Tjenesteydelser - 267093-2015

Vis forkortet udgave

30/07/2015    S145

Luxembourg-Luxembourg: Forbedring af data om udgifter til uddannelse

2015/S 145-267093

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Europa-Kommissionen, Eurostat
Postadresse: rue Alcide de Gasperi
By: Luxembourg
Postnummer: 2920
Land: Luxembourg
Att: hr. Gallo Gueye, direktør
Mailadresse: estat-financial-cell-dir-f@ec.europa.eu
Fax: +352 4301-34415

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://ec.europa.eu/eurostat

Elektronisk adgang til oplysninger: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=955

Yderligere oplysninger fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
Officielt navn: Eurostat
Postadresse: rue Alcide de Gasperi (Kirchberg)
By: Luxembourg
Postnummer: 2920
Land: Luxembourg
Mailadresse: estat-financial-cell-dir-f@ec.europa.eu
Internetadresse: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=955

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Eurostat — afdeling A.5
Postadresse: (CAD) BECH F2/907, Jean Monnet-Bygningen — hovedindgangen, rue Albert Wehrer (Kirchberg)
By: Luxembourg
Postnummer: 2920
Land: Luxembourg

I.2)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.3)Hovedaktivitet
Andet: statistikker.
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Forbedring af data om udgifter til uddannelse.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 10: Markeds- og opinionsundersøgelser
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: i kontrahentens lokaler.
NUTS-kode
II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Forbedring af data om udgifter til uddannelse.
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

79330000 Statistiske tjenesteydelser

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Kontraktens omfang anslås til ca. 500 persondage i løbet af den maksimale kontraktvarighed (26 måneder). Tallet er beregnet på grundlag af de tidligere erfaringer og under antagelse af, at personalet bliver umiddelbart operationelt.
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 26 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Se udbudsmaterialet (https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=955).

III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Se udbudsmaterialet (https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=955).

III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:

Se udbudsmaterialet (https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=955).

III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: ja

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Offentlig
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
ESTAT/F/2015/032.
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Frist for modtagelse af anmodninger om dokumenter eller for adgang til dokumenter: 24.8.2015
Skal der betales for dokumenterne?: nej
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
10.9.2015 - 16:30
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Ethvert officielt EU-sprog
IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 12 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.3.8)Åbning af bud
Dato: 24.9.2015 - 10:00

Sted:

Joseph Bech-Bygningen, lokale B4/444, rue Alphonse Weicker 5, 2721 Luxembourg, LUXEMBOURG.

Der må være personer til stede under åbningen af bud: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3)Yderligere oplysninger

Udbudsmaterialet kan downloades fra adressen anført ovenfor i punkt I.1. Webstedet vil blive opdateret løbende, og det er tilbudsgiverens ansvar at kontrollere, om der er opdateringer og ændringer i løbet af udbudsperioden (https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=955).

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Retten
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
Mailadresse: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Indgivelse af klager

Præcise oplysninger om klagefrist(er): De kan fremsætte bemærkninger vedrørende tildelingsproceduren til den ordregivende myndighed anført i punkt I.1. Hvis De mener, at der var fejl og forsømmelser, kan De indgive en klage til Den Europæiske Ombudsmand i 2 år efter, De har fået kendskab til de forhold, som klagen vedrører (se http://www.ombudsman.europa.eu). En klage bevirker ikke, at perioden for indgivelse af en klage afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klage. Senest 2 måneder efter underrettelsen om tildeling kan De indgive klage til det organ, der er omhandlet i punkt VI.4.1.

VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20.7.2015