We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 266610-2022

Submission deadline has been amended by:  328328-2022
18/05/2022    S96

Poland-Jaworzno: Electricity

2022/S 096-266610

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o.
National registration number: PL 6320000217
Postal address: Jaworzno, ul.Krakowska 9
Town: Jaworzno
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 43 - 600
Country: Poland
Contact person: Henryk Botor
E-mail: pkm@pkm.jaworzno.pl
Telephone: +48 327535500
Fax: +48 327535501
Internet address(es):
Main address: http://www.pkm.jaworzno.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/pkm_jaworzno/proceedings
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Urban railway, tramway, trolleybus or bus services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa energii elektrycznej na bieżące potrzeby PKM Sp. z o.o. w Jaworznie w okresie od 1.01.2023r. do 31.12.2023r

Reference number: PKM\ZP\1\2022
II.1.2)Main CPV code
09310000 Electricity
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.) na potrzeby PKM Jaworzno o łącznym wolumenie szacunkowym 5 000 000 kWh, liczbie 10 punktów poboru w okresie od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku,

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 4 731 100.00 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22B Sosnowiecki
Main site or place of performance:

43-600 Jaworzno, ul. Krakowska 9

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.) na potrzeby PKM Jaworzno o łącznym wolumenie szacunkowym 5 000 000 kWh, liczbie 10 punktów poboru w okresie dostaw, tj. nie wcześniej niż od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku,

Punkty poboru energii :

1) Jaworzno KRAKOWSKA 9

2) Jaworzno KRAKOWSKA 9

3) Jaworzno KRAKOWSKA 9

4) Jaworzno Józefa Chełmińskiego

5) Jaworzno - Byczyna Astrów

6) Jaworzno - Oś Stałe ul. Wojska Polskiego

7) Jaworzno Szczakowa ul. Kolejarzy

8) Jaworzno – oś. Podłeże Al. Piłsudskiego

9) Jaworzno- Łubowiec ul. Katowicka

10) Jaworzno Szczakowa ul. Kolejarzy

Zamawiający zastrzega, że do poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej, rozpoczęcie dostaw nastąpi w terminie od 1.01.2023, jednak nie wcześniej niż po skutecznym wypowiedzeniu dotychczas obowiązujących umów dostarczania energii oraz pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy. Wykonawca dokona wszelkich czynności i uzgodnień z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy i skutecznego rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej w tym w szczególności: wypowiedzenia istniejących umów kom-pleksowych, zgłoszenia do OSD nowych umów sprzedaży energii elektrycznej. Czynności te Wykonawca wykona na podstawie stosownych pełnomocnictw udzielonych wraz z zawarciem umów sprzedaży energii elektrycznej.

Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie dla potrzeb obiektów zakwalifikowanych do 3 grup (Kategorii do OPZ) według poniższej klasyfikacji (wielkość poddana prawu opcji)

energia elektryczna dla grupy taryfowej B23 3 350 000,00 kWh

energia elektryczna dla grupy taryfowej C21 1 500 000,00 kWh

energia elektryczna dla grupy taryfowej C11 150 000,00 kWh

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 4 731 100.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2023
End: 31/12/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W trakcie realizacji zamówienia wielkość zużycia energii elektrycznej 5 000 000 kWh może ulec zwiększeniu o max. 20 %, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego prawem opcji, w rozumieniu zapisów art. 441 ustawy PZP, w stosunku do prognoz, dotyczących Zamawiającego. Zużycie energii elektrycznej (większe od prognozy zużycia energii elektrycznej 5 000 000 kWh – przy czym zwiększenie nie może przekroczyć 20 % w stosunku do prognozy) uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Niezależnie od wielkości zużycia energii elektrycznej, wybrany Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa na realizację zamówienia, zobowiązany jest w każdym przypadku realizować dostawę energii elektrycznej, w cenach wynikających z wybranej oferty. Wykonawca nie może dochodzić od Zamawiającego żadnych roszczeń finansowych (np. odszkodowania), jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiającego zakupi mniejszą lub większą ilość energii elektrycznej niż prognozowana ilość energii elektrycznej, w szczególności spowodowanej zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości punktów poboru energii Zamawiającego, zmianą grupy taryfowej.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał ważną na dzień otwarcia ofert aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10.04.1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021r. Poz. 716 z późn. zm.)

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunków w pkt 8.2.2. IDW, musi wykazać w całości przynajmniej jeden z wykonawców.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że wykonał należycie, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie,

1) rocznej dostawy energii elektrycznej o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 5.000.000 kWh (pięć mi-lionów kWh) oraz

2) dostawy energii elektrycznej do co najmniej 10 (dziesięciu) punktów poboru,

III.1.6)Deposits and guarantees required:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 70.000,00 PLN (słownie złotych: osiemdziesiąt tysięcy złotych).

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Wybrany Wykonawca musi posiadać umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej tzw. generalną umowę dystrybucji (GUD) zawartą z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD), która umożliwia sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców na terenie działania TAURON Dystrybucja S.A.

Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych z lokalnymi OSD. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego dla Zamawiającego jest spółka TAURON Dystrybucja S.A.

Dostarczana energia elektryczna musi spełniać parametry jakościowe i standardy sprzedażowe uregulowane w ustawie Prawo energetyczne.

Wykonawca dokona wszelkich czynności i uzgodnień z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy i skutecznego rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej w tym w szczególności: wypowiedzenia istniejących umów kompleksowych, zgłoszenia do OSD nowych umów sprzedaży energii elektrycznej. Czynności te Wykonawca wykona na podstawie stos

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 20/06/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 17/09/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 20/06/2022
Local time: 10:05
Place:

Siedziba Zamawiającego, 43-600 Jaworzno, ul. Krakowska 9

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie Ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy Zakupowej w siedzibie Zamawiającego. W przypadku awarii Platformy, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w powyższym terminie, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Otwarcie Ofert dokonuje się na Platformie poprzez odszyfrowanie i otwarcie Ofert.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

II półrocze 2023

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postepu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
13/05/2022