Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 266572-2019

07/06/2019    S109

Polska-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2019/S 109-266572

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 105-256299)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Politechnika Warszawska, Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej
Adres pocztowy: pl. Politechniki 1
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-661
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Kaczanowska
E-mail: zp.ci@pw.edu.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.ci.pw.edu.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modyfikacja systemów ePW w zakresie działania aplikacji mobilnej Mobilny USOS

Numer referencyjny: Nr sprawy: CI.ZP.261.10.2019
II.1.2)Główny kod CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, budowa i wdrożenie modyfikacji zintegrowanej platformy e-usług ePW dla Politechniki Warszawskiej w obszarze aplikacji mobilnej Mobilny USOS.

Zamawiający przewiduje Prawo Opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Prawo opcji polegać będzie na zamówieniu od Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa w sprawie niniejszego zamówienia, Usług Wsparcia oraz/lub Usług Dodatkowych na zasadach opisanych w §11 Wzoru Umowy – Załącznik nr 8 do SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera Załącznik nr 8 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/06/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 105-256299

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Rodzaj procedury
Zamiast:

Procedura otwarta

Powinno być:

Procedura otwarta.

Procedura przyspieszona.

Uzasadnienie:

Po dokonaniu analizy wszystkich okoliczności faktycznych i prawnych towarzyszących w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w ramach projektu „ePW – wzrost jakości i dostępności kształcenia z wykorzystaniem zintegrowanej platformy e-usług” Zamawiający uznał, iż wyłonienie Wykonawcy oraz zawarcie z nim umowy w sprawie zamówienia publicznego i wykonanie jej w przewidywanym w dokumentacji przetargowej terminie przy zachowaniu 35–dniowego terminu składania ofert nie jest możliwe i zagraża interesom Zamawiającego.

Na etapie pisania wniosku do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o dofinansowanie ww. projektu, Politechnika Warszawska nie posiadała informacji o powstającej w Międzyuniwersyteckim Centrum Informatyzacji (MUCI) aplikacji mobilnej, wspomagającej obsługę systemu USOS oraz systemów zależnych przez pracowników i studentów. Na etapie powstawania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Opisu Przedmiotu Zamówienia do przetargu na Wdrożenie e-usług publicznych w ramach projektu „ePW – wzrost jakości i dostępności kształcenia z wykorzystaniem zintegrowanej platformy e-usług” (umowa została zawarta 11.6.2018 r.), dostępne były jedynie informacje odnośnie zarysu funkcjonalności w aplikacji mobilnej. W związku z tym, wszelkie opisy i założenia w ww. dokumentacji opierały się na podstawowych funkcjonalnościach aplikacji mobilnej, którą Politechnika Warszawska miała zamówić u Wykonawcy. W ramach ww. zamówienia Zamawiający nie mógł zatem wymagać od Wykonawcy wykonania usług w zakresie aplikacji mobilnej, gdyż aplikacja ta tworzona była w tym czasie przez MUCI.

MUCI przekazało ukończoną aplikację mobilną Mobilny USOS do dyspozycji stowarzyszonych członków pod koniec roku 2018. Politechnika Warszawska w dniu 6.12.2018 roku udostępniła studentom i pracownikom utworzoną przez MUCI aplikację Mobilny USOS. W związku z tym, iż dokumentacja przetargowa do ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie e-usług publicznych przewidywała powstanie podstawowych funkcjonalności, podjęto decyzję o uruchomieniu przetargu na pozostałe funkcjonalności zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia, będące uzupełnieniem projektu.

W związku z powyższym, od stycznia br. trwały prace nad opracowaniem pełnej dokumentacji przetargowej, w celu pełnej realizacji ww. projektu, niezbędnej do wszczęcia kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Modyfikację systemów ePW w zakresie działania aplikacji mobilnej Mobilny USOS. Był to możliwie najkrótszy czas do prawidłowego opracowania dokumentacji na podstawie której, możliwe będzie prawidłowe wykonanie zamówienia przez Wykonawcę.

Zamawiający wyznaczył termin na wykonanie ww. zamówienia do 29.11.2019 r., a datą końcową realizacji projektu i jego rozliczenia jest 31.12.2019 r. Wobec powyższych terminów istnieje duże ryzyko, a nawet pewność, że przy 35–dniowym terminie na składanie ofert, Wykonawca nie zrealizowałby zamówienia. Ponadto, istnieje ryzyko, że żaden Wykonawca nie złożyłby oferty.

Skrócenie terminu składania ofert na 15–dniowy, nie wynika z winy Zamawiającego, ale z okoliczności niezależnych od niego. Zamawiający nie miał wpływu na termin udostępnienia aplikacji Mobilnej mobilny USOS przez MUCI i pomimo dochowania należytej staranności nie mógł przewidzieć, kiedy ta aplikacja zostanie oddana do użytku.

W związku z powyższym, aby Zamawiający mógł prawidłowo zrealizować, rozliczyć i tym samym prawidłowo zakończyć ww. projekt zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia (przeprowadzenie postępowania w jak najkrótszym terminie). Nieprzeprowadzenie przedmiotowego postępowania prowadziłoby do niepełnej realizacji projektu.

VII.2)Inne dodatkowe informacje: