Services - 266912-2019

07/06/2019    S109

Czechia-Prague: Telephone and data transmission services

2019/S 109-266912

Contract notice – utilities

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Letiště Praha, a.s.
National registration number: 28244532
Postal address: K letišti 1019/6
Town: Praha
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Postal code: 161 00
Country: Czechia
Contact person: Ondřej Němeček
E-mail: ondrej.nemecek@prg.aero
Internet address(es):
Main address: www.prg.aero.cz
Address of the buyer profile: https://zakazky.prg.aero
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://zakazky.cah.cz/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://zakazky.cah.cz/
I.6)Main activity
Airport-related activities

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Výběr dodavatele mobilních telekomunikačních služeb 2020 - 2023

II.1.2)Main CPV code
64210000 Telephone and data transmission services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Předmětem veřejné zakázky je poskytování mobilních telekomunikačních služeb (hlas, sms, data) po dobu 48 měsíců.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 40 000 000.00 CZK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
64212000 Mobile-telephone services
64212100 Short Message Service (SMS) services
64212200 Enhanced Messaging Service (EMS) services
64212300 Multimedia Message Service (MMS) services
64212500 General Packet Radio Services (GPRS) services
64215000 IP telephone services
64212700 Universal Mobile Telephone System (UMTS) services
64212600 Enhanced Data for GSM Evolution (EDGE) services
72300000 Data services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
Main site or place of performance:

Letiště Václava Havla (Letiště Praha, a.s.) a Česká republika.

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem veřejné zakázky je poskytování mobilních telekomunikačních služeb (hlas, sms, data) po dobu 48 měsíců.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 40 000 000.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

V.6. Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ

V.6.1. Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ prokáže dodavatel, který:

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

V.6.2. Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle čl. V.6.1. písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle čl. V.6.1. písm. a) splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

V.6.3. Základní způsobilost může dodavatel ve své nabídce prokázat čestným prohlášením, pro které lze použít vzor, který je přílohou D této ZD. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za dodavatele v souladu s platným zápisem dodavatele v obchodním rejstříku nebo osobou oprávněnou jednat na základě plné moci. Vybraný dodavatel pak bude muset předložit originály nebo ověřené kopie konkrétních dokumentů prokazujících splnění základní způsobilosti, pokud je již zadavatel nebude mít k dispozici.

V.7. Profesní způsobilost dle ust. § 77 ZZVZ

V.7.1. Profesní způsobilost prokáže dodavatel, který předloží:

a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;

b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu této Veřejné zakázky, tj. doklad prokazující příslušné živnostenské podnikání či licenci v následujícím nebo obdobném předmětu podnikání:

— Zajišťování veřejných komunikačních sítí dle § 7 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb.,

— Poskytování služeb elektronických komunikací dle § 7 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb.,

— Poskytování platebních služeb malého rozsahu.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

VI. Obchodní a platební podmínky, pojištění

VI.1.1. Pro účely Veřejné zakázky bude stanoven závazek minimálního finančního plnění. Závazek minimálního finančního plnění je stanoven ve výši maximálně 60 % z Nabídkové ceny (dále jen „Minimální závazek“). Minimální závazek bude rozdělen mezi jednotlivé členy Sdružení zadavatelů, a to následovně:

— Letiště Praha, a.s. 76 % z 60 % Nabídkové ceny,

— Czech Airlines Handling, a.s. 3 % z 60 % Nabídkové ceny,

— Czech Airlines Technics, a.s. 21 % z 60 % Nabídkové ceny.

Výše minimálního závazku bude v obchodních podmínkách zadavatele a návrhu smlouvy dodavatele stanovena v absolutní hodnotě dle přílohy G této ZD. Smlouva bude uzavřena s každým členem Sdružení zadavatelů samostatně.

VI.1.2. Informace o obchodních a platebních podmínkách plnění Veřejné zakázky jsou stanoveny v Příloze B této ZD - obchodní podmínky zadavatele.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Jako elektronický prostředek pro provedení elektronické aukce bude použita aplikace E-ZAK na adrese https://zakazky.prg.aero.

Pro účast dodavatele je vyžadována předchozí registrace v této aplikaci.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2019/S 028-063622
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/06/2019
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/12/2019
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/06/2019
Local time: 12:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
04/06/2019