Diensten - 267094-2015

Beknopt weergeven

30/07/2015    S145

België-Brussel: Ontwikkeling, implementatie en onderhoud van operationele financiële informatiesystemen (IT Dimos III)

2015/S 145-267094

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Europese Commissie, directoraat-generaal Begroting
Postadres: Oudergemselaan 19, BRE2
Plaats: Brussel
Postcode: 1049
Land: België
Ter attentie van: hoofd administratieve eenheid R4
E-mail: budg-2015-po-01@ec.europa.eu

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/call_tenders/call_tenders_DGbudg/call_tenders_en.cfm

Elektronische toegang tot informatie : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1000

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

I.2)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.3)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten

De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: ja

Officiële benaming: Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (GAR)
Postadres: Wetenschapsstraat 27
Plaats: Brussel
Postcode: 1049
Land: België

Officiële benaming: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)
Postadres: Schwarzenbergplatz 11
Plaats: Wenen
Postcode: 1040
Land: Oostenrijk

Officiële benaming: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound)
Postadres: Wyattville Road, Loughlinstown
Plaats: Dublin 18
Land: Ierland

Officiële benaming: Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA)
Postadres: Rävala pst 4
Plaats: Tallinn
Postcode: 10143
Land: Estland

Officiële benaming: Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad (ERCEA)
Postadres: Covent Garden, Karel Rogierplein 16
Plaats: Brussel
Postcode: 1210
Land: België

Officiële benaming: Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel
Postadres: Gulden Vlieslaan 56-60
Plaats: Brussel
Postcode: 1060
Land: België

Officiële benaming: Bureau van de secretaris-generaal van de Europese scholen
Postadres: Jozef II-straat 30
Plaats: Brussel
Postcode: 1049
Land: België

Officiële benaming: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA)
Postadres: Westhafenplatz 1
Plaats: Frankfurt am Main
Postcode: 60327
Land: Duitsland

Officiële benaming: Europol
Postadres: Eisenhowerlaan 73
Plaats: 's-Gravenhage
Postcode: 2517 KK
Land: Nederland

Officiële benaming: Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT)
Postadres: Neumann Janos utca 1/E.
Plaats: Boedapest
Postcode: 1117
Land: Hongarije

Officiële benaming: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)
Postadres: „MTC Block A”, Winemakers Wharf, Grand Harbour
Plaats: Valletta
Postcode: MT-MRS 1917
Land: Malta

Officiële benaming: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA)
Postadres: Ottoplatz 1
Plaats: Keulen
Postcode: 50679
Land: Duitsland

Officiële benaming: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)
Postadres: via Carlo Magno 1A
Plaats: Parma PR
Postcode: 43126
Land: Italië

Officiële benaming: Uitvoerend Agentschap onderzoek (REA)
Postadres: Karel Rogierplein 16
Plaats: Brussel
Postcode: 1049
Land: België

Officiële benaming: Europees Parlement
Postadres: Wiertzstraat 60
Plaats: Brussel
Postcode: 1047
Land: België

Officiële benaming: Europese Centrale Bank
Postadres: Sonnemannstraße 20
Plaats: Frankfurt am Main
Postcode: 60314
Land: Duitsland

Officiële benaming: Europees Spoorwegbureau (ESB)
Postadres: 120 rue Marc Lefrancq
Plaats: Valenciennes
Postcode: 59300
Land: Frankrijk

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Ontwikkeling, implementatie en onderhoud van operationele financiële informatiesystemen (IT Dimos III).
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Diensten
Dienstencategorie nr 7: Computer- en aanverwante diensten
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Brussel.

NUTS-code BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

II.1.3)Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst
II.1.4)Inlichtingen over de raamovereenkomst
Raamovereenkomst met verschillende ondernemingen
maximumaantal deelnemers aan de beoogde raamovereenkomst: 3

Looptijd van de raamovereenkomst

Jaar/jaren: 1

Geraamde totale waarde van de aankopen voor de gehele duur van de raamovereenkomst

Geraamde waarde zonder btw: 77 000 000 EUR
II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Ter plaatse („intra muros”) en op afstand („extra muros”) diensten verlenen aan de Europese Commissie en andere Europese instellingen, organen en agentschappen inzake IT-bijstand voor systemen voor financieel beheer, zoals gespecificeerd in de raamovereenkomsten voor de ontwikkeling en besturing van financiële IT-systemen.
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

