Dostawy - 266810-2020

09/06/2020    S110

Polska-Nowy Sącz: Sprzęt dydaktyczny

2020/S 110-266810

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości
Krajowy numer identyfikacyjny: 734-350-70-21
Adres pocztowy: ul. Wyspiańskiego 13
Miejscowość: Nowy Sącz
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Kod pocztowy: 33-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Trystuła
E-mail: sekretariat@inkubator.nowysacz.pl
Tel.: +48 575066009

Adresy internetowe:

Główny adres: https://bip.malopolska.pl/inkubatorns,m,332665,przetargi-od-2020.html

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka samorządu terytorialnego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni mikroprocesorów (INT) CKZ, Oddział ZSEM na potrzeby realizacji projektu

Numer referencyjny: ZP.271.08.2019.1022
II.1.2)Główny kod CPV
39162110 Sprzęt dydaktyczny
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni mikroprocesorów (INT) CKZ, Oddział ZSEM na potrzeby realizacji projektu (część 8 zamówienia nr ZP.271.03.2019.1022).

Wyżej wymieniony przedmiot zamówienia stanowi wyposażenie pracowni na potrzeby realizacji projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020, 10 oś priorytetowa Wiedza i kompetencje, działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 94 454.28 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38342000 Oscyloskopy
30237280 Akcesoria zasilające
42660000 Narzędzia do lutowania na miękko, lutowania na twardo, obróbki powierzchni oraz maszyny i urządzenia do natryskiwania na gorąco
44510000 Narzędzia
42623000 Frezarki
42991100 Maszyny introligatorskie
42994230 Laminatory
38410000 Przyrządy pomiarowe
31731100 Moduły
48321000 Pakiety oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD)
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
31700000 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
44300000 Kabel, drut i podobne wyroby
31224100 Wtyki i gniazda
32000000 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32551000 Kable telefoniczne i podobny sprzęt
39141300 Szafy
31211310 Wyłączniki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych, ul. Limanowskiego 4, 33-300 Nowy Sącz, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia dotyczy części zamówienia ZP.271.03.2020.1022 (część 8 zamówienia).

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni na potrzeby realizacji projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020, 10 oś priorytetowa Wiedza i kompetencje, działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

Usługa dotyczy:

1. zakupu, dostawy i montażu wyposażenia pracowni mikroprocesorów (INT) CKZ, Oddział ZSEM na potrzeby realizacji projektu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPMP.10.02.02-12-0042/19

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura ograniczona
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 064-152561
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ZP.271.08.2020.1022
Nazwa:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni mikroprocesorów (INT) CKZ, Oddział ZSEM na potrzeby realizacji projektu

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
01/06/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: „Forex It” Paweł Gwóźdź
Miejscowość: Nowy Sącz
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Kod pocztowy: 33-300
Państwo: Polska
Tel.: +48 4439641
Faks: +48 4439641
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 94 454.28 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/06/2020