputerowy
72260000 Usługi w zakresie oprogramowania
72250000 Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
72230000 Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania
72265000 Usługi konfiguracji oprogramowania
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
80510000 Usługi szkolenia specjalistycznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa infrastruktury teleinformatycznej (ITS) na potrzeby Urzędu do Spraw Cudzoziemców (UdSC). Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

1) dostawę sprzętu i oprogramowania oraz licencji wraz ze świadczeniem gwarancji, do ośrodka przetwarzania danych w Warszawie przy ul. Koszykowej 16 oraz przy ul. Taborowej 33, zgodnych z wymaganiami określonymi w Załącznikach nr 1 i 3 do Opisu przedmiotu zamówienia (OPZ); wraz z prawem do bezpłatnego aktualizowania tego oprogramowania oraz do dostarczania jego nowych wersji w okresie trwania umowy;

2) dostawę licencji niezbędnych dla prawidłowego i nienaruszającego prawa osób trzecich użytkowania ITS przez UdSC;

3) montaż i instalacja sprzętu w ośrodkach wskazanych w pkt 1;

4) podłączenie infrastruktury technicznej do sieci zasilającej UdSC i uruchomienie wszystkich elementów ITS;

5) opracowanie scenariuszy testów sprzętu;

6) przeprowadzenie testów sprzętu zgodnie ze scenariuszami testów zaakceptowanymi przez Zamawiającego;

7) przeprowadzenie warsztatów oraz szkoleń w zakresie dostarczanych rozwiązań sprzętowych zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 2 do OPZ.

2. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ.

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 4 do SIWZ

4. Przedmiot umowy będzie wykonany w dwóch etapach.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium techniczne w kategorii infrastruktura (T) / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 10/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt nr 1/3-2017/BK-FAMI pt. „Modernizacja Systemu Pobyt v.2 oraz infrastruktury teleinformatycznej, wykorzystywanej przy Systemie Pobyt v.2 i Krajowym Systemie Konsultacyjnym” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – „Bezpieczna przystań”.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje w trakcie oceny ofert zastosowanie „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp (w pierwszej kolejności dokona oceny złożonych ofert, a w następnej kolejności zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu).

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

1.1. nie podlega wykluczeniu z postępowania;

1.2. spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie:

a) minimum dwie dostawy (rozumiane jako dostawa/modernizacja/rozbudowa) sprzętu informatycznego (serwerowo-macierzowego) o łącznej wartości co najmniej 10 000 000,00 PLN brutto (słownie: dziesięć milionów zł brutto). Wymienione dostawy powinny dodatkowo spełniać łącznie następujące wymagania:

— w ramach przynajmniej dwóch dostaw sprzęt został dostarczony do minimum dwóch różnych lokalizacji (2 różne lokalizacje w ramach realizacji jednej umowy),

— przynajmniej jedna z dostaw obejmowała dostawę serwerów wraz z oprogramowaniem (systemy operacyjne serwerów, oprogramowanie do wirtualizacji) oraz usług związanych z ich instalacją i konfiguracją o łącznej wartości minimum 4 000 000,00 PLN brutto (słownie: cztery miliony zł brutto),

— przynajmniej jedna z dostaw obejmowała dostawę macierzy dyskowych wraz z usługami ich instalacji i konfiguracji, o wartości minimum 4 000 000,00 PLN brutto,

— przynajmniej jedna z dostaw obejmowała dostawę elementów infrastruktury sieciowej oraz usług związanych z ich instalacją i konfiguracją o wartości minimum 1 000 000,00 PLN brutto;

b) co najmniej jedną dostawę oprogramowania zarządzania kontenerami o wartości minimum 2 000 000,00 PLN brutto (słownie: dwa miliony zł brutto);

1.3. posiada najwyższy poziom partnerstwa producenta oferowanych serwerów, macierzy oraz oprogramowania do zarządzania kontenerami;

1.4. posiada certyfikaty ISO 9001 oraz ISO 27001 lub równoważne w zakresie sprzedaży usług, sprzętu i oprogramowania oraz zarządzania projektami.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (w przypadku, gdy Zamawiający może uzyskać dokument, o którym mowa w zdaniu pierwszym, w sposób określony w art. 26 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający samodzielnie pozyska ten dokument, bez wzywania Wykonawcy do jego złożenia);

e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170);

h) wykazu dostaw wykonanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane wraz z załączonymi dowodami określającymi czy te dostawy zostały wykonane należycie.

Dowodami są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;

i) certyfikatu potwierdzającego najwyższy poziom partnerstwa producenta oferowanych serwerów, macierzy oraz oprogramowania do zarządzania kontenerami;

j) certyfikatu ISO 9001 oraz ISO 27001 lub równoważnego w zakresie sprzedaży usług, sprzętu i oprogramowania oraz zarządzania projektami.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały określone w załączniku nr 4 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/07/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 07/09/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10/07/2020
Czas lokalny: 10:05
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy. Otwarcie ofert jest jawne. Osoby zainteresowane udziałem w sesji otwarcia ofert proszone są o stawiennictwo i oczekiwanie obok punktu ochrony obiektu, w siedzibie Zamawiającego przy ul. Koszykowej 16 w Warszawie, co najmniej na 5 minut przed terminem określonym powyżej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postęp. na podst. art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i 5 pkt 1, 2 i 8 ustawy Pzp.

2. Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy pod adresem https://udsc.ezamawiajacy.pl. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ, w języku polskim i w oryginale w postaci elektronicznej pod rygorem nieważności i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 160 000,00 PLN przed upływem terminu składania ofert.

4. Ofertę stanowi:

1) elektroniczny formularz ofertowy (generowany automatycznie formularz ofertowy w zakładce „Oferty” na Platformie); należy wypełnić zgodnie z Instrukcją Użytkownika znajdującą się na Platformie;

2) kosztorys wraz z oświadczeniem Wykonawcy – sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ;

Do oferty należy załączyć:

a) oświadczenie/-a złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzone zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej, zgodnie z instrukcją zawartą w rozdz. IX pkt 17 SIWZ;

b) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik, w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

c) zobowiązanie innego podmiotu – jeżeli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu (wg wzoru – Załącznik nr 3 do SIWZ).

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postęp. oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1–2 i 8 ustawy Pzp.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych nadzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:

a) potwierdzających spełnienie warunków udziału w postęp. – wskazanych w sekcji III ogłoszenia;

b) dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w par. 5 pkt 1–6, 9 oraz w par. 7 i 8 (w przypadku Wykonawców spoza RP) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126, ze zm).

7. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnej na dzień złożenia deklaracji CE producenta dla oferowanego komponentu wraz z zaświadczeniem bezpieczeństwa użytkowania oraz przeznaczenia urządzeń techniki informatycznej wykonane przez akredytowaną i notyfikowaną jednostkę badawczą w UE.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/06/2020