Dostawy - 266594-2020

09/06/2020    S110

Polska-Gdańsk: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2020/S 110-266594

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
Adres pocztowy: ul. Kazimierza Górskiego 1
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 80-336
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Szulakowska
E-mail: zamowienia.publiczne@awf.gda.pl
Tel.: +48 585547190

Adresy internetowe:

Główny adres: www.awf.gda.pl

Adres profilu nabywcy: https://awfisgdansk.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania AWFiS wraz ze świadczeniem usługi serwisu gwarancyjnego

Numer referencyjny: BZP.260.1.2020.DN
II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania AWFiS (dalej:

„ZSZ AWFiS” lub „system”) wraz ze świadczeniem usługi serwisu gwarancyjnego, który:

a. musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa;

b. musi zapewniać ochronę danych osobowych na poziomie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa;

c. musi się komunikować z użytkownikami w szczególności w języku polskim;

d. zapewni obsługę następujących obszarów określonych w rozdziale II i III załącznika nr 7 do SIWZ.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 000 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
48219300 Pakiety oprogramowania administracyjnego
48311000 Pakiety oprogramowania do zarządzania dokumentami
48612000 System zarządzania bazą danych
48310000 Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów
72267000 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
72263000 Usługi wdrażania oprogramowania
80511000 Usługi szkolenia personelu
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

POLSKA, Gdańsk

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania AWFiS (dalej:

„ZSZ AWFiS” lub „system”) wraz ze świadczeniem usługi serwisu gwarancyjnego, który:

a. musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa;

b. musi zapewniać ochronę danych osobowych na poziomie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa;

c. musi się komunikować z użytkownikami w szczególności w języku polskim;

d. zapewni obsługę następujących obszarów określonych w rozdziale II i III załącznika nr 7 do SIWZ (SOPZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i świadczenia serwisu gwarancyjnego / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój”, w ramach projektu unijnego POWR.03.05.00-00-ZO25/17pn. Zintegrowany Program Rozwoju AWFiS.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 026-058619
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania AWFiS wraz ze świadczeniem usługi serwisu gwarancyjnego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
07/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Simple S.A.
Adres pocztowy: ul. Bronisława Czecha 49/51
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Kod pocztowy: 04-555
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 499 075.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 000 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale VI ustawy Pzp, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, o której mowa w przepisie art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Środkami ochrony prawnej są:

1) odwołanie (zgodnie z art. 180 i nast. ustawy Pzp);

2) skarga do sądu (zgodnie z art. 198a i nast. ustawy Pzp).

4. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/06/2020