Werken - 267126-2022

20/05/2022    S98

Nederland-Bussum: Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden

2022/S 098-267126

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Gooise Meren
Nationaal identificatienummer: 41649935
Postadres: Brinklaan 35
Plaats: Bussum
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1404 EP
Land: Nederland
Contactpersoon: Niels Wiarda
E-mail: inkoop@gooisemeren.nl
Telefoon: +31 352070000
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://gooisemeren.nl/
Adres van het kopersprofiel: http://www.isgv.nl
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marktconsultatie - Zonnegeluidswal A1 Gooimeer (verwachte einddatum: 05-07-2022).

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Het aanbrengen, onderhouden en exploiteren van een zonnepark op een geluidswal (zie marktconsulatiedocument).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09330000 Zonne-energie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Gooise Meren

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
23/04/2041

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/05/2022