Služby - 266324-2022

18/05/2022    S96

Slovensko-Bratislava: Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora

2022/S 096-266324

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2021/S 181-470508)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Sociálna poisťovňa, ústredie
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 30807484
Poštová adresa: 29. augusta
Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK010 Bratislavský kraj
PSČ: 81363
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Helena Takácsová
E-mail: helena.takacsova@socpoist.sk
Telefón: +421 2906171944
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.socpoist.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.uvo.gov.sk

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Zavedenie pro-klientsky orientovaných procesov a služieb pre podporu klientov Sociálnej poisťovne

Referenčné číslo: 45907-1/2021-BA
II.1.2)Hlavný kód CPV
72000000 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je:

1. vytvorenie diela nového informačného systému s názvom Elektronická zložka klienta (ďalej aj "IS EZK) v rámci

poskytnutia služieb pre hlavné aktivity národného projektu Zavedenie pro-klientsky orientovaných procesov a služieb

pre podporu klientov Sociálnej poisťovne IS EZK a

2. poskytovanie služieb podpory prevádzky a rozvoja IS EZK na obdobie 60 mesiacov odo dňa finálnej akceptácie diela

IS EZK a uvedenia do rutinnej prevádzky.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
13/05/2022
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2021/S 181-470508

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 31/05/2022
Miestny čas: 09:00
má byť:
Dátum: 20/06/2022
Miestny čas: 09:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky na otváranie ponúk
Namiesto:
Dátum: 31/05/2022
Miestny čas: 11:00
má byť:
Dátum: 20/06/2022
Miestny čas: 11:00
Číslo oddielu: IV.2.6)
Miesto, kde má byť text upravený: Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Namiesto:
Dátum: 30/10/2022
má byť:
Dátum: 15/06/2023
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: