Υπηρεσίες - 267123-2014

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

06/08/2014    S149

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Μελέτη σχετικά με την «Ανοικτή ψηφιακή επιστήμη» — SMART 2014/0007

2014/S 149-267123

Διορθωτική προκήρυξη

(Συμπλήρωμα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 29.7.2014, 2014/S 143-256106)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών, DGCNECT-C3, υπόψη κ. José Cotta, BU33-03/065, 1049Βρυξέλλες, ΒΕΛΓΙΟ. Tηλ. +32 22996434. E-mail: cnect-c3@ec.europa.eu

Αντί 

I.1) Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής:

[...]

Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: https://etendering.ted.europa.eu/user/eo-register.html#

IV.3.4) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:

10.9.2014 ...

Διάβαζε 

I.1) Επωνυμία, διευθύνσεις και σημείο(α) επικοινωνίας:

[...]

Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=581

IV.3.4) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:

17.9.2014 ...