Leveringen - 266839-2019

07/06/2019    S109

Roemenië-Brașov: Kabel

2019/S 109-266839

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A.
Nationaal identificatienummer: RO14493260
Postadres: Str. Pictor Ştefan Luchian nr. 25
Plaats: Brașov
NUTS-code: RO122 Braşov
Postcode: 500193
Land: Roemenië
Contactpersoon: Elena Patrascu
E-mail: petru.nastase@distributie-energie.ro, magdalena.lungu@distributie-energie.ro, elena.patrascu@distributie-energie.ro
Telefoon: +40 268305656
Fax: +40 268305004
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.sdeets.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.e-licitatie.ro
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Cabluri și conductori

Referentienummer: RO14493260/2019/cap. B2 poz .12 din PAAS
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44321000 Kabel
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Achizitie cabluri si conductori:

— Lot 1 – Cablu trifazat cu izolatie PVC si armatura (ACYAbY),

— Lot 2 – Cabluri de energie din cupru cu izolatie si manta PVC (CYY/CYY-F),

— Lot 3 – Cabluri de energie din cupru cu izolatie, manta PVC si armatura (CYAbY/CYAbY-F),

— Lot 4 – Conductoare de aluminiu și otel-aluminiu, răsucite în fascicol (torsadate) pentru rețele electrice aeriene (T2X),

— Lot 5 – Conductoare flexibile cu izolatie PVC pentru utilizare generala (MYF),

— Lot 6 – Cablu torsadat cu fir purtator pentru LEA medie tensiune 12/20 kV (TA2X FL 2Y),

— Lot 7 – Cablu monopolar de medie tensiune, din aluminiu, cu izolatie de polietilena reticulara si manta din polietilena termoplastica cu protectie transversala si longitudinala impotriva patrunderii apei, 12/20 kV (NA2XS FL 2Y),

— Lot 8 – Conductoare de cupru cu izolatie din PVC pentru utilizare generala (FY),

— Lot 9 – Conductoare de otel-aluminiu cu izolatie XLPE pt. LEA MT – 12/20kV (OAC2X/CAOI2X),

— Lot 10 – Cablu de [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 10
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 10
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cabluri de energie din cupru cu izolație, manta PVC și armătură (CYAbY/CYAbY-F)

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44321000 Kabel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO122 Braşov
Voornaamste plaats van uitvoering:

S.D.E.E. Transilvania Sud.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achizitie – cabluri de energie din cupru cu izolatie, manta PVC si armatura (CYAbY/CYAbY-F) – conform specificatiilor si cantitatilor mentionate in CS si documentatia de atribuire.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cablu torsadat cu fir purtător pentru LEA medie tensiune 12/20 kV (TA2X FL 2Y)

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44321000 Kabel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO122 Braşov
Voornaamste plaats van uitvoering:

S.D.E.E. Transilvania Sud S.A.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achizitie – cablu torsadat cu fir purtator pentru LEA medie tensiune 12/20 kV (TA2X FL 2Y) – conform specificatiilor si cantitatilor mentionate in CS si documentia de atribuire.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Conductoare flexibile cu izolație PVC pentru utilizare generală (MYF)

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44318000 Geleiders
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO122 Braşov
Voornaamste plaats van uitvoering:

S.D.E.E. Transilvania Sud S.A.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achizitie – conductoare flexibile cu izolatie PVC pentru utilizare generala (MYF) – conform specificatiilor si cantitatilor mentionate in CS si documentaia de atribuire.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cablu monopolar de medie tensiune, din aluminiu, cu izolație de polietilenă reticulară și manta din polietilenă termoplastică cu protecție transversală și longitudinală [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44321000 Kabel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO122 Braşov
Voornaamste plaats van uitvoering:

S.D.E.E. Transilvania Sud S.A.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achizitie – cablu monopolar de medie tensiune, din aluminiu, cu izolatie de polietilena reticulara si manta din polietilena termoplastica cu protectie transversala si longitudinala impotriva patrunderii apei, 12/20 kV (NA2XS FL 2Y) – conform specificatiilor tehnice si cantitatilor mentionate in CS si documentatie de atribuire.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Conductoare de cupru cu izolație din PVC pentru utilizare generală (FY)

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44318000 Geleiders
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO122 Braşov
Voornaamste plaats van uitvoering:

S.D.E.E. Transilvania Sud S.A.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achizitie – conductoare de cupru cu izolatie din PVC pentru utilizare generala (FY) – conform specificatiilor tehnice si cantitatilor mentionate in CS si documentatia de atribuire.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cablu de energie cu izolație de polietilenă reticulară și manta din PVC, cu armături din benzi de oțel (AC2XAbY) manta din PVC, cu armături din benzi de oțel (AC2XAbY)

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44321000 Kabel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO122 Braşov
Voornaamste plaats van uitvoering:

S.D.E.E. Transilvania Sud S.A.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achizitie – cablu de energie cu izolatie de polietilena reticulara si manta din PVC, cu armaturi din benzi de otel (AC2XAbY) – conform specificatiilor tehnnice si cantitatilor mentionate in CS si documentatia de atribuire.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Conductoare de aluminiu și oțel-aluminiu, răsucite în fascicol (torsadate) pentru rețele electrice aeriene (T2X)

