Bauleistung - 267154-2022

20/05/2022    S98

Danmark-København: Bygge- og anlægsarbejder

2022/S 098-267154

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Udviklingsselskabet By & Havn I/S
CVR-nummer: 30823702
Postadresse: Nordre Toldbod 7
By: København K
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1259
Land: Danmark
Kontaktperson: Thor Bjørneboe
E-mail: THB@byoghavn.dk
Telefon: +45 23467336
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.byoghavn.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://rib-software.dk/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Byudvikling og havnedrift

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af ny træbrygge og renovering af bølgebryder samt anlæg af nyt landskab omkring BIGs nye domicil

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45000000 Bygge- og anlægsarbejder
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Opgaven udføres i hovedentreprise og vedrører udførelsen af renovering af en mole, etablering af en ny træbrygge samt etablering af nyt landskab omkring arkitektvirksomheden BIGs nye domicilbygning, beliggende på den nordøstlige del af Sundmolen. Sundmolen er et gammelt havneområde og er karakteriseret ved en blanding af store, gamle pakhuse, som rummer en lang række erhvervsvirksomheder, samt nye bolig- og erhvervsbyggerier. I forbindelse med at arkitektvirksomheden BIG er ved at bygge deres nye domicilbygning på spidsen af Sundmolen, skal den nordøstlige del af sundmolen renoveres og der skal etableres en ny træbrygge. Landskabet omkring den nye BIG domicilbygning skal etableres som en del af den udbudte opgave. Sundmolens nordøstlige kaj og mole udgør til sammen ca. 500 m, hvoraf de første ca. 230 meter udgøres af en spunsvægsindfatning, de midterste ca. 130 meter udgøres af en stensætning og de sidste ca. 140 meter udgøres af en bølgebryder, som er opført.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 46 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45113000 Byggepladsarbejder
45242000 Arbejder i forbindelse med rekreative faciliteter ved vandet
45243200 Anlægsarbejde: bølgebrydere
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

Københavns Nordhavn, nærmere den nordøstlige side af Sundmolen fsva. etablering af træbrygge og renovering af bølgebryder samt spidsen af Sundmolen fsva. landskabsprojektet.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Opgaven består i hovedtræk af følgende delarbejder:

• Nedbrydning og bortskaffelse af eksisterende anlæg (støttevæg, belægning, kajudstyr mv.).

• Renovering af eksisterende betonkasser.

• Etablering af en ny spunsvæg samt jordankre.

• Etablering af nye stribefundamenter og brøndringe til træbrygge.

• Etablering af nye stålpæle som fundament til træbrygge.

• Etablering af ny træbrygge og estakadevæg i azobé.

• Etablering af nyt kajudstyr som redningsstiger, redningsliner, bænke, afvisertømmer mv.

• Etablering af belysning med pullert, lysspot i kantbjælker og ved fyr.

• Etablering af nyt landskab omkring arkitektvirksomheden BIG’s nye domicil.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Nøglepersoner og projektorganisation / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Samarbejde, styring og koordinering af entreprisen / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 50
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Udvælgelse vil ske på baggrund af de vedlagte referencer. Ansøger kan vedlægge op til 5 referencer. Udvælgelse sker alene på baggrund af ansøgers beskrivelse af referencerne. Det kan derfor være fordelagtigt for ansøger at beskrive omfanget og indholdet af sine referencer udførligt, og herunder påpege forhold, der gør den enkelte reference særligt sammenlignelig med kontraktens genstand. For en nærmere beskrivelse henvises til udbudsbetingelsernes punkt om udvælgelse.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

By & Havn vil ikke tage tilbuddet i betragtning, hvis tilbudsgiver er omfattet af en eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§135-136, ligesom tilbud heller ikke vil blive taget i betragtning, hvis tilbudsgiver er omfattet af en eller flere af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 og 7.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

• Ansøger skal i de ved ansøgningsfristen seneste 3 afsluttede og reviderede årsregnskaber have haft en omsætning pr. år på minimum 80.000.000 DKK inden for bygge- og anlægsopgaver.

• Ansøger skal have haft en soliditetsgrad på mindst 20 % i det ved ansøgningsfristen senest afsluttede og reviderede årsregnskab.

