Ajutați-ne să îmbunătățim site-ul TED participând la un scurt sondaj!

Servicii - 267172-2019

10/06/2019    S110    Comisia Europeană - Servicii - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

Luxemburg-Luxemburg: Servicii statistice în domeniul extinderii, al vecinătății și al cooperării pentru dezvoltare

2019/S 110-267172

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Eurostat
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU
Cod poștal: L-2920
Țară: Luxemburg
Persoană de contact: Financial cell Directorates A and B
E-mail: ESTAT-CALLS-FOR-TENDER-DIRECTORATES-A-B@ec.europa.eu

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: http://ec.europa.eu/eurostat

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4824
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4824
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Statistică

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii statistice în domeniul extinderii, al vecinătății și al cooperării pentru dezvoltare

Număr de referinţă: ESTAT/B/2019/004
II.1.2)Cod CPV principal
79330000
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Servicii statistice în domeniul extinderii, al vecinătății și al cooperării pentru dezvoltare.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 195 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 4
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Seminarii, ateliere și grupuri de lucru pentru țările din regiunea sudică a PEV

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79330000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Obiectivul acestui lot îl reprezintă organizarea a 9 evenimente legate de întâlnirile grupurilor de lucru și ateliere de lucru pentru țările din regiunea sudică a PEV în perioada 2020 - 2021.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 250 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Programul statistic european 2013-2020

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Colectarea, validarea și diseminarea datelor pentru țările candidate la extindere și PEV

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79330000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Obiectivele acestei licitații sunt de a:

— testa structurile revizuite ale bazei de date publice Eurostat (Eurobase) pentru țările din afara UE și adaptarea chestionarelor la structurile revizuite,

— colecta datele și a popula cu ele domeniile Eurobase pentru țările din afara UE,

— evalua conținutul articolelor Statistics Explained (SE) existente pentru a propune fie ștergerea, fie îmbinarea a 2 sau mai multe articole SE sau actualizarea lor cu date noi,

— adăuga noi articole SE, și

— elabora fișe informative.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 575 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 38
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Programul statistic european 2013-2020

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Program de formare în țările din regiunea sudică a PEV

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79330000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Obiectivul principal al acestui contract este asistența pentru pregătirea și organizarea (inclusiv a tuturor aspectelor logistice) cursurilor de formare pentru țările din regiunea sudică a PEV și din țările terțe.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 250 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Programul statistic european 2013-2020

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Seminarii la nivel înalt pentru conducerea superioară a țărilor EECCA

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79330000
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Obiectivul principal al acestui contract este asistența în organizarea atât a conținutului intelectual, cât și a aspectelor logistice ale seminariilor la nivel înalt pentru conducerea superioară a țărilor EECCA.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 120 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Programul statistic european 2013-2020

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A se vedea adresa de internet indicată în Secțiunea I.3)

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.1)Informații privind o anumită profesie
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

A se vedea adresa de internet indicată în Secțiunea I.3)

III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 15/07/2019
Ora locală: 16:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză, Bulgară, Daneză, Germană, Grecă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Letonă, Lituaniană, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Spaniolă, Suedeză, Cehă
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 12 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 17/07/2019
Ora locală: 10:00
Locul:

Eurostat

Room B3/464

Joseph Bech Building

5, rue Alphonse Weicker

L-2721 Luxembourg (Kirchberg), LUXEMBURG

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

La ședința de deschidere pot participa maximum 2 reprezentanți din partea fiecărui ofertant.Companiile care doresc să participe sunt rugate să își anunțe intenția cu cel puțin 48 de ore în prealabil. Toate detaliile din conținutul notificării și procedura sunt explicate în secțiunea 4.3.2 din Specificațiile tehnice.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
Se va accepta facturarea electronică
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Adresă internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

A se vedea adresa de internet indicată în Secțiunea I.3)

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
04/06/2019