El sitio web de TED está listo para los formularios electrónicos desde el 2.11.2022. Las búsquedas han cambiado: adapte sus búsquedas expertas predefinidas. Descubra los cambios en las noticias de la página y en las páginas de ayuda actualizadas.

Suministros - 266805-2019

07/06/2019    S109

Rumanía-Ghiroda: Vehículos de lucha contra incendios

2019/S 109-266805

Anuncio de licitación – sectores especiales

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: S.N. Aeroportul Internațional Timișoara „Traian Vuia” S.A.
Número de identificación fiscal: RO11178217
Dirección postal: Str. Aeroport nr. 2
Localidad: Ghiroda
Código NUTS: RO424 Timiş
País: Rumania
Persona de contacto: Mirela Gheorghiu
Correo electrónico: mirela.gheorghiu@aerotim.ro
Teléfono: +40 256386007
Fax: +40 0256490705/+40 0256386100
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.aerotim.ro
Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.e-licitatie.ro
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.6)Principal actividad
Actividades aeroportuarias

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Două autospeciale P.S.I.

Número de referencia: 11099/25.04.2019
II.1.2)Código CPV principal
34144213 Vehículos de lucha contra incendios
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Capacitatea de intervenţie în situatiile de urgentă a S.N. Aeroportul International Timisoara „Traian Vuia” S.A. este asigurată inclusiv de Compartimentului P.S.I. şi Protecţie civilă.

Activitatea structurii mentionate se desfăsoară în conformitate cu cerinţele Doc. ICAO 9137 partea 1 – Rescue and Fire Fighting şi Doc. RACR – AD – PETA editia 2/2015, PIAC – AD – SSI editia 2/2016, Regulamentul E.U. nr. 139/2014, precum si cu măsurile stabilite de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, regăsite în raportul de audit nr. AP03/17.5.2012.

Pentru mentinerea Categoriei de aerodrom RFF 7 si asigurarea in viitorul apropiat a Categoriei RFF 8, conform reglementărilor mai sus menţionate, pentru asigurarea:

— timpului operațional de răspuns de maxim 3 (trei) minute,

— cantităţilor necesare de apă, de spumă şi de pulbere necesare,

— masuri stabilite pentru atenuarea riscurilor,

— cerintele privind evacuarea şi salvarea pasagerilor și echipajelor aeronavelor.

[...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 7 500 000.00 RON
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79632000 Servicios de formación de personal
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO424 Timiş
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

S.N. Aeroportul Internațional Timișoara „Traian Vuia” S.A.

II.2.4)Descripción del contrato:

Cantitatea totala este cea mentionata in Caietul de Sarcini, atasat prezentei pe SEAP, adica 2 autospeciale PSI de capacitate mare specifice activitatilor aeroportuare.

— garantia produselor furnizate pe o perioada de 60 de luni,

— instruirea personalului de operare a autospecialelor la momentul livrarii autospecialelor, anterior semnarii procesului-verbal de receptie a acestora, dupa cum urmeaza:

(a) minim 17 persoane pentru îndeplinirea atribuțiilor de conducător autospecială SSI,

(b) minim 23 persoane pentru îndeplinirea atribuțiilor de servant pentru toate echipamentele din dotarea autospecialelor,

(c) minim 2 persoane pentru îndeplinirea atribuțiilor de instructor pentru personalul propriu.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Componenta tehnica / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Componenta tehnica / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Componenta tehnica / Ponderación: 5
Criterio de calidad - Nombre: Componenta tehnica / Ponderación: 5
Precio - Ponderación: 80
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 9
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Program / Proiect Programul Operational Infrastructura Mare - POIM

II.2.14)Información adicional

Axa Prioritara 2 – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient.

Obiectivul specific – 2.3 – Cresterea gradului de utilizare sustenabila a aeroporturilor.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Cerința nr. 1.

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE în conformitate cu art. 202 alin. (1) din Legea 99/2016.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea entității contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor — sunt:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării,

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2) art. 180 alin. (2) art. 184 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile publice,

— alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 177, 178 și 180, entitatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Cerința nr. 2.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul entității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt:

— Idolu Iulian Daniel – director general,

— Ursu Marius – director economic,

— Stamatovici Daniel – director comercial.

Persoane care pot influenta continutul documentatiei de atribuire sau procedura de atribuire nominalizate in decizia directorului general, pentru deschiderea si evaluarea ofertelor sunt:

— Stamatovici Daniel – director comercial,

— Pirvanescu Adrian – director Siguranta si Securitate,

— Dinu Daniel – director Investitii,

— Sacacian Horia – coordonator Compartiment PSI – PC,

— Lazar Lavinia – consilier juridic,

— Paraschiv Dorel – cadru tehnic PSI,

— Pop Nicoleta – coordonator Contracte si Achizitii Publice.

Modalitatea de îndeplinire:

Entitatea contractanta are obligația completării formularului de integritate conform art. 5 din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică.

Operatorii economici vor completa o declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/2016.

Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traduceri autorizate, in limba romana.

În cazul în care exista incertitudini în ceea ce priveste situatia personala a respectivilor candidati/ofertanti, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita în mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute. Entitatea contractanta poate solicita ofertantilor pe durata desfasurarii procedurii sa depuna toate sau o parte din documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, conform art. 205 alin. (2) din Legea nr. 99/2016.

