Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Suministros - 266327-2020

09/06/2020    S110

Polska-Gdańsk: Centralne jednostki przetwarzania danych do komputerów osobistych

2020/S 110-266327

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Gdański
Adres pocztowy: ul. Jana Bażyńskiego 8
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 80-309
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Barbara Wróblewska, Uniwersytet Gdański, Dział Zamówień Publicznych, 80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 8, pokój 109 I piętro
E-mail: barbara.wroblewska@ug.edu.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ug.edu.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://ug.edu.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa specjalistycznych zestawów komputerowych wraz z monitorami dla Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Numer referencyjny: J711.291.1.57.2020.BW
II.1.2)Główny kod CPV
30213400 Centralne jednostki przetwarzania danych do komputerów osobistych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1.Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 30213400-9 (centralne jednostki przetwarzania danych do komputerów osobistych), 30231300-0 (monitory ekranowe).

2.Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznych zestawów komputerowych wraz z monitorami zwanych dalej „sprzętem” dla Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego tj.:

1)zestawów komputerowych (komputerów stacjonarnych) - 31 szt.,

2)monitorów - 31 szt.

3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a do SIWZ.

4.Zamówienie obejmuje:

1)dostawę sprzętu,

2)wniesienie sprzętu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

Etapy dostawy i odbioru sprzętu zostały szczegółowo opisane w § 5 ust. 4 projektu umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

5.Miejsce dostawy sprzętu: Wydział Zarządzania, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot, pokój 304.

6.Gwarancja producenta na sprzęt: nie krótsza niż 36 miesięcy. Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji zawarte są w § 7 projektu umowy- załączniku nr 5 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30231300 Monitory ekranowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostawy sprzętu: Wydział Zarządzania, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot, pokój 304.

II.2.4)Opis zamówienia:

Rozdział II SIWZ:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy o wartości szacunkowej powyżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie - art. 11 ust. 8 ustawy.

Zamawiający na podstawie art. 24aa ustawy, najpierw dokona oceny ofert pod kątem przesłanek ich odrzucenia - art. 89 ust 1 ustawy oraz kryteriów oceny ofert, określonych w rozdziale XIV SIWZ, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w oparciu o wskazane w rozdziale VII oświadczenia i dokumenty.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do Formularza do komunikacji. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu tych formularzy opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl /WarunkiUslugi.aspx) oraz Regulaminie ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin).

Rozdział III SIWZ:

Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 30213400-9 (centralne jednostki przetwarzania danych do komputerów osobistych), 30231300-0 (monitory ekranowe).

Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznych zestawów komputerowych wraz z monitorami zwanych dalej „sprzętem” dla Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego tj.:

1)zestawów komputerowych (komputerów stacjonarnych) - 31 szt.,

2)monitorów - 31 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a do SIWZ.

Zamówienie obejmuje:

1)dostawę sprzętu,

2)wniesienie sprzętu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

Etapy dostawy i odbioru sprzętu zostały szczegółowo opisane w § 5 ust. 4 projektu umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

Gwarancja producenta na sprzęt: nie krótsza niż 36 miesięcy. Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji zawarte są w § 7 projektu umowy- załączniku nr 5 do SIWZ.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, że Wykonawcy zapewnią, iż oferowany sprzęt spełnia normy nie gorsze od opisanych przez Zamawiającego w tabeli 1 pozycji 12 załącznika nr 1a do SIWZ. Zamawiający uzna za równoważne takie nory, które będą sporządzone przez niezależny podmiot obdarzony zaufaniem publicznym, które u podstaw oparte są na przejrzystości, dobrowolności, bezstronności, efektywności, wiarygodności, spójności oraz uzgadnianiu na poziomie krajowym i europejskim. Zastosowanie musi odpowiadać swoim rodzajem i zakresem, celom założonym w przywoływanych normach, o których mowa w załączniku nr 1a. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy w zakresie norm spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy).

