We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Usluge - 267172-2019

10/06/2019    S110    Europska komisija - Usluge - Obavijest o javnoj nabavi - Otvoreni postupak 

Luksemburg-Luxembourg: Statističke usluge u području proširenja, susjedstva i razvojne suradnje

2019/S 110-267172

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:

Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, Eurostat
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU
Poštanski broj: L-2920
Država: Luksemburg
Osoba za kontakt: Financial cell Directorates A and B
E-pošta: ESTAT-CALLS-FOR-TENDER-DIRECTORATES-A-B@ec.europa.eu

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://ec.europa.eu/eurostat

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4824
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4824
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Statistika

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Statističke usluge u području proširenja, susjedstva i razvojne suradnje

Referentni broj: ESTAT/B/2019/004
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79330000
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Statističke usluge u području proširenja, susjedstva i razvojne suradnje.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 195 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za najveći broj grupa: 4
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Seminari, radionice i radne skupine za južne države EPS-a

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79330000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU
II.2.4)Opis nabave:

Cilj je ove grupe organizacija 9 događanja povezanih sa sastancima radne skupine i radionicama za južne države EPS-a između 2020. i 2021.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 250 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Europski statistički program od 2013. do 2020.

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Prikupljanje, provjera i širenje podataka za države obuhvaćene postupkom proširenja i države EPS-a

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79330000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU
II.2.4)Opis nabave:

Ciljevi su ovog nadmetanja:

— testiranje revidiranih struktura Eurostatove javne baze podataka (Eurobase) za države izvan EU-a i prilagodba upitnika u skladu s revidiranim strukturama,

— prikupljanje podataka i njihovo unošenje u domene baze podataka Eurobase za države izvan EU-a,

— procjena sadržaja postojećih članaka za „Statistics Explained (SE)” te predlaganje treba li ih izbrisati, spojiti 2 ili više članaka za SE ili ih ažurirati novim podacima,

— dodavanje novih članaka za SE, i

— izrada informativnih brošura.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 575 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 38
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Europski statistički program od 2013. do 2020.

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Program osposobljavanja za južne države EPS-a

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79330000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU
II.2.4)Opis nabave:

Glavni je cilj ovog ugovora pomoć u pripremi i organizaciji (uključujući sve logističke aspekte) tečajeva osposobljavanja za južne države EPS-a i treće države .

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 250 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Europski statistički program od 2013. do 2020.

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Seminari visoke razine za više rukovodeće osoblje u državama EECCA-e

Grupa br.: 4
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79330000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: LU
II.2.4)Opis nabave:

Glavni je cilj ovog ugovora pomoć u organizaciji intelektualnog sadržaja i logičkih aspekata seminara visoke razine za više rukovodeće osoblje u državama EECCA-e.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 120 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Europski statistički program od 2013. do 2020.

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3)

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1)Podaci o određenoj struci
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3)

III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 15/07/2019
Lokalno vrijeme: 16:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski, Bugarski, Danski, Njemački, Grčki, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Latvijski, Litavski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Španjolski, Švedski, Češki
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 12 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 17/07/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Eurostat

Room B3/464

Joseph Bech Building

5, rue Alphonse Weicker

L-2721 Luxembourg (Kirchberg), LUKSEMBURG

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati najviše 2 predstavnika po ponuditelju.Poduzeća koja žele nazočiti otvaranju moraju priopćiti svoju namjeru e-poštom najmanje 48 sati unaprijed. Svi detalji o sadržaju i postupku obavijesti objašnjeni su u odjeljku 4.3.2 tehničkih specifikacija.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100

Internetska adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3)

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
04/06/2019