Υπηρεσίες - 267094-2015

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

30/07/2015    S145

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Ανάπτυξη, εφαρμογή και συντήρηση των λειτουργικών συστημάτων χρηματοοικονομικών πληροφοριών (IT DIMOS III)

2015/S 145-267094

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού
Ταχ. Διεύθυνση: avenue d'Auderghem 19, BRE2
Πόλη: Βρυξέλλες
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Υπόψη: Προϊστάμενου μονάδας R4
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: budg-2015-po-01@ec.europa.eu

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/call_tenders/call_tenders_DGbudg/call_tenders_en.cfm

Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1000

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται:
Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

I.2)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο / οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.3)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
I.4)Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης

Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: ναι

Επίσημη επωνυμία: Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB)
Ταχ. Διεύθυνση: rue de la Science 27
Πόλη: Βρυξέλλες
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ

Επίσημη επωνυμία: Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)
Ταχ. Διεύθυνση: Schwarzenbergplatz 11
Πόλη: Βιέννη
Ταχ. κωδικός: 1040
Χώρα: ΑΥΣΤΡΙΑ

Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound)
Ταχ. Διεύθυνση: Wyattville Road, Loughlinstown
Πόλη: Δουβλίνο 18
Χώρα: ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA)
Ταχ. Διεύθυνση: Rävala pst 4
Πόλη: Τάλιν
Ταχ. κωδικός: 10143
Χώρα: ΕΣΘΟΝΙΑ

Επίσημη επωνυμία: Εκτελεστικός Οργανισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERCEA)
Ταχ. Διεύθυνση: Covent Garden, place Charles Rogier 16
Πόλη: Βρυξέλλες
Ταχ. κωδικός: 1210
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ

Επίσημη επωνυμία: Κοινή επιχείρηση ECSEL
Ταχ. Διεύθυνση: avenue de la Toison d'Or 56–60
Πόλη: Βρυξέλλες
Ταχ. κωδικός: 1060
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ

Επίσημη επωνυμία: Γραφείο της Γενικής Γραμματείας των Ευρωπαϊκών Σχολείων
Ταχ. Διεύθυνση: rue Joseph II 30
Πόλη: Βρυξέλλες
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ

Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA)
Ταχ. Διεύθυνση: Westhafenplatz 1
Πόλη: Φρανκφούρτη
Ταχ. κωδικός: 60327
Χώρα: ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Επίσημη επωνυμία: Europol
Ταχ. Διεύθυνση: Eisenhowerlaan 73
Πόλη: Χάγη
Ταχ. κωδικός: 2517 KK
Χώρα: ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ)
Ταχ. Διεύθυνση: Neumann Janos utca 1/E.
Πόλη: Βουδαπέστη
Ταχ. κωδικός: 1117
Χώρα: ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO)
Ταχ. Διεύθυνση: MTC συγκρότημα A, Winemakers Wharf, Μεγάλος Λιμένας
Πόλη: Βαλέτα
Ταχ. κωδικός: MT-MRS 1917
Χώρα: ΜΑΛΤΑ

Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA)
Ταχ. Διεύθυνση: Ottoplatz 1
Πόλη: Κολωνία
Ταχ. κωδικός: 50679
Χώρα: ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)
Ταχ. Διεύθυνση: via Carlo Magno 1A
Πόλη: Πάρμα PR
Ταχ. κωδικός: 43126
Χώρα: ΙΤΑΛΙΑ

Επίσημη επωνυμία: Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας (REA)
Ταχ. Διεύθυνση: place Charles Rogier 16
Πόλη: Βρυξέλλες
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ

Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ταχ. Διεύθυνση: rue Wiertz 60
Πόλη: Βρυξέλλες
Ταχ. κωδικός: 1047
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ

Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
Ταχ. Διεύθυνση: Sonnemannstraße 20
Πόλη: Φρανκφούρτη
Ταχ. κωδικός: 60314
Χώρα: ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ΕΟΣ)
Ταχ. Διεύθυνση: 120 rue Marc Lefrancq
Πόλη: Βαλανσιέν
Ταχ. κωδικός: 59300
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης

II.1)Περιγραφή
II.1.1)Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:
Ανάπτυξη, εφαρμογή και συντήρηση των λειτουργικών συστημάτων χρηματοοικονομικών πληροφοριών (IT DIMOS III).
II.1.2)Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Υπηρεσίες
Κατηγορία υπηρεσιών: αριθ 7: Υπηρεσίες πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες
Κύριος τόπος ή τοποθεσία των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: Βρυξέλλες.

