Dostawy - 266494-2020

09/06/2020    S110

Polska-Oleśnica: Komputery osobiste

2020/S 110-266494

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Oleśnica
Adres pocztowy: Rynek – Ratusz
Miejscowość: Oleśnica
Kod NUTS: PL518 Wrocławski
Kod pocztowy: 56-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bartosz Strzała, Urząd Miasta Oleśnica, Rynek – Ratusz, 56-400 Oleśnica
E-mail: kancelaria@um.olesnica.pl
Tel.: +48 717982116
Faks: +48 717982117

Adresy internetowe:

Główny adres: www.olesnica.pl

Adres profilu nabywcy: https://idumolesnica.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne-profil-nabywcy/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://idumolesnica.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozwój systemu informatycznego Urzędu Miasta Oleśnicy konieczny dla obsługi e-usług: e-urząd III etap – wymiana sprzętu komputerowego stanowisk roboczych oraz zakup oprogramowania uzupełniającego

Numer referencyjny: ZP/PN/9/2020
II.1.2)Główny kod CPV
30213000 Komputery osobiste
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zestaw 1: komputer przenośny (notebook) z systemem operacyjnym, baterią i zasilaczem oraz pakietem oprogramowania biurowego – 30 szt.

Zestaw 2:

A. komputer przenośny z drukarką wielofunkcyjną – 1 szt.,

B. dostawa licencji serwerowego systemu operacyjnego na 1 serwer (rozszerzenie licencji posiadanych przez Zamawiającego lub dodatkowych licencji).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32425000 Sieciowy system operacyjny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL518 Wrocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Urząd Miasta Oleśnica, Rynek-Ratusz, 56-400 Oleśnica, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zestaw 1: Komputer przenośny (notebook) z systemem operacyjnym, baterią i zasilaczem oraz pakietem oprogramowania biurowego – 30 szt. Notebook z systemem operacyjnym powinien spełniać parametry nie gorsze niż wyszczególnione poniżej.

— zainstalowany system operacyjny i dostarczona licencja na aktualnie dystrybuowany system Microsoft Windows 10 pro wersja 64-bitowa, polska wersja językowa lub rozwiązanie równoważne;

— Zamawiający wymaga fabrycznie nowego oprogramowania, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu;

— Zamawiający wymaga aby oprogramowanie pochodziło z dystrybucji przeznaczonej na rynek polski i było dostarczone wraz ze stosownymi oryginalnymi atrybutami legalności np. certyfikatami autentyczności (tzw. COA);

— procesor 64-bitowy;

— model procesora przeznaczony do zastosowań mobilnych lub ultra, obsługujący co najmniej 64GB pamięci RAM, o wydajności co najmniej 6 300 punktów dla częstotliwości nominalnej w teście PassMark PerformanceTest™ (wynik procesora zaoferowanego notebooka musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net), ze zintegrowaną kartą graficzną, wielordzeniowy, obsługujący technologię wirtualizacji (w szczególności z obsługą Second Level Address Translation). Wynik wydajności zaoferowanego procesora zostanie zweryfikowany z wydrukiem ze strony http://www.cpubenchmark.net. z dnia publikacji postępowania, udostępnionym przez Zamawiającego;

— min. 16 GB pamięci RAM (1 × 16 GB);

— wymagane wolne złącze na rozbudowę pamięci RAM; dopuszcza się brak wolnego złącza na rozbudowę jeżeli zaoferowany komputer jest wyposażony w co najmniej 24GB RAM;

— cała zainstalowana pamięć RAM ma być widoczna i obsługiwana w dostarczonym systemie operacyjnym;

— dysk twardy min. 480 GB typu SSD;

— ekran z podświetleniem LED o przekątnej min. 15", max 16”, o rozdzielczości co najmniej 1920x1080 z powłoką antyodblaskową lub matowy;

— karta graficzna: co najmniej zintegrowana;

— wbudowane porty wejścia–wyjścia: min. 3 porty USB (w tym co najmniej 2 porty standardu min USB 3.0 Type-A);

— co najmniej jeden z portów: 1 Display Port lub HDMI lub VGA;

— 1 gniazdo słuchawki/mikrofon combo;

— 1 port RJ-45 dla sieci Ethernet;

— zintegrowana karta dźwiękowa;

— wbudowane głośniki stereo;

— wbudowany mikrofon lub zestaw mikrofonów;

— wbudowana kamera internetowa;

