Supplies - 266432-2021

Submission deadline has been amended by:  478729-2021
28/05/2021    S102

Slovakia-Bratislava: Outerwear

2021/S 102-266432

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
National registration number: 00212008
Postal address: Šagátova 1
Town: Bratislava-Ružinov
NUTS code: SK Slovensko
Postal code: 813 04
Country: Slovakia
Contact person: Ing. Lukežičová
E-mail: obstaravaniegr@zvjs.sk
Telephone: +421 220831804
Internet address(es):
Main address: http://zvjs.sk
I.2)Information about joint procurement
The contract is awarded by a central purchasing body
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/431233
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/431233
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Služobná rovnošata

Reference number: VS č.6/2021
II.1.2)Main CPV code
18200000 Outerwear
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je dodanie služobnej rovnošaty pre potreby Zboru väzenskej a justičnej stráže, rozdelenej na tri samostatné časti:

— časť 1. - Služobná rovnošata cvičná vzor 2015

— časť 2. - Služobná rovnošata vzor 2015

— časť 3. - Služobná rovnošata vzor 2020

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 4 882 527.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Služobná rovnošata cvičná vzor 2015

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18221200 Anoraks
18443340 Caps
18234000 Trousers
18235300 Sweatshirts
18331000 T-shirts
18213000 Wind jackets
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK Slovensko
II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je dodanie Služobnej rovnošaty cvičnej vzor 2015 pre potreby Zboru väzenskej a justičnej stráže.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 245 300.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 5
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Služobná rovnošata vzor 2015

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18221200 Anoraks
18210000 Coats
18234000 Trousers
18420000 Clothing accessories
18223200 Jackets
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK Slovensko
II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je dodanie Služobnej rovnošaty vzor 2015 pre potreby Zboru väzenskej a justičnej stráže.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 531 100.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Služobná rovnošata vzor 2020

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
18221200 Anoraks
18233000 Shorts
18221000 Waterproof clothing
18234000 Trousers
18110000 Occupational clothing
18230000 Miscellaneous outerwear
18235300 Sweatshirts
18331000 T-shirts
18235400 Waistcoats
18213000 Wind jackets
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK Slovensko
II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je dodanie Služobnej rovnošaty vzor 2020 pre potreby Zboru väzenskej a justičnej stráže.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 4 106 127.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 42
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch.

Podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní - verejný obstarávateľ uvedú v oznámení a vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž, ktoré doklady podľa odseku 2 sa z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy nepredkladajú.

Uchádzači neprekladajú z vyššie uvedeného dôvodu nasledovný doklad:

— výpis z registra trestov všetkých členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu ako aj prokuristov a výpis z registra trestov právnickej osoby podľa § 32 ods. 1 písm. a)

— potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne (zdravotných poisťovní) podľa § 32 ods. 1 písm. b)

— potvrdenie miestne príslušného daňového úradu podľa § 32 ods. 1 písm. c)

— doklad preukazujúci oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu podľa § 32 ods. 1 písm. e.)

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/07/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak, Czech
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 06/07/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 07/07/2021
Local time: 10:00
Place:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Information about authorised persons and opening procedure:

Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, resp. splnomocnení zástupcovia, ktorých ponuka bola predložená na príslušnú časť zákazky v lehote na predkladanie ponúk. Pričom verejnému obstarávateľovi predložia, originál s osvedčením pravosti podpisu, resp. úradne osvedčenú fotokópiu splnomocnenia a preukaz totožnosti.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Súťažné podklady, vrátane ich doplnení a vysvetlení, sú záujemcom prístupné bezodplatne, neobmedzene, úplným a priamym prístupom na adrese:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/431233

— Záujemcovi, ktorý má záujem o účasť vo verejnom obstarávaní, odporúčame, aby priebežne sledoval predmetnú zákazku v profile verejného obstarávateľa, vedenom na stránke Úradu pre verejné obstarávanie, resp. na vyššie uvedenej URL adrese z dôvodu prípadných vysvetlení, resp. doplnení súťažných podkladov.

Sú uvedené v súťažných podkladoch.

— V prípade ak verejný obstarávateľ zistí na základe dôveryhodných informácií, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž, bude postupovať v súlade s § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
24/05/2021