Zamawiający przewiduje ubieganie się o 0 % stawkę podatku VAT na podstawie art. 83 ust. 14 pkt. 1 ustawy z 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2174 z późn. zm.).

Rozdział IV SIWZ:

Termin realizacji umowy: do 25 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Termin realizacji umowy uwzględnia wszystkie etapy dostawy sprzętu opisane w § 5 ust.4 projektu umowy-zał. nr 5 do SIWZ.

Rozdział VII SIWZ:

Postępowanie o udzielenie zamówienia Zamawiający prowadzi w języku polskim. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, z zastrzeżeniem pkt. 3 rozdz.VII oraz rozdz. XI pkt 3 ppkt 2.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: (S) Wyposażenie zestawu komputerowego w stojak montażowy / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: (T) Zestawy komputerowe posiadające aktualny certyfikat TCO / Waga: 15
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 25
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Rozdział V SIWZ:

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy.

Zasady oceny spełniania warunków Zamawiającego:

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie dokumentów opisanych w rozdziale VII SIWZ.

Rozdział VII SIWZ:

1.W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale V, Wykonawca składa:

1)aktualne na dzień składania ofert oświadczenie sporządzone, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla jego formy organizacyjnej, na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwane dalej „oświadczeniem JEDZ” – załącznik nr 2 do SIWZ, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.

Wykonawca może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z formatów określonych w rozdziale VIII SIWZ pkt 9.

Oświadczenie JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP) wraz z plikami stanowiącymi ofertę, o których mowa w rozdziale XI SIWZ.

— W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia JEDZ mogą być złożone przez pełnomocnika, jednakże muszą dotyczyć wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia,

— Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zobowiązany jest złożyć osobne oświadczenie JEDZ, odrębnie dla każdego z podwykonawców.

Oświadczenia JEDZ podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podwykonawców muszą mieć wyłącznie formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania odpowiednio podmiotów składających ofertę wspólnie lub podwykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla formy organizacyjnej danego podmiotu.

2.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, na podstawie art. 24 ustawy, Zamawiający żąda od Wykonawcy:

1)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Rozdz.V SIWZ:

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań,których spełnianie Wyk. zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wyk.,którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i ust.5 ustawy.

Zasady oceny spełniania warunków Zam.: Ocena spełniania warunków wymaganych od Wyk. zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dok. opisanych w rozdz.VII SIWZ.

c.d. Sekcji III.1.1)

3)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dok. potwierdzającego,że Wyk. nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,lub innego dok. potwierdzającego,że Wyk. zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

4)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podst. art.24 ust.5 pkt 1 ustawy-z zastrzeżeniem zapisów art.26 ust.6 ustawy oraz pkt 16 ppkt 4 niniejszego rozdz.,

5)oświadczenia Wyk. o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo–w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji–dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,zał.nr4A do SIWZ,

6)oświadczenia Wyk. o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,zał.nr4B do SIWZ,

7)oświadczenia Wyk. o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zam. na podst. art.24 ust.5 pkt 5 i 6 ustawy,zał.nr4C do SIWZ,

8)oświadczenia Wyk. o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy,prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zam. na podst. art.24 ust.5 pkt 7 ustawy,zał.nr4D do SIWZ,

9)oświadczenia Wyk. o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz.1445),zał.nr4E do SIWZ,

10)oświadczenia Wyk. o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wyk. może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające,że powiązania z innym wyk. nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,o której mowa w art.86 ust.5 ustawy, przekazuje Zam. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.Wraz ze złożeniem oświadczenia,Wyk. może przedstawić dowody,że powiązania z innym Wyk. nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi zał. nr 3 do SIWZ.