Κωδικός NUTS BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

II.1.3)Πληροφορίες σχετικά με δημόσια σύμβαση, συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)
Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας πλαισίου
II.1.4)Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο
Συμφωνία πλαίσιο με πολλούς φορείς
μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων στην προβλεπόμενη συμφωνία πλαίσιο: 3

Διάρκεια της συμφωνίας πλαισίου

Διάρκεια σε έτη: 1

Εκτιμώμενη συνολική αξία αγορών για τη συνολική διάρκεια της συμφωνίας πλαισίου

Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 77 000 000 EUR
II.1.5)Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών
Παροχή εντός έδρας (intra muros) και εκτός έδρας (extra muros) υπηρεσιών συνδρομής σε ό,τι αφορά την τεχνολογία των πληροφοριών για συστήματα χρηματοοικονομικής διαχείρισης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς, όπως ορίζεται στις συμβάσεις-πλαίσια που καλύπτει την ανάπτυξη (dev.) και τις επιχειρήσεις (ops) χρηματοοικονομικών συστημάτων ΤΠ.
II.1.6)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

72000000 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη

II.1.7)Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement – GPA): ναι
II.1.8)Τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες: όχι
II.1.9)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2)Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης
II.2.1)Συνολική ποσότητα ή έκταση:
77 000 000 EUR.
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 77 000 000 EUR
II.2.2)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.3)Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις
Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί: ναι
Αριθμός ενδεχόμενων ανανεώσεων: 3
Στην περίπτωση ανανεώσιμων συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών, προβλεπόμενο χρονικό πλαίσιο για διαδοχικές συμβάσεις:
σε μήνες: 12 (από την ανάθεση της σύμβασης)
II.3)Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης
Διάρκεια σε μήνες: 12 (από την ανάθεση της σύμβασης)

