Pomôžte nám zlepšiť webovú stránku TED vyplnením nášho krátkeho dotazníka!

Služby - 267176-2019

10/06/2019    S110    Európska komisia - Služby - Dodatočné informácie - Užšia súťaž 

Belgicko-Brusel: Transeurópske služby pre telematiku medzi správami – (TESTA)

2019/S 110-267176

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2019/S 099-238502)

Právny základ:

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Directorate-General for Informatics, Directorate A: Strategy and Resources, Unit A3: ICT Procurement and Contracts
Poštová adresa: Rue Montoyer 15, Office: 07/P001
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE100
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: Digit contracts info centre
E-mail: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Telefón: +32 229-60762
Fax: +32 229-57702

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en#related

Adresa stránky profilu kupujúceho: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department/informatics-tenders-and-contracts_en

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Pozri zoznam zúčastnených inštitúcií, agentúr a orgánov (pozri bod VI.3)
Poštová adresa: Rue Montoyer 15, Office: 07/P001
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE100
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: Digit contracts info centrE
E-mail: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Telefón: +32 229-60762
Fax: +32 229-57702

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en#related

Adresa stránky profilu kupujúceho: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department/informatics-tenders-and-contracts_en

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Transeurópske služby pre telematiku medzi správami – (TESTA)

Referenčné číslo: DIGIT/A3/PR/2019/010
II.1.2)Hlavný kód CPV
64200000
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Transeurópske služby pre telematiku medzi správami.

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
05/06/2019
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2019/S 099-238502

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: VI.3)
Miesto, kde má byť text upravený: Dodatočné informácie:
Namiesto:

Európska komisia vypísala tento postup vo svojom mene a v mene týchto inštitúcií, agentúr a orgánov EÚ:

Európsky parlament, Luxemburg, Luxembursko;

Rada Európskej únie, Brusel

Súdny dvor Európskej únie, Luxemburg

Európsky hospodársky a sociálny výbor, Brusel

Výbor regiónov (BE)

Európska služba pre vonkajšiu činnosť, Brusel, Belgicko;

Európsky inovačný a technologický inštitút, Budapešť, Maďarsko;

Európsky orgán pre bankovníctvo, Paríž, Francúzsko;

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy, Paríž, Francúzsko;

Európska obranná agentúra, Brusel, Belgicko;

Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva, Budapešť, Maďarsko;

Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva, Haag, Holandsko;

Európska jednotka pre justičnú spoluprácu, Haag, Holandsko;

Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky, Ljubljana, Slovinsko;

Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie, Luxemburg, Luxembursko;

Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania, Solún, Grécko;

Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva, Kolín, Nemecko;

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb, Štokholm, Švédsko;

Európska chemická agentúra, Helsinki, Fínsko;

Európska environmentálna agentúra, Kodaň, Dánsko;

Európska agentúra pre kontrolu rybárstva, Vigo, Španielsko;

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, Parma, Taliansko;

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť, Vilnius, Litva;

Európska agentúra pre lieky, Amsterdam, Holandsko;

Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť, Lisabon, Portugalsko;

Európska námorná bezpečnostná agentúra, Lisabon, Portugalsko;

Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť, Heraklion, Grécko;

Železničná agentúra Európskej únie, Valenciennes, Francúzsko;

Európska nadácia pre odborné vzdelávanie, Turín, Taliansko;

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, Bilbao, Španielsko;

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok, Dublin, Írsko;

Agentúra Európskej únie pre základné práva, Viedeň, Rakúsko;

Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž, Varšava, Poľsko;

Agentúra pre európsky GNSS, Brusel, Belgicko;

Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, Tallin, Estónsko;

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo, Alicante, Španielsko;

Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, Brusel, Belgicko;

Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie a potraviny, Luxemburg, Luxembursko;

Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy, Barcelona, Španielsko;

Spoločný podnik pre palivové články a vodík, Brusel, Belgicko;

Spoločný podnik SESAR, Brusel, Belgicko;

Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín, Angers, Francúzsko;

Satelitné stredisko Európskej únie, Torrejón de Ardoz, Španielsko;

Európska centrálna banka, Frankfurt nad Mohanom, Nemecko;

Európsky dvor audítorov, Luxemburg, Luxembursko;

Úrad európskeho ombudsmana, Štrasburg, Francúzsko;

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, Brusel, Belgicko;

Európsky podporný úrad pre azyl, Valletta, Malta;

Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov, Frankfurt nad Mohanom, Nemecko;

Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie, Riga, Lotyšsko;

Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum, Brusel, Belgicko;

Výkonná agentúra pre výskum, Brusel, Belgicko;

Spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály, Brusel, Belgicko;

Spoločný podnik Čisté nebo 2, Brusel, Belgicko;