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44318000 Geleiders
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO122 Braşov
Voornaamste plaats van uitvoering:

S.D.E.E. Transilvania Sud S.A.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achizitie – conductoare de aluminiu și otel-aluminiu, răsucite în fascicol (torsadate) pentru rețele electrice aeriene (T2X) – conform specificatiilor si cantitatilor mentionate in CS si documentatia de atribuire.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cablu trifazat cu izolație PVC și armătură (ACYAbY)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44321000 Kabel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO122 Braşov
Voornaamste plaats van uitvoering:

S.D.E.E. Transilvania Sud.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achizitie – cablu trifazat cu izolatie PVC si armatura (ACYAbY) – conform specificatiilor si cantitatilor mentionate in CS si documentia de atribuire.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cabluri de energie din cupru cu izolație și manta PVC (CYY/CYY-F)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44321000 Kabel
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO122 Braşov
Voornaamste plaats van uitvoering:

S.D.E.E. Transilvania Sud S.A.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achizitie cabluri de energie din cupru cu izolatie si manta PVC (CYY/CYY-F) – conform specificatiilor si cantitatilor mentionate in CS si documentatia de atribuire.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Conductoare de oțel-aluminiu cu izolație XLPE pt. LEA MT – 12/20kV (OAC2X/CAOI2X)

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44318000 Geleiders
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO122 Braşov
Voornaamste plaats van uitvoering:

S.D.E.E. Transilvania Sud S.A.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achizitie – conductoare de otel-aluminiu cu izolatie XLPE pt LEA MT – 12/20kV (OAC2X/CAOI2X) – conform specificatiilor tehnice si cantitatilor mentionate in CS si documentatia de atribuire.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1) Documente din care sa rezulte faptul ca ofertantul si asociatul/subcontractantul/tertul sustinator (dupa caz) nu se incadreaza in situatiile prevazute la:

(a) art. 177 din Legea 99/2016,

(b) art. 178 din Legea 99/2016,

(c) art. 180 din Legea 99/2016, prin prezentare DUAE (vezi art. 202 din Legea 99/2016);

2) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 73 din Legea 99/2016, privind conflictul de interese, persoanele cu functii de decizie în cadrul autoritatii pentru aceasta procedura sunt:

— dir. gen. Sinan Mustafa,

— dir. gen. adj. Eduard Dragos Staicu,

— dir. Monica Radulescu,

— dir. Alexandru Nine,

— dir. Dep. Elena Patrascu,

— sef Serv. Zoltan Sandor.

Declaratia se va prezenta odata cu DUAE de catre toti participantii la procedura (ofertant, asociat, subcontractant, tert sustinator).

Initial, la depunerea ofertelor se va prezenta DUAE, iar ofertantii clasati pe primele 3 locuri, dupa finalizarea evaluarii ofertelor la solicitarea entitatii contractante va trebui sa prezinte:

(a) Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale din care sa rezulte lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor si taxelor locale la momentul depunerii acestora, in original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul",

(b) Certificat privind plata impozitelor si taxelor si a contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat din care sa rezulte lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor si taxelor si a contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat la momentul depunerii acestora, in original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul",

(c) Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv si, dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile publice; pentru a face dovada neincadrarii in situatiile de excludere prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016.

Persoanele juridice/fizice straine, initial, la depunerea ofertelor, vor depune DUAE, iar ulterior dupa finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea entitatii contractante, ofertantii clasati pe primele 3 locuri pot depune documente doveditoare in conformitate cu prevederile art. 177, 178, 180 si 181 din Legea nr. 99/2016; cf. art. 181 din Legea 99/2016, se vor prezenta documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. Alte documente edificatoare dupa caz.

1) Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de îndeplinire: completare DUAE, urmând ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau, pentru ofertantii straini, document echivalent emis în tara de rezidenta, sa fie prezentat la solicitarea entitatii contractante doar de ofertantii clasati pe primele 3 locuri in urma finalizarii evaluarii ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Datele inscrise in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale in momentul prezentarii documentelor.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Loturile: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Proportia de subcontractare. Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are intentia sa o subcontracteze.

Loturile: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Operatorilor economici li se impune/solicita sa demonstreze ca au livrat produse similare obiectului contractului in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor stabilita initial prin invitatia de participare publicata in SEAP, chiar daca ulterior initierii procedurii entitatea contractanta va decala aceasta data) din care sa rezulte faptul ca ofertantul a livrat produse de natura si complexitatea similara/comparabila cu produsele care fac obiectul contractului/livrari de tipul celor precizate in obiectul contractului („Cabluri si Conductori") pentru valori cumulate de cel putin:

— 726 000,00 RON – lot 1,

— 174 000,00 RON – lot 2,

— 272 000,00 RON – lot 3,

— 1 145 000,00 RON – lot 4,

— 210 000,00 RON – lot 5,

— 385 000,00 RON – lot 6,

— 801 000,00 RON – lot 7,

— 187 000,00 RON – lot 8,

— 170 000,00 RON – lot 9,

— 213 000,00 RON – lot 10 la nivelul a unuia sau mai multor contracte.