W przypadku Wyk. składających wspólną ofertę (ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia) dok. wymienione w ppkt 1)-10) składa każdy z Wyk. W imieniu wszystkich Wyk. wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty te mogą być złożone przez pełnomocnika, jednakże muszą dotyczyć wszystkich Wyk. ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

3.W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda od Wykonawcy:

1)specyfikacji technicznej (w języku polskim albo angielskim) zaoferowanego sprzętu potwierdzającej spełnianie wymagań zawartych w załączniku nr 1a do SIWZ oraz w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę wyposażenia zestawu komputerowego w stojak montażowy potwierdzających także wymagania określone w kryterium oceny ofert z rozdziału XIV pkt 1 ppkt 2. Dopuszcza się katalogi producenta, foldery producenta itp., w formie określonej w pkt 7.

UWAGA! Zamawiający wymaga od Wykonawcy szczegółowego zaznaczenia, w którym miejscu specyfikacji technicznej widnieje potwierdzenie, iż oferowany sprzęt spełnia konkretne cechy wyszczególnione przez Zamawiającego w załączniku nr 1a do SIWZ oraz kryterium oceny ofert opisanego w rozdziale XIV pkt 1 ppkt 2 (w przypadku zaoferowania wyposażenia zestawu komputerowego w stojak montażowy).

2)Wyników testów zasilaczy 80PLUS – Verification and Testing Report wykonanych w okresie nieprzekraczającym 7 lat od terminu składania ofert – dotyczy TABELI 1. pozycja 6 pkt 2 załącznika nr 1a do SIWZ w formie określonej w pkt 7.

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci składają wspólnie dokumenty, o których mowa w pkt 3.

Dokumenty wymienione w pkt 2 ppkt 1) - 9) i w pkt 3 Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, składa na wezwanie Zamawiającego (zgodnie z zapisem pkt 11).

4.Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą:

1)Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2:

a)ppkt 1) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju,

W którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b)ppkt 2) – 4) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

— nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz

Z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2)Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Wymogi dotyczące terminu wystawienia dokumentów określone w ppkt 1) stosuje się odpowiednio.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Rozdział V SIWZ:

Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy.

Zasady oceny spełniania warunków Zamawiającego:

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie dokumentów opisanych w rozdziale VII SIWZ.

c.d. Sekcji III.1.1):

3)Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 2 ppkt 1), składa dokument, o którym mowa w ppkt 1 lit. a), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsca zamieszkania tej osoby. Wymogi dotyczące terminu wystawienia dokumentów określone w ppkt 1) lit. a) stosuje się.

5.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

1)Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ustawy.

W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2)Przepisy dotyczące Wykonawcy, stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w ppkt 1).

3)Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ppkt 1), zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców – rozdział XVI pkt 7.

6.Dokumenty muszą być wystawione zgodnie z terminami określonymi powyżej, przy czym ważny będzie również dokument wystawiony w okresie wcześniejszym, jeżeli zostanie potwierdzony przez organ wydający w wymaganym terminie.

7.Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w pkt 2-4 niniejszego rozdziału, muszą być składane w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

8.Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca - zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla jego formy organizacyjnej - w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

9.Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o której mowa w pkt 8, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

10.W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (można wystawić jednorazowe pełnomocnictwo do danego konkretnego postępowania), do oferty musi być załączone pełnomocnictwo w postaci elektronicznej w oryginale opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym złożonym przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (o ile pełnomocnictwo dla osób reprezentujących Wykonawcę nie wynika z dokumentów rejestracyjnych) lub w elektronicznej kopii poświadczonej przez notariusza, zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie, (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 540, z 2018r. poz. 398, 723, 1496, 1629, 1669, 2193, 2314, z 2019r. poz. 87) - zawierające datę wystawienia, zakres upoważnienia, okres, na które zostało wystawione.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Rozdział VI SIWZ:

1.Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę:

1)w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 243 z późń. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 498 z późn. zm.),

2)który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,

3)jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z:

a)Zamawiającym;

b)osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego;

c)członkami komisji przetargowej;

d)osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy;

— chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

4)który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania,

5)będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych,

6)jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w ppkt 5),

7)wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych,

8)który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

2.Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa:

1)w pkt 1 ppkt 5) - 7) – jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia, w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna,

2)w pkt 1 ppkt 2) i 4) – jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki realizacji umowy określa zał. 5 do SIWZ - projekt umowy.

