Supplies - 266493-2021

28/05/2021    S102

Romania-Marghita: Sterilisation, disinfection and hygiene devices

2021/S 102-266493

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Spitalul Municipal „Dr. Pop Mircea” Marghita
National registration number: 4230517
Postal address: Str. Eroilor nr. 12-14
Town: Marghita
NUTS code: RO111 Bihor
Postal code: 415300
Country: Romania
Contact person: Iosif Tatai
E-mail: spitalm@gmail.com
Telephone: +40 259362309
Fax: +40 259362595
Internet address(es):
Main address: www.smm.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100120677
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Unitate sanitară
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Sistem de tratare al deșeurilor infecțioase cu ciclu de macinare și sterilizare prin aburi dimensiune mare – 1 buc.

Reference number: 4230517-2020-01
II.1.2)Main CPV code
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Furnizare, instalare, punere in functiune si instruire personal sistem de tratare al deseurilor infectioase cu ciclu de macinare sisterilizare prin aburi dimensiune mare – 1 buc.

Termenul fix pana la care AC va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare va fi cu 11 zile inainte de termenul-limita de depunere oferte. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 15 zile.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 372 889.91 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45259000 Repair and maintenance of plant
51410000 Installation services of medical equipment
80320000 Medical education services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO111 Bihor
Main site or place of performance:

Strada: Eroilor nr. 12-14, Marghita.

II.2.4)Description of the procurement:

Furnizare, instalare, punere in functiune si instruire personal sistem de tratare al deseurilor infectioase cu ciclu de macinare sisterilizare prin aburi dimensiune mare – 1 buc.

Termenul fix pana la care AC va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare va fi cu 11 zile inainte de termenul-limita de depunere oferte. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 15 zile.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Creşterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 a Spitalului Municipal «Dr. Pop Mircea» in municipiul Marghita si judeţul Bihor” cod SMIS 142024 in cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 „Protejarea sănătăţii populaţiei în contextul pandemiei cauzate de COVID-19”, Obiectivul Specific 9.1 „Creşterea capacităţii de [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016; se accepta Documentul Unic de Achizitie European (DUAE) prin „Indicare globala pentru toate criteriile de selectie”, conform art. 193 din Legea nr. 98/2016 si Notificarii nr. 240/2016, se va completa de catre operatorii economici participanţi la procedura de atribuire, inclusiv eventualii terti si subcontractanti, cu informatiile aferente situatiei lor; documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor; aceste documente sunt:

(a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

(b) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

(c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

(d) alte documente edificatoare, dupa caz.

— Certificate de atestare fiscal privind plata obligatiilor privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetele locale si la bugetul general consolidate (eliberat de DGFP) pentru toate sediile la care exista obligatii de plata; se accepta Documentul Unic de Achizitie European (DUAE), conform art. 193 din Legea nr. 98/2016 si Notificarii nr. 240/2016, se va completa de catre operatorii economici participanţi la procedura de atribuire, inclusiv eventualii terti si subcontractanti, cu informatiile aferente situatiei lor; din informatiile cuprinse in acest document sa rezulte lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii; documentele justificative in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarera DUAE sau in cazul ofertantilor persoane juridice straine, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul clasat pe priml loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor,

— Declaratie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016, persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante:

— Bradacs Aliz – manager;

— dr. Tabacu Sorin – director medical;

— Kocsis Emese – director finaciar-economic;

— dr. Gyorfi Andrei – sef sectie interne;

— dr. Nichita Adela – responsabil laborator imagistica-radiologie;

— dr. Onita Corina – medic specialist laborator;

— dr. Nandra Calin –sef sectie ATI;

— Haias Gabriela – sef birou achizitii;

— Baliban Anton – sef birou financiar-contabil;

— Trusca Valeria – economist birou financiar-contabil;

— Veres Ladislau – responsabil tehnic spital;

— Micu Jipa Anamaria – medic specialist boli infectioase – sef serviciu SPIAAM.

Certificat constatator emis de ONRC din care să rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic; obiectul contractului de achizitie publica trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC; se accepta Documentul Unic de Achizitie European (DUAE) prin „Indicare globala pentru toate criteriile de selectie”, conform art. 193 din Legea nr. 98/2016 si Notificarii nr. 240/2016, se va completa de catre operatorii economici participanţi la procedura de atribuire, inclusiv eventualii terti si subcontractanti, cu informatiile aferente situatiei lor; documentele justificative in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarera DUAE sau in cazul ofertantilor persoane juridice straine, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor;

— Avizul de functionare emis de MS privind activitatile de import, comercializare si depozitare a dispozitivelor medicale conform prevederilor legale privind dispozitivele medicale cu modificarile si completarile ulterioare [conform Legii 95/2006 art. 889 alin. (1)];

— Avizul de functionare emis de MS (al ofertantului sau operatorului economic ce va indeplini activitatile) din care sa reiasa ca este avizat pentru activitatea de reparare, verificare si punere in functiune pentru echipamentele medicale ofertate [conform Legii 95/2006 art. 889 alin. (1)].

In cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente echivalente emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta.

Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE prin „Indicare globala pentru toate criteriile de selectie” de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 28/06/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 28/12/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 28/06/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Interacțiunea cu ofertanții, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfășura după următoarele reguli: pentru vizualizarea documentației de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aibă un program necesar vizualizarii fișierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronică). Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificarire referitorare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la secțiunea „Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la sectiunea „Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul anuntului de participare. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentația de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP www.elicitatie.ro ca operator economic conform prevederilor art. 5 alin. (1) din HG nr. 395/2016 și vor transmite solicitările avand în vedere termenele de răspuns ale autorității contractante prevăzute la art. 160-161 din Legea nr. 98/2016 actualiazata. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificari în legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile în SEAP (secțiunea „Întrebari”). Comisia de evaluare va analiza DUAE în corelație cu cerințele stabilite prin fișa de date a achiziției. Comisia de evaluare va analiza și verifica fiecare ofertă din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implică. În urma finalizării fiecăreia dintre fazele de verificare prevăzute mai sus autoritatea contractantă va opera trecerea la faza următoare de verificare, cu respectarea prevederilor capitolului IV, secțiunea a 13-a din Legea nr. 98/2016. În urma finalizării fiecăreia dintre fazele de verificare prevăzute mai sus, autoritatea contractantă va introduce în SEAP rezultatul admis/respins și va deschide în SEAP sesiunea pentru prezentarea documentelor suport aferente DUAE depuse de ofertantul de pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, acordând un termen de răspuns. Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (secțiunea „Întrebari”), în format electronic, semnate cu semnatura electronica, conform Legii 455/2001. Operatorii economici vor respecta modelul de contract de furnizare. Orice menţiune din cadrul prezentei documentatii întocmite pe baza memoriului justificativ intocmit de specialist, referitoare la anumite specificaţii tehnice care indică o anumită sursă, origine, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie are caracter exceptional şi este folosit doar pentru a descrie suficient de precis şi inteligibil obiectul contractului considerându-se de către autoritatea contractantă că este întotdeauna însoţită de menţiunea „sau echivalent”. Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu prețuri egale: departajarea se va face exclusiv în funcție de preț și nu prin cuantificarea altor elemente de natură tehnică sau alte avantaje care rezultă din modul de îndeplinire a contractului de către operatorii economici. În vederea departajării ofertelor autoritatea contractantă va solicita depunerea în SEAP a unor noi oferte financiare (procedura fiind desfășurată integral prin mijloace electronice.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucureşti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Termenul de depunere al contestației: în conformitate cu art. 8 din Legea 101/2016 actualizată.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
24/05/2021