Szolgáltatások - 266389-2017

11/07/2017    S130

Magyarország-Budapest: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások

2017/S 130-266389

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Szolgáltatásmegrendelés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2017/S 120-243180)

Jogalap:

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: KKBK – Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK22545
Postai cím: Horvát utca 12–26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Not specified
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Urbán Mariann
E-mail: urban.mariann@kkbk.hu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ujdunahid.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.ujdunahid.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Új Duna-híd nemzetközi tervpályázat.

II.1.2)Fő CPV-kód
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Új Duna-híd nemzetközi tervpályázat.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
07/07/2017
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 120-243180

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: IV.1.7
A módosítandó szöveg helye: A már kiválasztott résztvevők neve:
A következő helyett:

Arhitektura d.o.o. & Ponting d.o.o.

CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő Zrt.

EXPLORATIONS ARCHITECTURE & COWI UK Ltd.

FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.

Marc Mimram Architecture & Associes

Ney & Partners BXL S.A.

Pont-TERV Mérnöki Tervező és Tanácsadó Zrt.

Richard Meier & Partners Architects LLP & Buro Happold Consulting Engineers P.C.

SPECIÁLTERV Építőmérnöki Kft.

UNITEF-83 MŰSZAKI TERVEZŐ ÉS FEJLESZTŐ ZRT. & MSc Mérnöki Tervező és Tanácsadó Kft.

UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt.

Van Berkel en Bos U.N. Studio B.V.

Helyesen:

Arhitektura d.o.o. & Ponting d.o.o.

CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő Zrt.

EXPLORATIONS ARCHITECTURE & COWI UK Ltd.

FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.

Marc Mimram Architecture & Associes.

Ney & Partners BXL S.A.

Pont-TERV Mérnöki Tervező és Tanácsadó Zrt.

Richard Meier & Partners Architects LLP & Buro Happold Consulting Engineers P.C.

SPECIÁLTERV Építőmérnöki Kft.

UNITEF-83 Műszaki Tervező És Fejlesztő Zrt.

UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt.

Van Berkel en Bos U.N. Studio B.V.

Szakasz száma: VI.3
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:

1) A tervpályázat a titkosság biztosításával kerül lefolytatásra, a pályaművek nem sérthetik a titkosságot. A titkosság biztosítása érdekében a pályaművek szerzőinek az adatait a bírálóbizottság csak a bírálat lezárását és a zárójelentés elfogadását követően ismerheti meg és hozhatja nyilvánosságra. A tervpályázat során a pályázók és a Kiíró közötti kapcsolattartás és információcsere kizárólag a tervpályázat honlapján keresztül, a titkosság szabályait betartva, anonim módon, az azonosító kód felhasználásával történik. A pályamű benyújtásával kapcsolatos formai előírásokat és a benyújtással kapcsolatos előírásokat részletesen a dokumentáció tartalmazza. A pályaművek kizárólag ajánlott, postai azonosítóval ellátott postai (gyorspostai) küldeményként nyújthatóak be vagy hivatalosan regisztrált futárszolgálattal küldhetők el a címzéslapon megadott címre. A beérkezés időpontjának minden esetben – akár postai úton, akár futárszolgálattal történő megküldés esetén – a Korm. rendelet 22.§ (2) bekezdésének megfelelően, a lebonyolító címére történő beérkezés időpontját kell tekinteni. A késve beérkezett pályaműveket a Bírálóbizottság a csomag felbontása nélkül a pályázatból kizárja.

2) A tervpályázat lebonyolítása a 2015. évi CXLIII. törvény, illetőleg a 310/2015.(X.28.) Korm. Rendelet előírásai szerint történik.

3) A tervpályázaton a Pályázó csak egy pályaművel vehet részt. A társszerzők és a szerzők munkatársai (a vonatkozó etikai normák betartásával) több pályázatban is közreműködhetnek.

4) A tervpályázaton az a természetes vagy jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet vehet részt – a továbbiakban Pályázó – aki/amely:

— aki a tervpályázati kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik,

— aki azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta,

— akivel szemben a Korm. rendelet 17. § (3) és 18. §(3)-(5) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn,

— aki személyében a pályázat tervezési feladatának elvégzésére a hatályos jogszabályok – különösen, de nem kizárólagosan az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet – szerint jogosult a pályázati eredményhirdetés időpontjában, a feladat ellátásához és megtervezéséhez megfelelő jogosultsága van, és szerepel a Magyar Építész Kamara honlapján szereplő hivatalos Névjegyzéken (www.mekon.hu ).

— aki az EU Közösség bármelyik országában letelepedett külföldi állampolgár, és a pályázati eredményhirdetés időpontjában az adott országban tervezői jogosultsággal rendelkezik, tervezési jogosultsága a Magyar Építész Kamaránál akkreditálásra kerül, vagy a tervezésbe olyan magyar tervezőirodát von be partnerként, amely rendelkezik a szükséges jogosultságokkal. A szerződéskötéskor meglévő akkreditált tervezői jogosultság vagy akkreditált jogosultsággal rendelkező partner megléte a Pályázó felelőssége;

— aki nyilatkozik arról, hogy szakmai tevékenysége körében – három évnél nem régebben meghozott jogerős ítéletben megállapított – jogszabálysértést nem követett el,

— a tervpályázat titkosságát megőrzi.