Zamawiający uprawniony będzie do kontroli przestrzegania uzgodnionych warunków realizacji zamówienia i udzielania Wykonawcy w razie potrzeby niezbędnych wskazówek.

Do czasu przekazania sprzętu Zamawiającemu,ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą ponosi Wykonawca.

Podstawą przyjęcia faktury jest protokół odbioru jakościowego (załącznik nr 8 do SIWZ) podpisany bez zastrzeżeń przez przedstawiciela Zamawiającego po zakończeniu weryfikacji sprzętu.

Wykonawca wystawi fakturę VAT na adres: Uniwersytet Gdański, 80 – 309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 8, NIP 584-020-32-39.

Oryginał faktury Wykonawca przesyła do przedstawiciela Zamawiającego wyznaczonego do realizacji umowy.

Płatność nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/07/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/07/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w budynku Rektoratu Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, pokój nr 109, I piętro, poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.ug.edu.pl, na której udostępniona jest SIWZ informacje, o których mowa w pkt 7 rozdz. XII SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1.Termin związania ofertą wynosi 60 dni, licząc od upływu terminu składania ofert - art. 85 ustawy.

2.Zamawiający:

1)nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2)nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. W przypadku, gdy oferta zawierać będzie propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych – oferta zostanie odrzucona.

3)nie zamierza zawrzeć umowy ramowej jak i ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

4)nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

5)dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych – rozdział III SIWZ.

6)nie zamierza udzielić zaliczki w rozumieniu przepisu art. 151a ustawy Pzp.

7)nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.

8)nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

9)informuje, że Wykonawca może wysłać Zamawiającemu ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 09 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018, poz. 2191 z późn. zm.).

10)wymaga wniesienia wadium w wysokości: 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). Wadium Wykonawca wnosi przed upływem terminu składania ofert.

3.W zależności od woli Wykonawcy wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1)pieniądzu,

2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym,że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3)gwarancjach bankowych,

4)gwarancjach ubezpieczeniowych,

5)poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 310 z późn. zm.).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na wskazany poniżej rachunek bankowy: BANK PEKAO S.A. IV/O Gdańsk Nr 54 1240 1271 1111 0000 1492 5434 z oznaczeniem: Wadium do postępowania nr J711.291.1.57.2020.BW.

Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego wskazanym powyżej, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

Poręczenie, gwarancja, o których mowa w pkt 2 powinny być ważne przez okres związania ofertą. Szczegóły dot. wadium opisane są w rozdz. IX SIWZ.

4.Koszty opracowania i przesłania oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Wykonawcę.

5.Zamawiający udostępnia SIWZ na stronie internetowej www.ug.edu.pl od dnia zamieszczenia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert.

6.Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z usług podwykonawców. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenia JEDZ dotyczące podwykonawców (rozdział VII SIWZ pkt 1). Szczegóły dotyczące podwykonawców zawarte są w rozdz. XVIII SIWZ.

Opis sposobu przygotowania i złożenia ofert opisany jest w rozdz. XI SIWZ, opis sposobu obliczenia ceny w rozdz. XIII SIWZ, wybór najkorzystniejszej oferty i informacje o wyniku postępowania – rozdz. XV SIWZ, postanowienia związane z podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego – rozdz. XVI SIWZ,Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami – rozdz. VIII SIWZ, Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest w pkt 13 rozdz XX SIWZ.

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przypadkach opisanych w art.93 ustawy Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom w toku postępowania przysługują środki ochrony prawnej wymienione w Dziale VI ustawy (art. 179 - 198). 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł się on zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 6. Wykonawca może wnieść odwołanie w terminach określonych w art. 182 ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/06/2020