Werken - 267127-2022

20/05/2022    S98

Nederland-Leiden: Bouwen van parkeergarage

2022/S 098-267127

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Naturalis Biodiversity Center
Nationaal identificatienummer: 41647282
Postadres: Darwinweg 2
Plaats: Leiden
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2333CR
Land: Nederland
Contactpersoon: Koen Berkenbosch
E-mail: aanbesteding@naturalis.nl
Telefoon: +31 715687600
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.naturalis.nl
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Museum en onderzoeksinstelling

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marktconsultatie - Marktverkenning ontwikkeling en realisatie parkeergebouw (verwachte einddatum: 16-06-2022).

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45213312 Bouwen van parkeergarage
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Dit betreft een marktverkenning voor de verdere ontwikkeling en realisatie van een parkeergebouw, zie voor nadere info bijgevoegde documenten.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Leiden

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dit is momenteel nog niet bekend.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
31/12/2022

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/05/2022