Услуги - 266370-2019

07/06/2019    S109

България-София: Услуги по ремонт и поддържане на уреди и апарати за измерване, проверка и изпитване

2019/S 109-266370

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция по околна среда
Национален регистрационен номер: 831901762
Пощенски адрес: бул. „Цар Борис III“ № 136
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1618
Държава: България
Лице за контакт: Росица Христова, Диляна Врашкова, Маргарита Димитрова
Електронна поща: rhristova@eea.government.bg
Телефон: +359 29406432
Факс: +359 29559015
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://eea.government.bg/
Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-18/26
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Околна среда

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Сервизно обслужване на течни и газови хроматографи и доставка на консумативи и на резервни части за тях по 3 обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
50410000 Услуги по ремонт и поддържане на уреди и апарати за измерване, проверка и изпитване
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

В системата на ИАОС има 27 броя газови и 2 течни хроматографа. С тези технически средства се извършва изпитване на органични замърсители във всички компоненти на околната среда, като най-много са ангажирани с изпълнение на мониторинговите програми за води (анализи на приоритетни и специфични замърсители въ

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Сервизно обслужване на 4 броя газови и 2 броя течни хроматографи Thermo Scientific

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50410000 Услуги по ремонт и поддържане на уреди и апарати за измерване, проверка и изпитване
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

В зависимост от местоположението на апаратите, посочено в техническата спецификация

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Сервизно обслужване на 4 броя газови и 2 броя течни хроматографи Thermo Scientific и доставка на консумативи и резервни части за тях.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Сервизно обслужване на газови хроматографски апарати Agilent и доставка на консумативи и резервни части за тях

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50410000 Услуги по ремонт и поддържане на уреди и апарати за измерване, проверка и изпитване
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

В зависимост от разположението на апаратурата съгласно техническата спецификация

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Подпозиция № 2.1 „Сервизно обслужване на 15 броя газови хроматографа Agilent Technologies, модел 7890В с детектор модел MSD 5977А и модел 6890N и с детектор модел MSD 5973 и 7890А с детектор модел MSD 5975 и доставка на консумативи и на резервни части за тях“.

Подпозиция № 2.2 „Сервизно обслужване на 6 бр. газови хроматографи Agilent Technologies модели 7890B, модел 6890N, модел 7890А с детектор модел MSD 5975 и доставка на консумативи и на резервни части за тях“.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Сервизно обслужване на 2 броя газови хроматографа Shimadzu, модел 2010 и доставка на консумативи и резервни части за тях.

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
50410000 Услуги по ремонт и поддържане на уреди и апарати за измерване, проверка и изпитване
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

В зависимост от местоположението на апаратите съгласно техническата спецификация

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Сервизно обслужване на 2 броя газови хроматографа Shimadzu, модел 2010 и доставка на консумативи и резервни части за тях

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 205-468146
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Обособена позиция №: 1
Наименование:

Сервизно обслужване на 4 броя газови и 2 броя течни хроматографи Thermo Scientific и доставка на консумативи и на резервни части за тях

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Други причини (прекратяване на процедурата)

Раздел V: Възлагане на поръчката

Обособена позиция №: 2
Наименование:

Сервизно обслужване на газови хроматографски апарати Agilent и доставка на консумативи и резервни части за тях

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Други причини (прекратяване на процедурата)

Раздел V: Възлагане на поръчката

Обособена позиция №: 3
Наименование:

Сервизно обслужване на 2 броя газови хроматографа Schimadzu, модел 2010 и доставка на консумативи и на резервни части за тях

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Други причини (прекратяване на процедурата)

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
04/06/2019