• Ansøger skal have haft en egenkapital på mindst 50.000.000 DKK i det ved ansøgningsfristen senest afsluttede og reviderede årsregnskab.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

For så vidt angår anlæggelsen af træbrygger og bølgebrydere forstås ved ”sammenlignelige anlægsprojekter” udførelse af anlægsarbejder i forbindelse med anlæg eller renovation af kajanlæg, herunder spuns forankret med jordankre, samt forboring i kalk, der med hensyn til art, omfang og kompleksitet svarer til de arbejder, der skal udføres under den udbudte hovedentreprisekontrakt.

For så vidt angår anlæggelsen af byrummet forstås ved ”sammenlignelige anlægsprojekter” udførelse af belægninger bestående af store præfabrikeret betonbelægningssten, opsætning af store betonmøbler, som løftes ind med en kran samt udførelse af beplantning og vækstlagsopbygninger, der med hensyn til art, omfang og kompleksitet svarer til de arbejder, der skal udføres under den udbudte hovedentreprisekontrakt.

Ved relevant erfaring relateret til anlæggelse af ny træbrygge og renovering af bølgebry-der forstås:

• Erfaring med renovation af kajanlæg, herunder installering af spunsvæg, installering af jordankre, etablering af friholderværk og etablering af kajudstyr

• Erfaring nedtagning og opbygning af granitvæg

• Erfaring med forboring i kalk

Ordregiver tillægger det i den forbindelse positiv vægt, hvis referencerne viser erfaring med:

• Etablering af spuns som er forankret vha. jordankre, samt pæle (her med særlig fokus på jordankrene)

• Betonrenovering af vandbygningskonstruktioner (her med særlig fokus på in-situ beton på utilgængelige steder, bl.a. moler mv.)

• Etablering af træbrygger og lignende i tropisk træ

Ved relevant erfaring relateret til anlæggelse af byrummet forstås:

• Udførelse af belægninger bestående af store præfabrikeret betonbelægningssten.

• Opsætning af store betonmøbler, som løftes ind med en kran.

• Udførelse af beplantning og vækstlagsopbygninger.

Ordregiver lægger desuden vægt på omfanget af de oplyste referencer. Relevante referencer, der omfatter udførelsen af omfattende, relevante bygge- og anlægsarbejder, bliver således bedømt mere positivt end tilsvarende referencer, der omfatter udførelsen af arbejder i mindre omfang.

Ordregiver vil udvælge fem til at afgive tilbud. Udvælgelse sker alene på baggrund af ansøgers beskrivelse af referencerne. Det kan derfor være fordelagtigt for ansøger at beskrive omfanget og indholdet af sine referencer udførligt, og herunder påpege forhold, der gør den enkelte reference særligt sammenlignelig med kontraktens genstand.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

• Ansøger skal have en (1) reference, der dokumenterer relevant erfaring med anlægsarbejder i forbindelse med anlæggelse af træbrygger og bølgebrydere.

• Ansøger skal have en (1) reference, der dokumenterer relevant erfaring med anlæggelse af byrym.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Kontraktvilkår findes i udkast til hovedentreprisekontrakt, der er en del af udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/06/2022
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 27/06/2022
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet ligger frit tilgængeligt på Rib Software Byggeweb under TN nummer 854766B.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

henhold til § 3 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (tilgængelig påwww.retsinformation.dk), gælder der følgende frister for indgivelse af klager:

Klager over udbud og beslutninger, der er omfattet af kapitel II og III i udbudsloven, som ikke angår spørgsmål om en ansøgers manglende prækvalifikation, skal i henhold til § 7, stk. 2 i lov om Klagenævnet for Udbud indgives til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt (med virkning fra dagen efter dagen for offentliggørelsen).

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, når underretningen er ledsaget af en kort begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere/tilbudsgivere om, at ordregiver har indgået en rammeaftale, jf. udbudslovens § 2, stk. 2, eller § 171, stk. 4, når underretningen er ledsaget af en kort begrundelse for beslutningen.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning om at videreføre kontrakten, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage er indgivet til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4. Hvis klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klager endvidere anføre, om der er begæret opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1 i lov om Klagenævnet for Udbud.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning er tilgængelig på den i pkt. VI.4.1) anførte internetadresse

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Telefon: +45 41715000
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/05/2022