Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

Ajutați-ne să îmbunătățim site-ul TED participând la un scurt sondaj!

Servicii - 267143-2019

10/06/2019    S110    Agenții - Servicii - Anunţ de participare - Procedura competitivă cu negociere 

Grecia-Salonic: Furnizare de servicii juridice

2019/S 110-267143

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:

Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: CEDEFOP - Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale
Adresă: Europe 123, PO Box 22427
Localitate: Thessaloniki
Cod NUTS: EL522
Cod poștal: 55102
Țară: Grecia
Persoană de contact: Glykeria Bacharidou
E-mail: glykeria.bacharidou@cedefop.europa.eu
Telefon: +30 2310490109

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: http://www.cedefop.europa.eu

Adresa profilului cumpărătorului: http://www.cedefop.europa.eu

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4958
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Educație

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare de servicii juridice

Număr de referinţă: CPN/DIR/AG/LegalServices/001/19
II.1.2)Cod CPV principal
79100000
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul prezentei licitații este de a achiziționa o varietate de servicii juridice care să acopere necesitățile Cedefop.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 240 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: EL522
Locul principal de executare:

Sarcinile vor fi executate la sediul contractantului. Dacă este necesar, serviciile specifice vor fi livrate la sediul Cedefop din Salonic-Grecia.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Obiectivul contractului este de a achiziționa servicii juridice care să acopere nevoile Cedefop, inclusiv:

— litigii și pre-litigii,

— proceduri judiciare, administrative și legale,

— Ombudsmanul European și plângerile AEPD,

— Anchete OLAF,

— anchetele administrative și procedurile disciplinare,

— transparența și accesul public la documente,

— funcționarea și guvernanța Agenției, aspecte juridice legate de achiziții publice, probleme administrative și resurse umane etc.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Contractul va intra în vigoare la data semnării sale de către ultima parte contractantă, va avea o durată inițială de un (1) an și va fi reînnoit automat de maximum trei (3) ori, de fiecare dată pe o perioadă suplimentară de un (1) an, acoperind o perioadă totală de achiziționare de patru (4) ani (1 + 1 + 1 +1).

II.2.9)Informaţii privind limitarea numărului de candidaţi care urmează să fie invitaţi
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Astfel cum se indică în dosarul achiziției.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.1)Informații privind o anumită profesie
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură competitivă cu negociere
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.5)Informaţii privind negocierea
Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contractul pe baza ofertelor iniţiale fără a desfăşura negocieri
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 05/07/2019
Ora locală: 17:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
Data: 25/07/2019
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:

În cazul unor circumstanțe neprevăzute care implică epuizarea mai rapidă decât s-a prevăzut inițial a valorii globale a acestui contract, Cedefop își rezervă dreptul de recurge la o „procedură de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare” cu contractantul (contractanții) existent (existenți) în scopul majorării valorii maxime specificate mai sus cu până la 50% din plafonul contractului [punctul 11.1 litera (e) Anexa 1 la Regulamentul financiar al UE (FR)].

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100

Adresă internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100

Adresă internet: http://curia.europa.eu

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
03/06/2019