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.1.1)Απαιτούμενες εγγυήσεις:
III.1.2)Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
III.1.3)Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
Οι εταίροι σε περίπτωση κοινής προσφοράς φέρουν από κοινού και εις ολόκληρον την ευθύνη έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκτέλεση της σύμβασης στο σύνολό της. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε έγγραφα διαγωνισμού.
III.1.4)Άλλοι ειδικοί όροι
Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται σε ειδικούς όρους: ναι
Περιγραφή των ειδικών όρων: Χρήση συμβάσεων-πλαισίων με μηχανισμό διαδοχικής σειράς. Για ορισμένα προφίλ εργασιών, απαιτούνται πιστοποιήσεις. Λεπτομέρειες παρέχονται στα έγγραφα του διαγωνισμού.
III.2)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.2.1)Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Βλέπε έγγραφα διαγωνισμού.
III.2.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Οι υποψήφιοι οφείλουν να αποδείξουν ότι διαθέτουν επαρκή οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα για να εκτελέσουν τη σύμβαση. Βλέπε έγγραφα διαγωνισμού.
Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων: Απόδειξη ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων:
ισολογισμοί ή αποσπάσματα ισολογισμών τουλάχιστον των τελευταίων 2 οικονομικών ετών για τα οποία έχουν κλείσει οι λογαριασμοί ή ισοδύναμα δικαιολογητικά (π.χ. σε περίπτωση που το εταιρικό δίκαιο της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι δεν απαιτεί τη δημοσίευση ισολογισμών),
λογαριασμοί κέρδους και ζημίας των τελευταίων 2 οικονομικών ετών,
δήλωση του συνολικού κύκλου εργασιών σχετικά με υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών SAP και του συνολικού κύκλου εργασιών σχετικά με υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών άλλων εκτός SAP κατά τα τελευταία 3 οικονομικά έτη, η οποία κατοχυρώνει ετήσιο μέσο όρο ίσο με ή ανώτερο από 23 000 000 EUR και 15 000 000 EUR αντίστοιχα.
Τα κατώτατα όρια θα επαληθευτούν με βάση τα ποσά του κύκλου εργασιών για τα τελευταία 3 έτη (ποσά για το 2012, 2013 και 2014). Σε περίπτωση κοινής προσφοράς (π.χ. κοινοπραξία), τα εν λόγω κατώτατα όρια θα επαληθευτούν στο συνδυασμένο επίπεδο του ομίλου.
Βλέπε έγγραφα διαγωνισμού.
III.2.3)Τεχνική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:
Οι υποψήφιοι οφείλουν να αποδείξουν ότι διαθέτουν επαρκή τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την εκτέλεση της σύμβασης. Βλέπε έγγραφα διαγωνισμού.
Ελάχιστο(α) επίπεδο(α) ενδεχομένως απαιτούμενων προσόντων:
Ελάχιστος συνολικός αριθμός προσωπικού που εργάζεται σε συμβουλευτικές υπηρεσίες ΤΠ (υποψήφιος και υπεργολάβοι):
500.
Βλέπε έγγραφα διαγωνισμού.
III.2.4)Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.3)Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρεσιών
III.3.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Η εκτέλεση της υπηρεσίας επιφυλάσσεται σε συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία: όχι
III.3.2)Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών
Τα νομικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών τους που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της σύμβασης: ναι

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Είδος διαδικασίας
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτός
IV.1.2)Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν
IV.1.3)Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.2)Κριτήρια ανάθεσης
IV.2.1)Κριτήρια ανάθεσης
Η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, στην πρόσκληση υποβολής προσφορών ή διαπραγμάτευσης ή στο περιγραφικό έγγραφο
IV.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: όχι
IV.3)Διοικητικές πληροφορίες
IV.3.1)Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή:
BUDG15/PO/01.
IV.3.2)Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση
όχι
IV.3.3)Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου
Έγγραφα που χορηγούνται αντί αντιτίμου: όχι
IV.3.4)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
6.10.2015 - 16:00
IV.3.5)Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε επιλεγμένους υποψηφίους
IV.3.6)Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής
Οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ
IV.3.7)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.3.8)Όροι για το άνοιγμα των προσφορών
Ημερομηνία: 13.10.2015 - 10:00

Τόπος:

ΓΔ Προϋπολογισμού, avenue d'Auderghem 19, κτίριο BRE2, αίθουσα συνεδριάσεων 07/405, Βρυξέλλες, ΒΕΛΓΙΟ.

Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: ναι
Πρόσθετες πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία ανοίγματος προσφορών: 1 εκπρόσωπος κατ' ανώτατο όριο ανά υποψήφιο.

Μπορεί να πραγματοποιηθεί κράτηση θέσης για το άνοιγμα των προσφορών τουλάχιστον 1 εβδομάδα πριν από την ημερομηνία αποσφράγισης, μέσω της λειτουργικής διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: budg-2015-po-01@ec.europa.eu

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Επίσημη επωνυμία: Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. Διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Λουξεμβούργο
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ecj.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 433766
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://curia.europa.eu

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Ταχ. Διεύθυνση: 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403
Πόλη: Στρασβούργο
Ταχ. κωδικός: 67001
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
Τηλέφωνο: +33 388172313
Φαξ: +33 388179062
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://ombudsman.europa.eu

VI.4.2)Υποβολή προσφυγών
VI.4.3)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. Διεύθυνση: rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Λουξεμβούργο
Ταχ. κωδικός: 2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://curia.europa.eu

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:
20.7.2015