Werken - 267118-2022

20/05/2022    S98

Polen-Warschau: Installeren van telecommunicatie-uitrusting

2022/S 098-267118

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministerstwo Finansów, Biuro Administracyjne
Postadres: ul. Świętokrzyska 12
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 00-916
Land: Polen
Contactpersoon: Jolanta.iwanowska@mf.gov.pl
E-mail: wzp@mf.gov.pl
Telefoon: +48 226945400
Fax: +48 226945268
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.gov.pl/web/finanse/zamowienia-publiczne
Adres van het kopersprofiel: www.gov.pl/web/finanse/zamowienia-publiczne
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.gov.pl/web/finanse/zamowienia-publiczne
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rozbudowa istniejącej instalacji ZSZIT (BMS) - zaprojektuj i wybuduj

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45314000 Installeren van telecommunicatie-uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Rozbudowa istniejącej instalacji ZSZIT (BMS) - zaprojektuj i wybuduj

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 648 781.00 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45311000 Aanbrengen van elektrische bedrading en fittings
71321000 Technische ontwerpdiensten voor mechanische en elektrische installaties voor gebouwen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Rozbudowa istniejącej instalacji ZSZIT (BMS) - zaprojektuj i wybuduj

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamówienie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ)

II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
30/06/2022

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Modernizacja węzłów cieplnych wraz z modernizacją centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Modernizacja węzłów cieplnych wraz z modernizacją centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 8 943 090.00 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45331000 Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning
45332200 Loodgieterswerkzaamheden aan waterleidingen
09323000 Stadsverwarming
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Voornaamste plaats van uitvoering:

Warszawa, ul. Świętokrzyska 12

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Modernizacja węzłów cieplnych wraz z modernizacją centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamówienie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ)

II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
30/06/2022

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Szczegółowe informacje o poszczególnych zamówieniach będą publikowane na stronie zamawiajacego

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/05/2022