5) A pályaművek tervlapjait és a műszaki leírást kizárólag angol nyelven kell elkészíteni. A kiíró más nyelv használatát nem teszi lehetővé.

6) A pályázati dokumentáció beszerzésének módja: A Pályázó a pályázati honlapon történő regisztrációjával jelentkezik, mely során kapja meg a dokumentáció eléréséhez szükséges kódot. (Megadandó adatok: Pályázó neve, e-mail címe). A Pályázó a hozzáférési kódjával a pályázati honlapról díjmentesen töltheti le a dokumentációt. A tervpályázati dokumentáció teljes terjedelmű letöltése a pályamű benyújtásának feltétele.

7) A www.newdanubebridge.com honlapon is elérhető minden dokumentum, amely a tervpályázathoz kapcsolódik.

8) A Hirdetmény III.2.1) pontjában felsorolt tervezői jogosultságokkal összefüggésben további információ a tervpályázati dokumentációban található.

Helyesen:

1) A titkosság biztosítása érdekében a pályaművek szerzőinek az adatait a bírálóbizottság csak a bírálat lezárását és a zárójelentés elfogadását követően ismerheti meg és hozhatja nyilvánosságra. A tervpályázat során a pályázók és a Kiíró közötti kapcsolattartás és információcsere kizárólag a tervpályázat honlapján keresztül, a titkosság szabályait betartva, anonim módon, az azonosító kód felhasználásával történik. A pályamű benyújtásával kapcsolatos formai előírásokat és a benyújtással kapcsolatos előírásokat részletesen a dokumentáció tartalmazza. A pályaművek kizárólag ajánlott, postai azonosítóval ellátott postai (gyorspostai) küldeményként nyújthatóak be vagy hivatalosan regisztrált futárszolgálattal küldhetők el a címzéslapon megadott címre. A beérkezés időpontjának minden esetben – akár postai úton, akár futárszolgálattal történő megküldés esetén – a Korm. rendelet 22.§ (2) bekezdésének megfelelően, a lebonyolító címére történő beérkezés időpontját kell tekinteni. A késve beérkezett pályaműveket a Bírálóbizottság a csomag felbontása nélkül a pályázatból kizárja.

2) Az előminősítési szakaszban regisztrált pályázók az előminősítési eljárással kapcsolatban felmerülő kérdéseket tehetnek fel a tervpályázati honlapon a Kiírónak, melynek részletes feltételeit a tervpályázati dokumentáció tartalmazza.

3) A tervpályázaton a Pályázó csak egy pályaművel vehet részt. A társszerzők és a szerzők munkatársai (a vonatkozó etikai normák betartásával) több pályázatban is közreműködhetnek.

4) A tervpályázaton az a természetes vagy jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet vehet részt – a továbbiakban Pályázó – aki/amely:

— aki a tervpályázati kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik,

— aki azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta,

— akivel szemben a Korm. rendelet 17. § (3) és 18. §(3)-(5) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn,

— aki személyében a pályázat tervezési feladatának elvégzésére a hatályos jogszabályok – különösen, de nem kizárólagosan az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet – szerint jogosult a pályázati eredményhirdetés időpontjában, a feladat ellátásához és megtervezéséhez megfelelő jogosultsága van, és szerepel a Magyar Építész Kamara honlapján szereplő hivatalos Névjegyzéken (www.mekon.hu ).

— aki az EU Közösség bármelyik országában letelepedett külföldi állampolgár, és a pályázati eredményhirdetés időpontjában az adott országban tervezői jogosultsággal rendelkezik, tervezési jogosultsága a Magyar Építész Kamaránál akkreditálásra kerül, vagy a tervezésbe olyan magyar tervezőirodát von be partnerként, amely rendelkezik a szükséges jogosultságokkal. A szerződéskötéskor meglévő akkreditált tervezői jogosultság vagy akkreditált jogosultsággal rendelkező partner megléte a Pályázó felelőssége;

— aki nyilatkozik arról, hogy szakmai tevékenysége körében – három évnél nem régebben meghozott jogerős ítéletben megállapított – jogszabálysértést nem követett el,

— a tervpályázat titkosságát megőrzi.

5) A pályaművek tervlapjait és a műszaki leírást magyar és angol nyelven egyaránt be kell nyújtania a pályázóknak a pályázati szakasz titkos jellege miatt.

6) A pályázati dokumentáció beszerzésének módja: A Pályázó a pályázati honlapon történő regisztrációjával jelentkezik, mely során kapja meg a dokumentáció eléréséhez szükséges kódot. (Megadandó adatok: Pályázó neve, e-mail címe). A Pályázó a hozzáférési kódjával a pályázati honlapról díjmentesen töltheti le a dokumentációt. A tervpályázati dokumentáció teljes terjedelmű letöltése a pályamű benyújtásának feltétele.

7) A www.newdanubebridge.com honlapon is elérhető minden dokumentum, amely a tervpályázathoz kapcsolódik.

8) A Hirdetmény III.2.1) pontjában felsorolt tervezői jogosultságokkal összefüggésben további információ a tervpályázati dokumentációban található.

VII.2)További információk: