Supplies - 266775-2021

28/05/2021    S102

Ελλάδα-Αθήνα: Ρούχα προστασίας και ασφαλείας

2021/S 102-266775

Προκήρυξη σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών
Ταχ. διεύθυνση: Ρόδου 181 και Σερήνου
Πόλη: Αθήνα
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Ταχ. κωδικός: 104 43
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Μαρκέλλα Πλατανιά, Ειρήνη Τρουπάκη
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: e.troupaki@dbda.gr
Τηλέφωνο: +30 2105102408/+30 2105102409
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.dbda.gr
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας, για τις ανάγκες των δικαιούχων εργαζομένων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, οικονομικών ετών 2021 - 2022.

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
35113400 Ρούχα προστασίας και ασφαλείας
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Αντικείμενο της σύμβασης, είναι η προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας, για τις ανάγκες των δικαιούχων εργαζομένων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, οικονομικών ετών 2021 - 2022.

Ως συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών της εν λόγω προμήθειας ορίζεται το χρονικό διάστημα των τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης, ημερομηνία ανάρτησής της στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.. Επισημαίνεται ότι για τα άρθρα 1, 2 και 4 του Παραρτήματος Β΄ «Τεχνική έκθεση - τεχνικές προδιαγραφές - ενδεικτικοί προϋπολογισμοί» της διακήρυξης, ως συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών της εν λόγω προμήθειας ορίζεται το χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης, ημερομηνία ανάρτησής της στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 98 414 760.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
18141000 Γάντια εργασίας
18142000 Προσωπίδες ασφαλείας
18143000 Προστατευτικά εξαρτήματα
18221000 Αδιάβροχος ρουχισμός
18424300 Γάντια μιας χρήσης
18444110 Κράνη
18830000 Προστατευτικά υποδήματα
33968000 Καλύμματα οφθαλμών
44510000 Εργαλεία
44611200 Αναπνευστικές συσκευές
35113490 Προστατευτικές ρόμπες
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας, για τις ανάγκες των δικαιούχων εργαζομένων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, οικονομικών ετών 2021 - 2022.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 6
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:

Σύμφωνα με τους όρους διακήρυξης.

II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής ανά άρθρο, επί των τιμών των άρθρων των ενδεικτικών προϋπολογισμών της Υπηρεσίας, για την ανάδειξη μειοδότη - προμηθευτή.

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.1)Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο τής παρούσας προμήθειας.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.

Ο οικονομικός φορέας θα δεσμεύεται με το Ε.Ε.Ε.Σ. ότι είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο και θα προσκομίσει το σχετικό δικαιολογητικό εγγραφής του, εφόσον αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος, μετά από την αποστολή της σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης σε αυτόν από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα της διακήρυξης.

III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς δεν απαιτείται να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών (3) ετών συν του τρέχοντος, να έχουν εκτελέσει και ολοκληρώσει τουλάχιστον δύο (2) ή και περισσότερες συμβάσεις συναφείς με το ζητούμενο αντικείμενο (προμήθεια ειδών Μ.Α.Π.), οι οποίες αθροιστικά θα είναι είναι συνολικής αξίας ίσης με το 20 % της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α..

III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.2)Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 29/06/2021
Τοπική ώρα: 12:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 08/07/2021
Τοπική ώρα: 11:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, κτίριο «Κεράνης»
Πόλη: Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Ταχ. κωδικός: 182 33
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

α) δέκα (10) ημέρες, από την κοινοποίηση τής προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

β) δεκαπέντε (15) ημέρες, από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως·

γ) δέκα (10) ημέρες, από την πλήρη —πραγματική ή τεκμαιρόμενη— γνώση της πράξης, που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά από την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών, από τη δημοσίευση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες, από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.

Οι σχετικές προθεσμίες αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κοινοποίησης και λήγουν την 19:00 ώρα της τελευταίας ημέρας· εάν δε αυτή είναι κατά τον Νόμο εξαιρέσιμη, οι προθεσμίες λήγουν την 19:00 ώρα της επόμενης εργάσιμης ημέρας (περ. 12 άρθρο 1 του Ν.1157/1981).

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Τμήμα Προμηθειών και Δημοπρασιών της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικών και Εστίασης
Ταχ. διεύθυνση: Ρόδου 181 και Σερήνου
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 104 43
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: e.troupaki@dbda.gr
Τηλέφωνο: +30 2105102408 / +30 2105102409
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.dbda.gr
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
24/05/2021