— wbudowana klawiatura fizyczna, układ klawiatury: Qwerty polski programisty;

— wbudowany moduł TPM;

— wbudowany czytnik kart SD;

— wbudowany czytnik kart SC do obsługi podpisów elektronicznych;

— wbudowane dedykowane złącze stacji dokującej i możliwość zasilania poprzez stację dokującą;

— Zamawiający nie traktuje rozwiązania na złączu USB lub Thunderbolt jako spełniającego wymóg dedykowanego złącza stacji dokującej;

— wbudowane Interfejsy sieciowe:

• połączenie Ethernet min 100/1000;

• karta sieci bezprzewodowej WiFi, standard co najmniej 802.11ac;

• łączność Bluetooth co najmniej wersja 5;

— bateria przeznaczona do zaoferowanego notebooka;

— zasilacz przeznaczony do zaoferowanego notebooka;

— waga kompletnego laptopa maks. 2.4 kg (bez zasilacza);

— wymagane jest aby system operacyjny, oprogramowanie i sterowniki do wszystkich podzespołów komputera były zainstalowane;

— wymagana jest możliwość ponownej instalacji i konfiguracji systemu operacyjnego, oprogramowania i sterowników przez użytkownika (z partycji recovery lub z dołączonego do zestawu nośnika zewnętrznego);

— wymagane certyfikaty i deklaracje: Energy Star®, deklaracja zgodności CE dla oferowanego sprzętu zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami;

— gwarancja producenta komputera na komputer: minimum 3 lata – naprawa lub wymiana (części, robocizna, transport) w trybie Next Business Day w miejscu użytkowania – obsługa zgłoszenia nie później niż w następnym dniu roboczym, maksymalny czas naprawy 14 dni.

Zestaw 2:

A. komputer przenośny z drukarką wielofunkcyjną – 1 szt., komputer jak w zestawie 1;

B. dostawa licencji serwerowego systemu operacyjnego na 1 serwer (rozszerzenie licencji posiadanych przez Zamawiającego lub dodatkowych licencji)...

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: wydzielona klawiatura numeryczna w notebooku / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: wbudowana w obudowę notebooka zasuwka na kamerę / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: notebook – pamięć RAM co najmniej 32GB / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: notebook – możliwość instalacji drugiego dysku SATA wewnątrz obudowy bez konieczności odłączania/demontażu innych elementów wyposażenia (np. DVD) / Waga: 15
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt nr RPDS.0201.01-02-0041/17 Tytuł Projektu: „Rozwój systemu informatycznego Urzędu Miasta Oleśnica konieczny dla obsługi e-usług E-Urząd III etap”

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek o ile wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej jedną dostawę obejmującą w ramach jednego zamówienia łącznie: przynajmniej 30 komputerów, na kwotę nie mniejszą niż 100 000 PLN brutto.

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający będzie żądał:

— wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;

— w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; załącznik nr 5 do SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/07/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10/07/2020
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Urząd Miasta Oleśnica, Rynek-Ratusz, 56-400 Oleśnica, pok. nr 5, POLSKA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

W jawnej i publicznej procedurze otwarcia ofert może wziąć udział każda dowolna osoba zainteresowana.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium – w wysokości 20 000,00 PLN (dwadzieścia tysięcy). Od Wykonawcy z ofertą ocenioną jako najkorzystniejszą Zamawiający będzie żądał opisu urządzeń potwierdzający spełnianie przez przedmiot dostawy wymogów określonych w SIWZ.

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 do 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający przewiduje również wykluczenie Wykonawcy z postępowania również na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. W celu wykazania niepodlegania przez Wykonawcę wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz rozdziału VIIIa pkt 13–16 SIWZ, jak również podmiotów udostępniających zasoby celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz podwykonawców – na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy oraz rozdziału VIIIa pkt 13–16 SIWZ– wykonawca składa oświadczenie – zgodnie z załącznikiem 3 do SIWZ (jednolity europejski dokument zamówienia).

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców – oświadczenie wg załącznika nr 3 do SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

4. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, Wykonawcy będą zobowiązani do złożenia oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wg załącznika do SIWZ.

5. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany będzie do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów:

a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;

d) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Dodatkowe wymagane dokumenty:

— formularz ofertowy – załącznik 1 do SIWZ,

— Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są do załączenia do oferty dokumentu, ustanawiającego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik – załączyć pełnomocnictwo.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587777
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie można złożyć w terminie 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było podjąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587777
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/06/2020