Nos complace anunciar que la nueva versión del portal TED se desplegará el 29 de enero de 2024 (fecha indicativa aún por confirmar). ¿Le interesa descubrir las nuevas funcionalidades, mejoras y repercusiones para los usuarios? Le invitamos a visitar nuestro artículo y a encontrar más información sobre los principales cambios y nuevas funcionalidades.

Hay algunos errores que afectan a la manera en la que se muestran los anuncios de formularios electrónicos. Estamos trabajando para solucionar el problema. Mientras tanto, le rogamos consulte nuestra página sobre este tema si desea obtener más información y orientación.

Está abierta la inscripción a nuestro cuarto taller para reutilizadores de datos de TED el 14 de diciembre de 2023

Servicios - 266912-2019

07/06/2019    S109

Chequia-Praga: Servicios telefónicos y de transmisión de datos

2019/S 109-266912

Anuncio de licitación – sectores especiales

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Letiště Praha, a.s.
Número de identificación fiscal: 28244532
Dirección postal: K letišti 1019/6
Localidad: Praha
Código NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Código postal: 161 00
País: Chequia
Persona de contacto: Ondřej Němeček
Correo electrónico: ondrej.nemecek@prg.aero
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.prg.aero.cz
Dirección del perfil de comprador: https://zakazky.prg.aero
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://zakazky.cah.cz/
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://zakazky.cah.cz/
I.6)Principal actividad
Actividades aeroportuarias

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Výběr dodavatele mobilních telekomunikačních služeb 2020 - 2023

II.1.2)Código CPV principal
64210000 Servicios telefónicos y de transmisión de datos
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem veřejné zakázky je poskytování mobilních telekomunikačních služeb (hlas, sms, data) po dobu 48 měsíců.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 40 000 000.00 CZK
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
64212000 Servicios de telefonía móvil
64212100 Servicios del Servicio de Mensajes Cortos (SMS)
64212200 Servicios del Servicio de Mensajería Multimedia (EMS)
64212300 Servicios del Servicio de Mensajes Multimedia (MMS)
64212500 Servicios del Servicio General de Radio por Paquetes (GPRS)
64215000 Servicios telefónicos PI
64212700 Servicios del Sistema Universal de Telefonía Móvil (UMTS)
64212600 Servicios de Datos Ampliados para la Evolución de GSM (EDGE)
72300000 Servicios relacionados con datos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Letiště Václava Havla (Letiště Praha, a.s.) a Česká republika.

II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem veřejné zakázky je poskytování mobilních telekomunikačních služeb (hlas, sms, data) po dobu 48 měsíců.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 40 000 000.00 CZK
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 48
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

V.6. Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ

V.6.1. Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ prokáže dodavatel, který:

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

V.6.2. Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle čl. V.6.1. písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle čl. V.6.1. písm. a) splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

V.6.3. Základní způsobilost může dodavatel ve své nabídce prokázat čestným prohlášením, pro které lze použít vzor, který je přílohou D této ZD. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za dodavatele v souladu s platným zápisem dodavatele v obchodním rejstříku nebo osobou oprávněnou jednat na základě plné moci. Vybraný dodavatel pak bude muset předložit originály nebo ověřené kopie konkrétních dokumentů prokazujících splnění základní způsobilosti, pokud je již zadavatel nebude mít k dispozici.

V.7. Profesní způsobilost dle ust. § 77 ZZVZ

V.7.1. Profesní způsobilost prokáže dodavatel, který předloží:

a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;

b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu této Veřejné zakázky, tj. doklad prokazující příslušné živnostenské podnikání či licenci v následujícím nebo obdobném předmětu podnikání:

— Zajišťování veřejných komunikačních sítí dle § 7 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb.,

— Poskytování služeb elektronických komunikací dle § 7 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb.,

— Poskytování platebních služeb malého rozsahu.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.7)Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:

VI. Obchodní a platební podmínky, pojištění

VI.1.1. Pro účely Veřejné zakázky bude stanoven závazek minimálního finančního plnění. Závazek minimálního finančního plnění je stanoven ve výši maximálně 60 % z Nabídkové ceny (dále jen „Minimální závazek“). Minimální závazek bude rozdělen mezi jednotlivé členy Sdružení zadavatelů, a to následovně:

— Letiště Praha, a.s. 76 % z 60 % Nabídkové ceny,

— Czech Airlines Handling, a.s. 3 % z 60 % Nabídkové ceny,

— Czech Airlines Technics, a.s. 21 % z 60 % Nabídkové ceny.

Výše minimálního závazku bude v obchodních podmínkách zadavatele a návrhu smlouvy dodavatele stanovena v absolutní hodnotě dle přílohy G této ZD. Smlouva bude uzavřena s každým členem Sdružení zadavatelů samostatně.

VI.1.2. Informace o obchodních a platebních podmínkách plnění Veřejné zakázky jsou stanoveny v Příloze B této ZD - obchodní podmínky zadavatele.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
Se realizará una subasta electrónica
Información complementaria acerca de la subasta electrónica:

Jako elektronický prostředek pro provedení elektronické aukce bude použita aplikace E-ZAK na adrese https://zakazky.prg.aero.

Pro účast dodavatele je vyžadována předchozí registrace v této aplikaci.

IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 028-063622
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 21/06/2019
Hora local: 12:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Checo
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 31/12/2019
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 21/06/2019
Hora local: 12:00

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: tř. Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: https://www.uohs.cz/
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
04/06/2019