II.1.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.1.8)Percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.9)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2)Hoeveelheid of omvang van de opdracht
II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:
77 000 000 EUR.
Geraamde waarde zonder btw: 77 000 000 EUR
II.2.2)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.3)Inlichtingen over verlengingen
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Aantal mogelijke verlengingen: 3
In geval van verlengbare opdrachten voor leveringen of diensten, geraamd tijdsbestek voor verdere opdrachten:
In maanden: 12 (vanaf de gunning van de opdracht)
II.3)Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht
Periode in maanden: 12 (vanaf de gunning van de opdracht)

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:
III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
Partners in een gezamenlijke inschrijving aanvaarden de gezamenlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid jegens de Europese Commissie voor de uitvoering van de opdracht als geheel. Zie de aanbestedingsstukken voor meer informatie.
III.1.4)Ander bijzondere voorwaarden
De uitvoering van de opdracht is aan bepaalde voorwaarden onderworpen: ja
Beschrijving van de bijzondere voorwaarden: gebruik van raamovereenkomsten volgens het cascademechanisme. Voor bepaalde functieprofielen zijn getuigschriften vereist. Details worden verstrekt in de aanbestedingsstukken.
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: zie de aanbestedingsstukken.
III.2.2)Economische en financiële draagkracht
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: inschrijvers moeten bewijzen dat zij over voldoende economische en financiële draagkracht beschikken om de opdracht te kunnen uitvoeren. Zie de aanbestedingsstukken.
Eventuele minimumeisen: bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's:
balansen of uittreksels uit balansen van minstens de laatste 2 volledige boekjaren, of gelijkwaardige documentatie (bijv. indien de vennootschapswetgeving van het land waar u bent gevestigd geen publicatie van de balans voorschrijft);
winst-en-verliesrekeningen voor de laatste 2 boekjaren;
een verklaring betreffende de totale omzet met betrekking tot SAP-diensten op het gebied van IT en de totale omzet betreffende niet-SAP-diensten op het gebied van IT voor de laatste 3 boekjaren, waaruit een jaarlijks gemiddelde blijkt van respectievelijk minstens 23 000 000 EUR en 15 000 000 EUR.
De drempels worden gecontroleerd op basis van de omzetcijfers voor de laatste 3 jaar (cijfers van 2012, 2013 en 2014). In het geval van een gezamenlijke inschrijving (bijv. een consortium) worden deze drempels gecontroleerd voor de groep als geheel.
Zie de aanbestedingsstukken.
III.2.3)Vakbekwaamheid
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
inschrijvers moeten bewijzen dat zij over voldoende vakbekwaamheid en vakkundigheid beschikken om de opdracht te kunnen uitvoeren. Zie de aanbestedingsstukken.
Eventuele minimumeisen:
totale minimumaantal personeelsleden dat werkzaam is op het gebied van IT-consultancy (inschrijver + onderaannemers):
500.
Zie de aanbestedingsstukken.
III.2.4)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.3)Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
III.3.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden: neen
III.3.2)Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel
Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast: ja

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.1.2)Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen
IV.1.3)Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
BUDG15/PO/01.
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
neen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
Tegen betaling verkrijgbare documenten: neen
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
6.10.2015 - 16:00
IV.3.5)Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Elke officiële EU-taal
IV.3.7)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Periode in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen)
IV.3.8)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13.10.2015 - 10:00

Plaats:

directoraat-generaal Begroting, Oudergemselaan 19, Gebouw BRE2, vergaderzaal 07/405, Brussel, BELGIË.

Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: ja
Extra inlichtingen over toegelaten personen en openingsprocedure: maximaal 1 vertegenwoordiger per inschrijver.

Een plaats om de opening van de inschrijvingen bij te wonen kan uiterlijk 1 week vóór de datum van opening worden verkregen via de functionele mailbox: budg-2015-po-01@ec.europa.eu

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.3)Nadere inlichtingen
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Hof van Justitie van de Europese Unie
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxemburg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: ecj.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 433766
Internetadres: http://curia.europa.eu

Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Europese Ombudsman
Postadres: 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403
Plaats: Straatsburg
Postcode: 67001
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetadres: http://ombudsman.europa.eu

VI.4.2)Instellen van beroep
VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming: Gerecht
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxemburg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20.7.2015