Spoločný podnik „Elektronické komponenty a systémy pre vedúce postavenie Európy“, Brusel, Belgicko;

Spoločný podnik pre vykonávanie technologickej iniciatívy pre inovačné lieky, Brusel, Belgicko;

Spoločný podnik Shift2Rail, Brusel, Belgicko;

Európsky univerzitný inštitút, Florencia, Taliansko;

Spoločný podnik pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku, Luxemburg, Luxembursko;

Európska prokuratúra, Luxemburg, Luxembursko;

Vojenské a civilné misie a operácie/Nástroj zahraničnej politiky, Brusel, Belgicko.

má byť:

Európska komisia vypísala tento postup vo svojom mene a v mene týchto inštitúcií, agentúr a orgánov EÚ:

Európsky parlament, Luxemburg, Luxembursko;

Rada Európskej únie, Brusel

Súdny dvor Európskej únie, Luxemburg

Európsky hospodársky a sociálny výbor, Brusel

Výbor regiónov (BE)

Európska služba pre vonkajšiu činnosť, Brusel, Belgicko;

Európsky inovačný a technologický inštitút, Budapešť, Maďarsko;

Európsky orgán pre bankovníctvo, Paríž, Francúzsko;

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy, Paríž, Francúzsko;

Európska obranná agentúra, Brusel, Belgicko;

Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva, Budapešť, Maďarsko;

Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva, Haag, Holandsko;

Európska jednotka pre justičnú spoluprácu, Haag, Holandsko;

Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky, Ljubljana, Slovinsko;

Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie, Luxemburg, Luxembursko;

Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania, Solún, Grécko;

Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva, Kolín, Nemecko;

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb, Štokholm, Švédsko;

Európska chemická agentúra, Helsinki, Fínsko;

Európska environmentálna agentúra, Kodaň, Dánsko;

Európska agentúra pre kontrolu rybárstva, Vigo, Španielsko;

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, Parma, Taliansko;

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť, Vilnius, Litva;

Európska agentúra pre lieky, Amsterdam, Holandsko;

Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť, Lisabon, Portugalsko;

Európska námorná bezpečnostná agentúra, Lisabon, Portugalsko;

Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť, Heraklion, Grécko;

Železničná agentúra Európskej únie, Valenciennes, Francúzsko;

Európska nadácia pre odborné vzdelávanie, Turín, Taliansko;

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, Bilbao, Španielsko;

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok, Dublin, Írsko;

Agentúra Európskej únie pre základné práva, Viedeň, Rakúsko;

Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž, Varšava, Poľsko;

Agentúra pre európsky GNSS, Brusel, Belgicko;

Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, Tallin, Estónsko;

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo, Alicante, Španielsko;

Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, Brusel, Belgicko;

Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie a potraviny, Luxemburg, Luxembursko;

Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy, Barcelona, Španielsko;

Spoločný podnik pre palivové články a vodík, Brusel, Belgicko;

Spoločný podnik SESAR, Brusel, Belgicko;

Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín, Angers, Francúzsko;

Satelitné stredisko Európskej únie, Torrejón de Ardoz, Španielsko;

Európska centrálna banka, Frankfurt nad Mohanom, Nemecko;

Európsky dvor audítorov, Luxemburg, Luxembursko;

Úrad európskeho ombudsmana, Štrasburg, Francúzsko;

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, Brusel, Belgicko;

Európsky podporný úrad pre azyl, Valletta, Malta;

Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov, Frankfurt nad Mohanom, Nemecko;

Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie, Riga, Lotyšsko;

Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum, Brusel, Belgicko;

Výkonná agentúra pre výskum, Brusel, Belgicko;

Spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály, Brusel, Belgicko;

Spoločný podnik Čisté nebo 2, Brusel, Belgicko;

Spoločný podnik „Elektronické komponenty a systémy pre vedúce postavenie Európy“, Brusel, Belgicko;

Spoločný podnik pre vykonávanie technologickej iniciatívy pre inovačné lieky, Brusel, Belgicko;

Spoločný podnik Shift2Rail, Brusel, Belgicko;

Európsky univerzitný inštitút, Florencia, Taliansko;

Spoločný podnik pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku, Luxemburg, Luxembursko;

Európska prokuratúra, Luxemburg, Luxembursko;

Vojenské a civilné misie a operácie/Nástroj zahraničnej politiky, Brusel, Belgicko.

Európska investičná banka, Luxemburg, Luxembursko.

Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 21/06/2019
má byť:
Dátum: 05/07/2019
Číslo oddielu: IV.2.3)
Miesto, kde má byť text upravený: Predpokladaný dátum odoslania výziev na predloženie ponúk alebo na účasť vybraným uchádzačom
Namiesto:
Dátum: 29/07/2019
má byť:
Dátum: 12/08/2019
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: