Supplies - 266560-2021

28/05/2021    S102

Poland-Wrocław: Specialist vehicles

2021/S 102-266560

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
National registration number: 000514377
Postal address: pl. Powstańców Warszawy 1
Town: Wrocław
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
Postal code: 50-153
Country: Poland
E-mail: zamowienia@duw.pl
Telephone: +48 713406355
Fax: +48 713406948
Internet address(es):
Main address: https://duw.ezamawiajacy.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://duw.ezamawiajacy.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zakup i dostawa ambulansu pirotechnicznego z wyposażeniem, w tym pojemnika przeciwwybuchowego, na potrzeby Placówki Straży Granicznej, obsługującej lotnicze przejście graniczne Wrocław-Strachowice

Reference number: AL-ZP.272-5/21/ZP/PN
II.1.2)Main CPV code
34114000 Specialist vehicles
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa ambulansu pirotechnicznego (pojazd specjalny) z wyposażeniem, w tym pojemnika przeciwwybuchowego wentylowanego, na potrzeby Placówki Straży Granicznej, obsługującej lotnicze przejście graniczne Wrocław-Strachowice.

Zamówienie zostało podzielone na II (dwie) części:

1) część I: zakup i dostawa pojemnika przeciwwybuchowego wentylowanego w zabudowie na przyczepie;

2) część II: zakup i dostawa ambulansu pirotechnicznego (pojazd specjalny) z wyposażeniem.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do, odpowiednio, projektu umowy – część I postępowania oraz projektu umowy – część II postępowania, stanowiących, odpowiednio, załączniki nr 4 i nr 5 do SWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zakup i dostawa pojemnika przeciwwybuchowego wentylowanego w zabudowie na przyczepie

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113200 Nuclear, biological, chemical and radiological protection equipment
42652000 Hand-held electromechanical tools
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
Main site or place of performance:

Placówka Straży Granicznej, obsługująca lotnicze przejście graniczne Wrocław-Strachowice.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pojemnika przeciwwybuchowego wentylowanego w zabudowie na przyczepie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do projektu umowy – część I postępowania, stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/11/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości:

— część I: 10 000,00 PLN.

Zamawiający nie wymaga wniesienia przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Zakup i dostawa ambulansu pirotechnicznego (pojazd specjalny) z wyposażeniem

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
34114000 Specialist vehicles
35113400 Protective and safety clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
Main site or place of performance:

Placówka Straży Granicznej, obsługująca lotnicze przejście graniczne Wrocław-Strachowice.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa ambulansu pirotechnicznego (pojazd specjalny) z wyposażeniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do projektu umowy – część II postępowania, stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/11/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości:

— część II: 15 000,00 PLN.

Zamawiający nie wymaga wniesienia przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

W zakresie części II zamawiający wymaga, aby wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie dostawy pojazdów o przeznaczeniu specjalnym, w tym obejmujące minimum jeden ambulans pirotechniczny, o wartości minimalnej 400 000,00 PLN brutto każda.

Uwaga: pod pojęciem „pojazd o przeznaczeniu specjalnym” zamawiający rozumie np. specjalistyczne pojazdy przystosowane dla Państwowej Straży Pożarnej, Wojska Polskiego, Policji lub Straży Granicznej.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Istotne postanowienia umowne dla zamówienia, w tym warunki zmiany umowy, określają: projekt umowy – część I postępowania oraz projekt umowy – część II postępowania stanowiące, odpowiednio, załączniki nr 4 i nr 5 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 30/06/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 30/06/2021
Local time: 10:30
Place:

Platforma zakupowa „e-Zamawiający” firmy: Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. – Marketplanet, dostępna pod adresem (https://duw.ezamawiajacy.pl).

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) – dział IX Środki ochrony prawnej.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.5)Date of dispatch of this notice:
25/05/2021