Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 266432-2021

Submission deadline has been amended by:  478729-2021
28/05/2021    S102

Slovakia-Bratislava: Outerwear

2021/S 102-266432

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
National registration number: 00212008
Postal address: Šagátova 1
Town: Bratislava-Ružinov
NUTS code: SK Slovensko
Postal code: 813 04
Country: Slovakia
Contact person: Ing. Lukežičová
E-mail: obstaravaniegr@zvjs.sk
Telephone: +421 220831804
Internet address(es):
Main address: http://zvjs.sk
I.2)Information about joint procurement
The contract is awarded by a central purchasing body
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/431233
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/431233
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Služobná rovnošata

Reference number: VS č.6/2021
II.1.2)Main CPV code
18200000 Outerwear
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je dodanie služobnej rovnošaty pre potreby Zboru väzenskej a justičnej stráže, rozdelenej na tri samostatné časti:

— časť 1. - Služobná rovnošata cvičná vzor 2015

— časť 2. - Služobná rovnošata vzor 2015

— časť 3. - Služobná rovnošata vzor 2020

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 4 882 527.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Služobná rovnošata cvičná vzor 2015

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18221200 Anoraks
18443340 Caps
18234000 Trousers
18235300 Sweatshirts
18331000 T-shirts
18213000 Wind jackets
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK Slovensko
II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je dodanie Služobnej rovnošaty cvičnej vzor 2015 pre potreby Zboru väzenskej a justičnej stráže.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 245 300.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 5
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Služobná rovnošata vzor 2015

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18221200 Anoraks
18210000 Coats
18234000 Trousers
18420000 Clothing accessories
18223200 Jackets
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK Slovensko
II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je dodanie Služobnej rovnošaty vzor 2015 pre potreby Zboru väzenskej a justičnej stráže.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 531 100.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Služobná rovnošata vzor 2020

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
18221200 Anoraks
18233000 Shorts
18221000 Waterproof clothing
18234000 Trousers
18110000 Occupational clothing
18230000 Miscellaneous outerwear
18235300 Sweatshirts
18331000 T-shirts
18235400 Waistcoats
18213000 Wind jackets
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK Slovensko
II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je dodanie Služobnej rovnošaty vzor 2020 pre potreby Zboru väzenskej a justičnej stráže.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 4 106 127.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 42
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch.

Podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní - verejný obstarávateľ uvedú v oznámení a vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž, ktoré doklady podľa odseku 2 sa z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy nepredkladajú.

Uchádzači neprekladajú z vyššie uvedeného dôvodu nasledovný doklad:

— výpis z registra trestov všetkých členov štatutárneho orgánu, dozorného orgánu ako aj prokuristov a výpis z registra trestov právnickej osoby podľa § 32 ods. 1 písm. a)

— potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne (zdravotných poisťovní) podľa § 32 ods. 1 písm. b)

— potvrdenie miestne príslušného daňového úradu podľa § 32 ods. 1 písm. c)

— doklad preukazujúci oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu podľa § 32 ods. 1 písm. e.)

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/07/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak, Czech
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 06/07/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 07/07/2021
Local time: 10:00
Place:

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Šagátova 1, 821 08 Bratislava

Information about authorised persons and opening procedure:

Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, resp. splnomocnení zástupcovia, ktorých ponuka bola predložená na príslušnú časť zákazky v lehote na predkladanie ponúk. Pričom verejnému obstarávateľovi predložia, originál s osvedčením pravosti podpisu, resp. úradne osvedčenú fotokópiu splnomocnenia a preukaz totožnosti.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Súťažné podklady, vrátane ich doplnení a vysvetlení, sú záujemcom prístupné bezodplatne, neobmedzene, úplným a priamym prístupom na adrese:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/431233

— Záujemcovi, ktorý má záujem o účasť vo verejnom obstarávaní, odporúčame, aby priebežne sledoval predmetnú zákazku v profile verejného obstarávateľa, vedenom na stránke Úradu pre verejné obstarávanie, resp. na vyššie uvedenej URL adrese z dôvodu prípadných vysvetlení, resp. doplnení súťažných podkladov.

Sú uvedené v súťažných podkladoch.

— V prípade ak verejný obstarávateľ zistí na základe dôveryhodných informácií, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž, bude postupovať v súlade s § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
24/05/2021