Eventuele minimumeisen:

Odata cu completarea DUAE se prezinta si acordul de subcontractare conform DUAE. La solicitarea autoritatii contractante, doar ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor vor prezenta documentele suport pentru indeplinirea cerintei.

Documentele ce urmeaza a fi prezentate pentru dovedirea bunurilor livrate, asa cum sunt acestea specificate de operatorul economic/ofertant in DUAE vor trebui prezentate la solicitarea entitatii contractante doar de ofertantii clasati pe primele 3 locuri la finalizarea evaluarii.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

Acordul-cadru se va incheia cu maxim 3 operatori economici, cu reluarea competitiei pentru atribuirea contractelor subsecvente. In cazul in care numarul de operatori economici care au depus oferta si care indeplinesc criteriile de calificare si selectie este mai mic decat numarul maxim indicat, entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a continua procedura de atribuire numai cu acel/acei operatori economici care indeplinesc cerintele solicitate. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe locurile 3 si 4 au preturi egale, in vederea departajarii ofertelor, entitatea contractanta va solicita acestora reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare in SEAP. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii entitatii contractante. Entitatea contractanta atribuie contractele subsecvente in baza acestui acord-cadru prin reluarea competitiei intre semnatarii acordului, prin transmiterea invitatiei de participare la reofertare catre toti operatorii economici semnatari ai acordului-cadru. Obiectul reluarii competitiei este pretul ofertei, adjudecarea urmand sa se faca in baza criteriului de atribuire „Pretul cel mai scazut”. In procesul de reofertare se modifica doar pretul ofertei, in sensul imbunatatirii acestuia si fara sa afecteze elementele/conditiile stabilite prin documentatia de atribuire. Invitatia la reofertare se va face pe e-mail si va contine: cantitatile ce urmeaza a fi achizitionate, modul de depunere/transmitere a ofertelor, data limita pana la care operatorii economici au dreptul de a depune/transmite noua oferta. Procesul de reofertare se demareaza dupa semnarea acordului-cadru, iar operatorii economici trebuie sa raspunda in termen de maxim 2 zile de la invitatia de reofertare. In cazul in care, in urma procesului de reofertare, nu se obtine o imbunatatire a pretului, contractul subsecvent i se va atribui ofertantului clasat pe primul loc in cadrul procedurii aplicate pentru incheierea acordului-cadru, prin luarea in considerare a conditiilor si elementelor prevazute in oferta initiala a acestuia actualizata.

Acord de asociere (daca este cazul). În cazul asocierii se va depune acordul de asociere si propriul dosar de calificare, intrucat criteriile de calificare referitoare la situatia personala a ofertantului, trebuie respectate de fiecare asociat în parte, iar criteriile de calificare referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale trebuie respectate de fiecare asociat in parte pentru partea de contract pe care o realizeaza. Capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Odata cu completarea DUAE, se prezinta si acordul de asociere. Documentele justificative in ceea ce priveste acordurile de asociere si de subcontractantare si angajamentul ferm vor fi prezentate doar de catre ofertantul clasat pe locul I intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor la solicitarea entitatii contractante, conf. art. 205 alin. (2) din Legea nr. 99/2016 si art. 109 alin. (3), coroborat cu art. 72 din HG nr. 394/2016.

III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Valoarea garantiei de participare este de pt.:

— Lot 1 = 7 200 RON,

— Lot 2 = 1 700 RON,

— Lot 3 = 2 700 RON,

— Lot 4 = 11 400 RON,

— Lot 5 = 2 100 RON,

— Lot 6 = 3 800 RON,

— Lot 7 = 8 000 RON,

— Lot 8 = 1 800 RON,

— Lot 9 = 1 700 RON,

— Lot 10 = 2 100 RON.

Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila si se constituie conform art. 42 din HG 394/2016. Pentru cei care doresc sa depuna garantia prin virament bancar/ordin de plata contul este: cont RO68RNCB0053016896031571 BCR Brasov.

Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la termenul limita de depunere a ofertelor. In cazul constituirii garantiei de participare prin Polita de asigurare se va prezenta si copie dupa documentul prin care s-a facut plata contravalorii Politei de asigurare.

Ofertele care nu sunt însotite de dovada constituirii garantiei de participare vor fi respinse conf. art. 71 din HG 394/2016. Ofertantul pierde garantia de participare conform art. 43 din HG 394/2016. Garantia pentru participare se restituie conf. art. 44 din HG 94/2016. Perioada de valabilitate a garantia de participare este de 100 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor.

Garantia de buna executie in cuantum de 10 % din val. contract fara TVA. Modalitatea de constituire este conform art. 46 din HG 394/2016.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 3
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/07/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 11/10/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 11/07/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Membrii Comisiei de evaluare.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: http://www.cnsc.ro
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/06/2019