DUAE constă într-o declarație pe propria răspundere a operatorilor economici, care prezintă dovezi preliminare și înlocuiește certificatele eliberate de autoritățile publice sau de părți terțe. Acest document [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Proportia de subcontractare. Operatorii economici vor preciza partea/părțile din contract pe care intentionează să o/le subcontracteze.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

In cazul In care operatorul economic a decis sa subcontracteze o parte din contract si se bazeaza pe capacitatile subcontractantului pentru executarea partii respective, se va completa un DEAU separat pentru acestia; a se vedea partea II sectiunea C de mai sus. Ofertantul va completa informatiile referitoare la situatia sa, in conformitate cu art. 192 lit. k) din Legea nr. 99/2016. In cazul subcontractarii unor parti din contract, ofertantul trebuie sa prezinte odata cu formularul DUAE si Acordul de subcontractare, incheiat intre ofertant si subcontractant.

III.1.6)Depósitos y garantías exigidos:

Cuantumul garantiei de participare: 50 000 RON, conform prevederilor art. 42 alin. (1)-(6) din HG nr. 394/2016, respectiv se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari în cuantumul mai sus precizat si pentru o perioada de 180 de zile cu respectarea prevederilor art. 42 alin. (7) din HG nr. 394/2016. Contul entitatii contractante: RO70 BRDE 360S V333 5567 3600 in RON, deschis la BRD Group Societe Generale – Timisoara. In cazul in care garantia de participare va fi constituita in alta valuta, se va folosi cursul comunicat de BNR din data publicarii anuntului de participare. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare trebuie sa fie egala cu valabilitatea ofertei (6 luni) de la data limita stabilita pt. depunerea ofertelor. Restituirea garantiei se va face in conform. cu art. 44 din H.G. nr. 394/2016. Dovada constituirii garantiei de participare va fi depusa in SEAP pana la data si ora limita de depunere a ofertelor. In cazul extinderii perioadei de valabilitatea a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi prelungita in mod corespunzator, in caz contrar se considera ca ofertantul si-a retras oferta.

Garantia de buna executie este de 5 % din valoarea contractului, exclusiv T.V.A. si se va constitui, in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data incheierii contractului; va fi constituita conform prevederilor art. 46 alin. (1) din HG 394/2016, respectiv se va constitui printr-un instrument de garantare prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii si devine anexa la contract. Garantia de buna executie a contractului va fi constituita pe o perioada egala cu perioada de valabilitate a contractului + 14 zile. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, în limita prejudiciului creat, daca prestatorul nu îsi îndeplineste obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru prestatorului si emitentului instrumentului de garantare precizând totodata obligatiile care nu au fost respectate.

III.1.8)Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.

In cazul asocierii, ofertantul trebuie sa depuna odata cu DUAE si Acordul de asociere.

Acordul de asociere trebuie sa fie legalizat notarial in cazul in care oferta comuna va fi declarata castigatoare.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Incheierea contractului se va face in masura in care fondurile necesare achizitiei vor fi asigurate prin semnarea contractului de finantare.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 17/07/2019
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 17/01/2020
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 17/07/2019
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

Operatorii economici interesati pot transmite solicitarile de clarificari cu 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor in SEAP la sectiunea Solicitari de clarificare/Intrebari/Comunicari. Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul limita stabilit. Termenul limita pana la care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare este in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea „Solicitari de clarificare/Intrebari/Comunicari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP atat la sectiunea „Solicitari de clarificare/Intrebari/Comunicari” cat si la sectiunea „Lista clarificari, comunicari si decizii” din cadrul anuntului de participare, autoritatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita.

Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistra in SEAP (www.e-licitatie.ro) conform prevederilor art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 394/2016 si vor transmite solicitarile avand in vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante prevazute in lege.

Ca dovada preliminara, initial, operatorii economici participanti la procedura de atribuire prezinta obligatoriu DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

In vederea completarii formularului DUAE, operatorii economici vor consulta notificarea ANAP privind utilizarea DUAE in procedurile desfasurate exclusiv prin mijloace electronice, din data de 8.4.2019, postata pe site-ul ANAP la următorul link: http://anap.gov.ro/web/notificare-privind-utilizarea-duae-in-procedurile-desfasurate-exclusiv-prin-mijloace-electronice/

Fisa de date a achizitiei, Caietul de sarcini si conditiile contractuale pot fi descarcate gratuit de pe SEAP, www.e-licitatie.ro atasat anuntului de participare.

Nota: orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini sau proiectul tehnic), prin care se indica o anumita atestare, autorizare, certificare, origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de fabricatie, o autorizatie/certificare/atestare, se va citi si interpreta ca fiind însotita de mentiunea „sau echivalent”.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Dirección postal: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localidad: București
Código postal: 030084
País: Rumania
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Teléfono: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Dirección de internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Eventualele contestatii se vor depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (C.N.S.C.), in termen de 10 zile, incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre actul entitatii contractante considerat nelegal si vor fi solutionate potrivit Legii 101/2016.

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
04/06/2019