Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от 2.11.2022 г. насам. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ.

Услуги - 267158-2019

10/06/2019    S110

Люксембург-Люксембург: ЕИБ - Централизирани услуги и оборудване за сканиране на документи за Групата на ЕИБ

2019/S 110-267158

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска инвестиционна банка
Пощенски адрес: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Град: Luxembourg
код NUTS: LU000 Luxembourg
Пощенски код: L-2950
Държава: Люксембург
Електронна поща: cs-procurement@eib.org
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.eib.org
Адрес на профила на купувача: http://www.eib.org/en/about/procurement/calls/op-1519.htm
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Централизирани услуги и оборудване за сканиране на документи за Групата на ЕИБ

Референтен номер: CFT-1519
II.1.2)Основен CPV код
79999100 Услуги по сканиране
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

ЕИБ публикува тази покана за участие в търг с намерението да възложи поръчка за услуги за предоставянето на централизирани услуги и оборудване за сканиране на документи за Групата на ЕИБ. Доставчикът на услугата ще предостави човешки ресурси и лизингово оборудване на Групата на ЕИБ за продължителността на поръчката за услуги.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30124500 Принадлежности за скенер
30124520 Подавач на документи за скенер
30216110 Скенери за компютри
72000000 ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка
48318000 Софтуерни пакети за скенери
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU000 Luxembourg
Основно място на изпълнение:

Помещенията на групата на ЕИБ в Люксембург.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

ЕИБ публикува тази покана за участие в търг с намерението да възложи поръчка за услуги за предоставянето на централизирани услуги и оборудване за сканиране на документи за Групата на ЕИБ. Доставчикът на услугата ще предостави човешки ресурси и лизингово оборудване на Групата на ЕИБ за продължителността на поръчката за услуги, както следва:

Човешки ресурси:

— 1 ИТ експерт и ръководител на външния персонал;

— 1 ИТ експерт;

— 2-ма помощник-ръководители на центъра за сканиране и оператор по управление на качеството,

— 3-ма оператори в центъра за сканиране.

За всеки от горните ресурси доставчикът на услуги ще предостави и резерви (вж. повече подробности в техническите спецификации на търга).

Лизингово оборудване:

— 1 скенер за книги;

— 2 плоски скенера;

— 9 скенера със среден капацитет;

— 1 широкоформатен скенер;

— 1 софтуер за заснемане.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Методология и разбиране на услугите / Тежест: 30
Критерий за качество - Име: Качество на предложената система за поддържане на оборудването / Тежест: 15
Критерий за качество - Име: Предложена стратегия за гарантиране на заместването, приемствеността и възнаграждението (ако е постигната целта в проучването на удовлетвореността на служителите на групата на ЕИБ) на персонала на място / Тежест: 20
Цена - Тежест: 35
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 232-529225
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Наименование:

Централизирани услуги и оборудване за сканиране на документи за Групата на ЕИБ

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Всички оферти бяха отхвърлени, тъй като са счетени за неотговарящи на задължителните изисквания.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В рамките на 2 месеца от получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който е станало известно.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
03/06/2019